Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Kestävän kehityksen kriteerit

Vapaa sivistystyö

Seuraavassa esitetään vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit, joita kansanopistot, kansalaisopistot, opintokeskukset, kesäyliopistot ja liikunnan koulutuskeskukset voivat käyttää toimintansa arviointiin ja kehittämiseen. Oppilaitokset voivat hakea OKKA-säätiöltä kriteerien täyttymisen ulkoiseen arviointiin perustuvaa kestävän kehityksen sertifikaattia. Arviointi ja sertifiointi voidaan toteuttaa myös vain jotain tiettyä oppilaitoksen yksikköä tai osaa koskevana.

Kriteereiden käytön tueksi on laadittu neliportaiset arviointiperusteet ja itsearvioinnin työkalut, jotka löytyvät täältä. Työkalut tarkentavat kriteerien soveltamista erilaisissa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.

1) Suunnittelu

Arvot ja strategiat

1. Kestävä kehitys sisältyy opiston arvoihin, ja niiden sisältöä ja merkitystä on käsitelty henkilöstön kanssa. Arvoista ja opiston kestävän kehityksen toiminnasta viestitään opiskelijoille ja sidosryhmille. Kestävän kehityksen arvot ohjaavat opiston toimintaa ja niiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Lakisääteiset vaatimukset

2. Opistolla on ajantasaiset, lakisääteiset tai määräyksiin perustuvat kestävään kehitykseen liittyvät ohjelmat, suunnitelmat ja ohjeet, joihin henkilöstö, opiskelijat ja yhteistyötahot on perehdytetty heitä koskevin osin. Opisto seuraa lakisääteisten vaatimusten toteutumista ja kehittää toimintaansa tarpeen mukaan.

Organisaatio ja resurssit

3. Opistolla on kestävän kehityksen ryhmä tai muu työryhmä, joka koordinoi ja arvioi opiston kestävän kehityksen työtä ja tiedottaa opiston yhteisöä sen tavoitteista ja etenemisestä. Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet kestävän kehityksen työhön on varmistettu. Kestävän kehityksen työllä on määritellyt vastuut, tarvittavat resurssit ja johdon tuki.

4. Henkilöstön kestävään kehitykseen liittyvät osaamistarpeet on tunnistettu. Opisto on järjestänyt henkilöstölle tarpeiden mukaan mahdollisuuksia kestävän kehityksen osaamisen päivittämiseen.

Kestävän kehityksen ohjelma

5. Opistolla on kestävän kehityksen ohjelma tai muu toimintasuunnitelma, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet opiston valitsemien kestävän kehityksen teemojen *) edistämiseksi opetuksessa ja opiston toimintakulttuurissa. Opistoyhteisö osallistuu teemojen valintaan ja ohjelman suunnitteluun.

*) Opisto valitsee vuosittain kriteerin 9 yhteydessä olevasta taulukosta yhden tai useamman teeman, joihin liittyen se suunnittelee kestävän kehityksen ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet.

Koulutusten suunnittelu

6. Opisto on suunnannut koulutustarjontaansa kestävään kehitykseen liittyviin teemoihin ja aiheisiin.

7. Koulutusten suunnittelussa otetaan huomioon kestävän kehityksen oppimistavoitteet ja niihin liittyvät opiskelijoiden tarpeet. Opetushenkilöstö ja tuntiopettajat perehdytetään koulutusten kestävän kehityksen sisältöihin ja oppimistavoitteisiin.

2) Toteutus

Koulutusten toteutus

8. Kestävän kehityksen oppimistavoitteet toteutuvat opiston koulutuksissa oppijoiden yhteisöllisenä toimintana ja tekoina. Opetuksessa hyödynnetään kestävän kehityksen oppimista tukevia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä.

Toimintakulttuuri

9. Opistoyhteisön valitsemat vuosittaiset teemat ja kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteet toteutuvat opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Henkilöstö ja opiskelijat ovat osallistuneet teemojen toteutukseen.

Huom! Sertifikaatin hakemiseen vaadittavien arvioitavien pakollisten teemojen määrää on muutettu viidestä teemasta kolmeen teemaan. Tämän lisäksi opisto voi valita yhden tai kaksi vapaahtoista teemaa arviointiin alla olevan ohjeen mukaisesti.

Opiston hakiessa sertifikaattia se valitsee omista vahvuuksistaan lähtien arvioitavaksi alla olevasta taulukosta kolme teemaa. Niistä vähintään yksi tulee valita ekologisen ja taloudellisen kestävyyden teemoista ja vähintään yksi sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden teemoista. Yksi teemoista voi olla oma teema. Osa teemoista mahdollistaa useiden kestävän kehityksen osa-alueiden käsittelyn.

Pakollisten kolmen teeman lisäksi opisto voi valita arvioitavaksi yhden tai kaksi vapaaehtoista teemaa, joista voi saada auditoinnissa lisäpisteitä. Teemojen toteutusta arvioitaessa otetaan huomioon opiston sertifikaatin hakuvuoden sekä sitä edeltävän viiden luku- tai toimintavuoden aikana toteutettu toiminta.

Ekologinen ja taloudellinen kestävyys
 • Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus (myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys)
 • Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys
 • Energia ja vesi
 • Kuljetukset ja liikkuminen
 • Koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito
 • Ravinto ja terveys (myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys)
 • Oma teema (ekologinen/taloudellinen kestävyys)
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys
 • Turvallisuus opistossa
 • Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi
 • Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
 • Opiskelijahuolto ja muu oppimisen tuki
 • Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet
 • Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys
 • Oma teema (sosiaalinen/kulttuurinen kestävyys)

Kumppanuudet ja hankkeet

10. Opisto tekee kestävän kehityksen teemoihin liittyvää yhteistyötä paikallisten, alueellisten, kansallisten tai kansainvälisten toimijoiden kanssa.

3) Seuranta, arviointi ja kehittäminen

Kestävän kehityksen arviointikäytäntö

11. Opisto seuraa ja arvioi kestävän kehityksen toteutumista opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Arviointitietoa käsitellään yhteisesti ja sitä hyödynnetään toiminnan kehittämiseen. Opisto raportoi sidosryhmilleen kestävän kehityksen työnsä tuloksista.