Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Certifiering av hållbar utveckling i läroanstalterna


Kriterier för hållbar utveckling

Certifieringssystemet grundar sig på Kriterier för hållbar utveckling i läroanstalterna som lämpar sig till grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter, men som kan också användas i övriga utbildningsorganisationer. Utgångspunkten för kriterierna är den princip om ständig förbättring som är bekant från kvalitetstänkandet.

Att använda kriterierna och att söka certifikat är frivilligt. Kriterierna och certifieringen har utformats till verktyg och sporrar för utveckling av läroanstalternas verksamhet och kvaliteten på undervisningen.

Kriterierna ställer upp en målnivå för exemplarisk skötsel av frågor kring hållbar utvackling. Att uppnå nivån för certifikatet kräver flera års systematiskt arbete, men kriterierna kan användas för att utveckla verksamheten även utan certifieringsavsikt.

Kriterierna stöder läroplansarbetet eftersom en central tanke är att miljöfostran och teman om hållbar utveckling skall implementeras i undervisningen som ett temaområde. Dessutom styr kriterierna mot en inlärnings- och verksamhetskultur som stöder miljöfostrans mål.

Kriterierna består av tre helheter, som är

  1. Planering,
  2. Förverkligande, och
  3. Utvecklande av verksamheten samt rapportering.

Kriterierna för del 1 Planering syftar till att säkerställa att läroanstalten bedriver övergripande och konsekvent arbete för hållbar utveckling. Del 2 ställer krav för pedagogisk förverkligande av undervisningen samt förening av olika teman kring hållbar utveckling till läroanstaltens inlärnings- och verksamhetskultur. Del 3 innehåller krav för värdering och förbättring av arbetet för hållbar utveckling.

Ladda upp Kriterier för hållbar utveckling:

Allmänbildande skolor

Yrkesläroanstalter

Ansökninsprocess

En förutsättning för att få Certifikat av hållbar uveckling är att läroanstalten utför en självvärdering. Dessutom granskas läroanstaltens självvärderingsrapport av en neutral, extern revisor, som också genomför en revision i läroanstalten. Med hjälp av den externa revisionen verifieras att läroanstalten uppfyller kriterierna. Revisorn ger även respons över styrkor och utvecklingsobjekt i verksamheten.

Certifikatet för hållbar utveckling i läroanstalterna söks från OKKA-stiftelsen. Certifikatet är kostnadsfritt, men läroanstalten svarar för kostnader som uppstår på grund av den externa revisionen, dvs. revisorns arbets- och resekostnader. Certifikatet beviljas för en period på tre år åt gången.

Läs mer om självvärdering (på finska)

Läs mer om ansökning av certifikat (på finska)