Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Suurten oppilaitosten ja kuntayhtymien auditoinnit

Kestävän kehityksen sertifiointia tavoittelevat myös suuret ammatilliset oppilaitokset tai koulutuskuntayhtymät, joilla on paljon koulutusaloja ja useita fyysisesti erillisiä yksiköitä. Monissa kuntayhtymissä on yhteiset, yleiset johtamisen käytännöt ja koulutusta johdetaan koulutusaloittain eikä yksiköittäin. Yhdessä yksikössä voidaan järjestää usean koulutusalan opetusta. Suuren oppilaitoksen kohdalla auditointiin kuluva työmäärä ja kustannukset voivat nousta niin suuriksi, ettei yksi auditoija pysty arvioimaan kerralla koko toimintaa tai kaikkia yksiköitä. Arviointi muodostuu haasteelliseksi myös silloin, kun oppilaitos haluaa hakea sertifiointia jollekin koulutusalalleen, jonka opetusta annetaan useissa eri yksiköissä.

Tällä hetkellä on meneillään laajamittaista koulujen ja oppilaitosten yhdistymistä. Muun muassa ammatillisia oppilaitoksia liitetään suuriksi kuntayhtymiksi ja peruskouluista tehdään yhtenäiskouluja. Myös sertifioitu koulu tai oppilaitos voi yhdistyä osaksi suurempaa oppilaitosta. Tällaisessa tilanteessa tulee kysymykseen sertifikaatin käyttöoikeuden kohdentuminen uudessa oppilaitoksessa: koskeeko sertifiointi edelleen vain tiukasti aiemmin auditoitua ja sertifioitua oppilaitosta (yksikköä uudessa koulutusorganisaatiossa), ja millä edellytyksin sertifioinnin käyttöoikeus voi laajentua koko uuteen koulutusorganisaatioon.

Edelle esitettyjen kysymysten selventämiseksi ympäristösertifioinnin sertifiointitoimikunta on käsitellyt seuraavat kolme tapausta ja antanut niihin linjaukset, joita noudatetaan jatkossa Oppilaitosten ympäristösertifioinnissa ja kestävän kehityksen sertifioinnissa:

 1. Useita erillisiä yksiköitä käsittävä oppilaitos (tai koulutuskuntayhtymä) hakee kerralla sertifiointia koko toiminnalleen.
 2. Useita erillisiä yksiköitä käsittävä oppilaitos hakee sertifiointia osalle toimintaansa, esimerkiksi vain yhdelle koulutusalalle, jota opetetaan useissa yksiköissä.
 3. Sertifikaatin saanut koulu tai oppilaitos yhdistyy osaksi suurempaa oppilaitosta.

Sertifiointitoimikunnan linjaukset

Lähtökohtana ovat Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin säännöt (kohta Sertifikaatin hakemisoikeus): "Oppilaitos voi hakea sertifiointia koko toiminnalleen tai osalle toimintaansa, kuten esimerkiksi jollekin koulutusyksikölle. Sertifioinnin edellytyksenä on, että sertifioinnin kohteena olevaa toimintaa voidaan arvioida Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien perusteella. Epäselvissä tapauksissa OKKA-säätiö ratkaisee sertifikaatin hakemisoikeuden."

1. Useita erillisiä yksiköitä käsittävä oppilaitos (tai koulutuskuntayhtymä) hakee kerralla sertifiointia koko toiminnalleen

 • Lähtökohtana on aina, että koko toiminta, jolle sertifiointia haetaan täyttää sertifioinnin kriteerit. Sertifikaattia hakevan oppilaitoksen tulee siten olla valmis siihen, että mikä tahansa sen yksiköistä auditoidaan, vaikka sertifiointiauditointia ei ulotettaisikaan kaikkiin yksiköihin.
 • Ennen auditointia oppilaitoksen tulee tehdä itsearviointi kaikista yksiköistään. Itsearviointia voidaan yksinkertaistaa siten, että koko oppilaitosta koskevista yhteisistä käytännöistä tehdään yksi, kaikkia yksiköitä koskeva itsearviointi (esim. oppilaitoksen johtaminen ja yhteiset suunnittelukäytännöt).
 • Oppilaitoksen kaikkia yksiköitä ja koulutusaloja koskevat yhteiset käytännöt käydään läpi auditoinnissa (erityisesti oppilaitoksen johtaminen).
 • Sertifiointiauditoinnissa auditoidaan vähintään puolet oppilaitoksen yksiköistä. Auditoitavat yksiköt valitaan arpomalla. Mikäli oppilaitoksella on kaksi yksikköä, ne molemmat auditoidaan.
 • Lisäksi kaikki yksiköt tulee auditoida sertifikaatin uusimisauditointiin mennessä (kolmen vuoden kuluessa sertifikaatin myöntämisestä). Tämän jälkeen kaikkia yksiköitä tulee auditoida vähintään kolmen vuoden välein.
 • Jos auditoitavia yksiköitä on enemmän kuin kaksi, auditoinnissa tulee käyttää kahta auditoijaa

Auditoitavien yksiköiden ja auditoijien vähimmäismäärät sertifiointiauditoinnissa:

Yksiköiden määrä Auditoitavien yksiköiden vähimmäismäärä Auditoijien vähimmäismäärä
2 2 1
3 2 2
4 2 2
5 3 2
6 3 2
7 4 2
8 4 2
9 5 2
10 5 2

HUOM! Suurille oppilaitoksille suositeltava vaihtoehto on, että sertifioinnissa edetään yksiköittäin. Mikään ei estä tekemästä jostain yksiköstä pilottia, jonka toiminnot laitetaan hyvään kuntoon, haetaan sille sertifikaatti ja sitten monistetaan mallia oppilaitoksen / kuntayhtymän muihin yksiköihin.

2. Useita erillisiä yksiköitä käsittävä oppilaitos hakee sertifiointia osalle toimintaansa, esimerkiksi vain yhdelle koulutusalalle, jota opetetaan useissa yksiköissä

Sertifioinnin sääntöjen mukaan oppilaitos voi hakea sertifiointia yhdelle tai useammalle erilliselle yksikölleen. Tällöin auditoidaan kyseisissä yksiköissä annettava opetus, teemojen toteutus ja yksiköiden kestävän kehityksen toimintatavat, sekä koko oppilaitoksen yhteiset ja kyseistä yksikköä koskevat johtamisen käytännöt.

Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymissä on yhteiset, yleiset johtamisen käytännöt ja koulutusta johdetaan usein koulutusaloittain eikä yksiköittäin. Yhdessä yksikössä voidaan järjestää usean koulutusalan opetusta. Ylläpitotoiminnoista vastaa oma kiinteistöyksikkö tai ulkopuolinen palveluntuottaja.

Mikäli edellä kuvatun kaltainen oppilaitos tai kuntayhtymä hakee sertifiointia koulutusalakohtaisesti, noudatetaan arvioinnissa seuraavia periaatteita:

 • Kaikkia koulutusaloja koskevat johtamisen yhteiset käytännöt arvioidaan.
 • Arvioinnin kohteena olevan koulutusalan omat johtamisen käytännöt arvioidaan.
 • Opetus arvioidaan vain kyseisen koulutusalan opetuksen osalta.
 • Kaikkien yksiköiden, joissa arvioinnin kohteena olevan koulutusalan opetusta tarjotaan, tulee kokonaisuudessaan täyttää teemojen toteutusta koskevat kriteerit.
 • Auditoinnissa voidaan lisäksi soveltaa otantaa useita yksiköitä käsittävän oppilaitoksen auditointia koskevien sääntöjen mukaan (katso edellinen kohta).

3. Sertifikaatin käyttöoikeuden laajentaminen oppilaitosten yhdistyessä

Mikäli sertifioitu koulu tai oppilaitos yhdistyy osaksi suurempaa koulutusyksikköä (esimerkiksi peruskoulun alakoulu yhdistyy yläkouluun tai ammatillinen oppilaitos yhdistyy suurempaan oppilaitokseen tai koulutuskuntayhtymään), noudatetaan sertifikaatin käyttöoikeuden laajentamisessa seuraavaa periaatetta:

Sertifikaatin käyttöoikeutta voidaan laajentaa koko oppilaitokseen vasta sitten, kun uuden oppilaitoksen kaikki muutkin yksiköt on auditoitu, ottaen huomioon edellä kohdissa 1 ja 2 esitetyt useita yksiköitä käsittävää oppilaitosta koskevat sertifiointiauditoinnin periaatteeet.

Sertifioinnissa voidaan edetä myös vaiheittain auditoimalla ja sertifioimalla uuden oppilaitoksen yksiköitä yksi kerrallaan.

« Edellinen sivu