Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Kestävän kehityksen kriteerit

Ammatilliset oppilaitokset

Ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ovat uudistuneet 1.10.2015 alkaen. Samalla itsearviointityökalut ja auditointitoiminnot siirtyvät kokonaan keväällä 2015 avattuun Kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmään.

Lue lisää muutoksista

Kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmän kirjautumissivulle

1) Kestävän kehityksen asioiden johtaminen


Arvot ja strategiat

1. Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä ja merkitystä on käsitelty henkilöstön kanssa. Arvoista ja oppilaitoksen kestävän kehityksen toiminnasta viestitään opiskelijoille ja sidosryhmille. Kestävän kehityksen arvot ohjaavat oppilaitoksen toimintaa ja niiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Lakisääteiset vaatimukset

2. Oppilaitoksella on ajantasaiset, lakisääteiset tai määräyksiin perustuvat kestävään kehitykseen liittyvät ohjelmat, suunnitelmat ja ohjeet, joihin henkilöstö, opiskelijat ja yhteistyötahot on perehdytetty heitä koskevin osin. Oppilaitos seuraa lakisääteisten vaatimusten toteutumista ja kehittää toimintaansa tarpeen mukaan.

Kestävän kehityksen työn organisointi

3. Oppilaitoksella on kestävän kehityksen ryhmä tai muu työryhmä, joka koordinoi ja arvioi oppilaitoksen kestävän kehityksen työtä ja tiedottaa oppilaitosyhteisöä sen tavoitteista ja etenemisestä. Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet kestävän kehityksen työhön on varmistettu. Kestävän kehityksen työllä on määritellyt vastuut, tarvittavat resurssit ja johdon tuki.

Henkilöstön osaaminen

4.Henkilöstön kestävään kehitykseen liittyvät osaamistarpeet on tunnistettu. Oppilaitos on järjestänyt henkilöstölle tarpeiden mukaan mahdollisuuksia kestävän kehityksen osaamisen päivittämiseen.

Kestävän kehityksen ohjelma

5. Oppilaitoksella on kestävän kehityksen ohjelma tai muu toimintasuunnitelma, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet oppilaitoksen valitsemien kestävän kehityksen teemojen edistämiseksi opetuksessa ja oppilaitoksen toimintakulttuurissa. Henkilöstö ja opiskelijat osallistuvat teemojen valintaan ja ohjelman suunnitteluun.

*) Oppilaitos valitsee vuosittain kriteerin 7 yhteydessä olevasta taulukosta yhden tai useamman teeman, joihin liittyen se suunnittelee kestävän kehityksen ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet.

Arviointi ja kehittäminen

6. Oppilaitos seuraa ja arvioi kestävän kehityksen toteutumista opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Arviointitietoa käsitellään yhteisesti ja sitä hyödynnetään toiminnan kehittämiseen. Oppilaitos raportoi sidosryhmilleen kestävän kehityksen työnsä tuloksista.

OSA 2: Kestävän kehityksen teemat


Teemojen toteuttaminen

Oppilaitoksen hakiessa sertifikaattia kriteerin 7 (Teeman toteuttaminen) sekä 8 (Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa) toteutumista arvioidaan yhteensä viiden oppilaitoksen itsensä valitseman teeman osalta. Oppilaitos valitsee teemat alla olevasta taulukosta.

Teemoista vähintään kaksi tulee valita ekologisen ja taloudellisen kestävyyden teemoista ja kaksi sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden teemoista. Yksi teemoista voi olla oma teema. Osa taulukon teemoista mahdollistaa useiden kestävän kehityksen osa-alueiden käsittelyn. Teemojen toteutumisen arvioinnissa otetaan huomioon sertifikaatin hakuvuonna ja sitä edeltävinä viitenä lukuvuotena toteutunut toiminta.

Ekologinen ja taloudellinen kestävyys
 • Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus (myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys)
 • Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys
 • Energia ja vesi
 • Kuljetukset ja liikkuminen
 • Koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito
 • Ravinto ja terveys (myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys)
 • Oma teema (ekologinen/taloudellinen kestävyys)
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys
 • Turvallisuus oppilaitoksessa (myös ekologinen kestävyys: kemikaalien ympäristöturvallisuus)
 • Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi
 • Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
 • Opiskelijahuolto ja muu oppimisen tuki
 • Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet
 • Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys
 • Oma teema (sosiaalinen/kulttuurinen kestävyys)

Teemojen toteuttaminen

7. Oppilaitoksen valitsemat vuosittaiset teemat ja kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteet toteutuvat opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Eri henkilöstöryhmien edustajat ja opiskelijat osallistuvat toimintaan.

Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa

8. Oppilaitos tekee kestävän kehityksen teemoihin liittyvää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Osa 3: Nuorten ammatillinen peruskoulutus


Nuorten ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoultuksen arviointi

Ammatillinen oppilaitos, sen yksikkö tai koulutusala voi hakea tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen osalta sertifikaattia

 1. vain nuorten ammatilliselle peruskoulutukselle (ammatilliset perustutkinnot),
 2. vain ammatilliselle aikuiskoulutukselle (tutkintotavoitteinen ja ei-tutkintotavoitteinen ammatillinen lisäkoulutus),
 3. molemmille edellä mainituille koulutusmuodoille.

Sertifioinnin kattavuudesta riippuen oppilaitoksen tulee siten täyttää joko nuorten ammatillista peruskoulutusta (Osa 3) tai ammatillista aikuiskoulutusta (Osa 4) koskevat kriteerit tai molemmat näistä.

Opetuksen suunnittelu ja kehittäminen

9. Kestävä kehitys yhdistetään opetukseen, työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin. Opetuksen kestävän kehityksen tavoitteiden ja sisältöjen suunnittelussa tehdään yhteistyötä opettajien kesken. Kestävän kehityksen oppimistavoitteiden ja sisältöjen toteutumista seurataan ja itsearvioidaan, ja opetusta kehitetään arviointiedon perusteella.

Oppimisympäristöt

10. Oppilaitoksen omien ammatillisten oppimisympäristöjen kestävän kehityksen näkökohdat on selvitetty ja otettu huomioon työkäytäntöjen suunnittelussa ja ohjeistuksissa. Oppimisympäristöjen työmenetelmien ja -materiaalien sekä teknologisten ratkaisujen valinnassa on otettu huomioon tutkinnon kestävän kehityksen osaamistavoitteet sekä ammattialalla käytössä olevat kestävän kehityksen ratkaisut.

Oppimateriaali

11. Opetuksessa hyödynnetään ajantasaista kestävän kehityksen oppimateriaalia.

Opetusmenetelmät

12. Opetuksessa käytetään suunnitelmallisesti opetusmenetelmiä, joilla tuetaan kestävän kehityksen tietojen, taitojen, arvojen ja asenteiden omaksumista.

Hankkeet ja yhteistyö sidosryhmien kanssa

13. Kestävän kehityksen sisältöjen opetuksessa tehdään yhteistyötä ulkopuolisten toimijoiden kanssa tai oppilaitos osallistuu kestävän kehityksen hankkeisiin, joita hyödynnetään opetuksen tukena.

Opetuksen toteutus

ARVIOINTIALUE 1: Työprosessin sekä työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta

14. Opetus antaa valmiuksia oman ammattialan järjestelmien ja prosessien toiminnan ja niiden kestävän kehityksen näkökohtien ymmärtämiseen sekä oman työn suunnitteluun kokonaisuutena kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

15. Opetus antaa valmiuksia oman ammattialan työmenetelmien, välineiden ja materiaalien arviointiin ja valintaan kestävän kehityksen näkökulmasta.

ARVIOINTIALUE 2: Työn perustana olevan tiedon hallinta

16. Opetus lisää tietoa vastuullisesta yritystoiminnasta, oman ammattialan kestävän kehityksen säädöksistä, määräyksistä ja sopimuksista sekä teknologista ratkaisuista, työmenetelmistä ja hallintajärjestelmistä.

17. Opetus auttaa ymmärtämään ympäristömuutosten, yhteiskunnallisten muutosten ja teknologian kehityksen vaikutuksia omalla ammattialalla.

ARVIOINTIALUE 3: Elinikäisen oppimisen avaintaidot

18. Opetus lisää tietoa kestävän kehityksen merkityksestä ihmisen tulevaisuudelle sekä vaikuttamisen mahdollisuuksista omassa elämässä ja työyhteisön jäsenenä. Opetus tukee opiskelijoiden ammattietiikan kehittymistä ja omien arvojen muodostumista.

19. Oppilaitoksessa ja sen ulkopuolisissa oppimisympäristöissä tarjotaan opiskelijoille kokemuksia ympäristön ja kulttuurien monimuotoisuudesta, sekä mahdollisuuksia turvallisten, terveellisten ja ympäristövastuullisten toimintatapojen sekä sosiaalisten ja kulttuuristen taitojen harjoitteluun.

20. Oppilaitos tarjoaa opiskelijoille aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen kokemuksia sekä mahdollisuuksia osallistua työelämän kestävän kehityksen käytäntöjen suunnitteluun tai lähiympäristössä tai paikallisyhteisössä tapahtuviin osallisuushankkeisiin.

Osa 4: Ammatillinen aikuiskoulutus

Näyttötutkintoon hakeutuminen

21. Näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen vaiheessa tunnistetaan tutkinnon suorittajan kestävän kehityksen osaaminen tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten pohjalta.

Tutkintotilaisuuksien sisältö

22. Tutkintotilaisuuksien suunnittelussa varmistetaan, että tutkinnon suorittaja pystyy osoittamaan kattavasti tutkinnon perusteissa edellytetyn kestävän kehityksen ammattitaidon.

Arvioijien perehdytys

23. Arvioijat perehdytetään näyttötutkinnon perusteiden kestävän kehityksen ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin siten, että tutkintotilaisuuksien työtehtävissä vaadittava kestävän kehityksen ammattitaito ja sen arviointi konkretisoituvat.

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen oppimistavoitteet ja sisällöt

24. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen oppimistavoitteissa, sisällöissä ja toteutuksessa on otettu huomioon tutkinnon perusteiden mukaiset kestävän kehityksen ammattitaitovaatimukset.

Oppimisympäristöt

25. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa käytettävien koulutuksen järjestäjän omien ammatillisten oppimisympäristöjen kestävän kehityksen näkökohdat on kartoitettu ja otettu huomioon työkäytäntöjen suunnittelussa ja ohjeistuksissa.

Oppimisympäristöjen työmenetelmien ja -materiaalien sekä teknologisten ratkaisujen valinnassa on otettu huomioon tutkinnon kestävän kehityksen osaamistavoitteet sekä ammattialalla käytössä olevat kestävän kehityksen ratkaisut.

Opetusmenetelmät

26. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa käytetään suunnitelmallisesti opetusmenetelmiä, joilla tuetaan kestävän kehityksen tietojen, taitojen, arvojen ja asenteiden omaksumista

Työssä oppimisen suunnittelu

27. Näyttötutkinnon perusteiden mukaiset kestävän kehityksen ammattitaitovaatimukset otetaan huomioon työssä oppimisessa. Opiskelijoiden henkilökohtaisia kestävän kehityksen työssä oppimisen tavoitteita on suunniteltu ja käsitelty yhdessä työpaikkaohjaajien ja opiskelijoiden kanssa.

Näyttötutkintojen toteutuksen itsearviointi ja kehittäminen

28. Koulutuksen järjestäjä itsearvioi säännöllisesti näyttötutkinnon perusteiden kestävän kehityksen ammattitaitovaatimusten sisällyttämistä tutkintoprosessin eri vaiheisiin. Itsearviointitietoa hyödynnetään tutkintoprosessin kehittämisessä.

Ei-tutkintotavoitteinen ammatillinen lisäkoulutus

29. Ei-tutkintotavoitteisiin ammatillisiin lisäkoulutuksiin on sisällytetty suunnitelmallisesti kestävän kehityksen oppimistavoitteita ja sisältöjä, joiden toteutumista koulutuksissa arvioidaan järjestelmällisesti. Koulutuksia kehitetään itsearviointi- ja palautetiedon perusteella.