Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Kartoituslomakkeita

Tälle sivulle on koottu eri hankkeissa laadittuja arviointityökaluja, joiden avulla oppilaitos voi toteuttaa eri teemoihin liittyviä lähtötilanteen kartoituksia. Näiden työkalujen lisäksi teemojen toteutuksen esimerkkiaineistossa on linkkejä muilta internetsivuilta saataviin lomakkeisiin.

Sosiaalinen kestävyys ja työsuojelu oppilaitoksissa -hanke

OKKA-säätiö ja Suomen ympäristöopisto SYKLI toteuttivat 2006-2007 yhteishankkeen Sosiaalinen kestävyys ja työsuojelu oppilaitoksissa. Hankkeessa oli mukana 13 pilottioppilaitosta eri kouluasteilta. Erityisasiantuntijoina toimivat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n sekä Helsingin opetusviraston työsuojeluasiantuntijat. Hankkeeseen saatiin rahoitusta Työsuojelurahastolta.

Hankkeessa tuotettiin Vaatimukset sosiaalisesti kestävälle työympäristölle kouluissa ja oppilaitoksissa, joissa kuvataan selityksineen kriteerejä, jotka koskevat työ- ja oppimisympäristön suunnittelua, sekä fyysiseen ja psykososiaaliseen työympäristöön liittyviä käytäntöjä. Vaatimusten näkökulmaksi valittiin koulu tai oppilaitos ja sen omat vaikutusmahdollisuudet.

Vaatimuksia hyödynnettiin myös Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien suunnittelussa. Lisäksi tuotettiin kouluille ja oppilaitoksille kartoituslomake sosiaalisesti kestävän työympäristön arviointia varten. Työkalun avulla voidaan arvioida sosiaalisen kestävyyden ja työsuojelun toteutumista oppilaitoksen toimintakulttuurissa ja suunnittelukäytännöissä. Lomakkeen käytön tueksi laadittiin itsearvioinnin ohje.

Hankkeen tuotokset

Vaatimukset sosiaalisesti kestävälle työympäristölle kouluissa ja oppilaitoksissa
Kartoituslomake Sosiaalisesti kestävä työympäristö kouluissa ja oppilaitoksissa
Ohjeet kartoituslomakkeen käyttöön ja itsearvioinnin toteutukseen

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien ja ohjelmien maastouttaminen -hanke

Vuosina 2008-2010 toteutetussa valtakunnallisessa hankkeessa kehitettiin koulujen ja oppilaitosten sekä koulutuksen järjestäjien kestävän kehityksen käytäntöjä sekä levitettiin alueellisesti ja valtakunnallisesti hyviä toimintamalleja.  Hankkeella tuettiin myös Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien ja arviointityökalujen suunnittelua. Hanketta koordinoi alussa Hyvinkään kaupunki ja myöhemmin Hyria koulutus Oy. Hankkeen kumppaneita olivat myös OKKA-säätiö, Suomen ympäristöopisto Sykli ja Eco-One.

Hankkeessa laadittiin kysymyslistoja koulujen ja oppilaitosten sosiaalisen kestävyyden teemojen arviointiin.  Kysymysten laadinnassa käytettiin seuraavia lähteitä:

  • Opetushallituksen laatimat koulujen itsearviointikysymykset
  • Sosiaalinen kestävyys ja työsuojelu hankkeessa kehitetyt kysymyslistat (OKKA-säätiö, SYKLI)
  • Annikki Savolan väitöskirja "Koulu työpaikkana – Työolojen itsearviointi ja kehittämistarpeet oppilaiden ja henkilöstön näkökulmasta" (Tampereen yliopisto 2001)
  • Ruotsin Skolmiljö -projektissa laaditut kysymyslistat
  • Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien luonnosversio

Kartoituslomakkeista on laadittu omat versiot eri kouluasteille.

Kartoituslomakkeet

Fyysisen oppimisympäristön terveellisyys ja turvallisuus
Henkilöstön hyvinvointi
Oppilaiden hyvinvointi
Oppimisen tuki
Kulttuurinen kestävyys

Oppilaitosten ympäristösertifioinnin kysymyslistat

Oppilaitosten ympäristösertifioinnin arviointityökaluja voi hyödyntää myös uudessa kestävän kehityksen sertifioinnissa. Ympäristökriteerien osan "ylläpitotoiminnot" itsearvioinnin kysymyslista kattaa useita keke-kriteerien ekologisen ja taloudellisen kestävyyden teemoja.

Ylläpitotoimintojen kysymyslistan osat

3.1 Materiaalien käyttö ja hankinnat
3.2 Jätehuolto
3.3 Veden käyttö
3.4 Energia
3.5 Työterveys ja viihtyisyys
3.6 Puhtaanapito
3.7 Keittiö ja ruokala
3.8 Kuljetukset ja liikenne
3.9 Vaarallisten aineiden käyttö ja varastointi

Ylläpitotoiminnot, itsearvioinnin kysymyslista