Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Kriterier för hållbar utveckling

Fria bildningen

Nedan presenteras kriterierna för hållbar utveckling inom den fria bildningen, som folkhögskolor, medborgarinstitut, studiecentraler, sommaruniversitet och idrottsinstitut kan använda för att utvärdera och utveckla sin verksamhet. Läroanstalterna kan ansöka om certifikatet för hållbar utveckling från OKKA-stiftelsen. Certifieringen baserar sig på en extern revision. Läroanstalten kan också ansöka om certifikaten endast för en specifik enhet eller avdelning.

Läroanstalten kan göra en självutvärdering enligt kriteria med hjälp av frågeformulären som är tillgängliga här. I frågeformulären finns kriteriespecifika nivåbeskrivningar för utvärderingen som möjliggör att läroanstalten själv kan utvärdera sin egen nivå gällande alla kriterier.

I fall läroanstalten ansöker om certifikatet är det obligatoriskt att göra självutvärderingen med hjälp av de här formulärerna.

1) Planering

Värderingar och strategier

1. Hållbar utveckling är en del av läroanstaltens värderingar och deras innehåll och betydelse har behandlats med personalen. Studerande och andra berörda parter informeras om hållbarhetsarbetet vid läroanstalten samt om värderingarna. De värderingar som framhålls för hållbar utveckling styr läroanstaltens verksamhet och förverkligandet av dem utvärderas regelbundet.

Lagstadgade krav

2. Läroanstalten har program, planer och anvisningar som är aktuella och som baserar sig på lagstadgade krav i anslutning till hållbar utveckling. Personal, studerande och samarbetsparter är införstådda med innehållet i dokumenten på de punkter som berör dem. Läroanstalten följer upp förverkligandet av de lagstadgade kraven och utvecklar sin verksamhet efter behov.

Organisation och resurser

3. Läroanstalten har en grupp för hållbar utveckling eller annan arbetsgrupp, som koordinerar och utvärderar arbetet. Arbetsgruppen informerar läroanstaltens samfund om målsättningarna och hur arbetet framskrider. Läroanstalten har säkerställt studerandenas möjligheter att påverka organisationens hållbarhetsarbete. Det finns definierade ansvarsområden och behövliga resurser reserverade för hållbarhetsarbetet, och arbetet har ledningens stöd.

4. Man har identifierat kunskapsbehoven bland personalen gällande hållbar utveckling. Personalen har vid behov möjligheter att uppdatera sitt kunnande för hållbar utveckling.

Program för hållbar utveckling

5. Läroanstalten har ett program för hållbar utveckling eller annan verksamhetsplan som innehåller målsättningar och åtgärder för att främja de teman för hållbar utveckling som läroanstalten har valt *). Förverkligandet av teman berör undervisningen och verksamhetskulturen. Läroanstaltens samfund deltar i valet av teman och planeringen av programmet.

*) Läroanstalten väljer ett eller flera årliga teman från tabeller för teman, se kriterium 9.

Planering av utbildningarna

6. Läroanstalten har riktat in sitt kursprogram på teman och ämnen som berör hållbar utveckling.

7. Inom planeringen av utbildningarna beaktas inlärningsmålen för hållbar utveckling och de studerandes behov i anslutning till dessa. Undervisningspersonalen och timlärarna får en introduktion till utbildningarnas inlärningsmål och undervisningsinnehåll i anslutning till hållbar utveckling.

2) Genomförande

Att genomföra utbildningarna

8. Inlärningsmålen för hållbar utveckling förverkligas i form av deltagarnas gemensamma aktiviteter och handlingar. Inom undervisningen utnyttjas undervisningsmetoder och inlärningsmiljöer som stöder lärandet för hållbar utveckling.

Verksamhetskultur

9. De årliga teman som valts av läroanstalten samt åtgärderna inom programmet för hållbar utveckling förverkligas i undervisningen och verksamheten. Personalen och studerande har deltagit i förvekligandet av dessa teman.

När läroanstalten ansöker om certifikatet väljer den utgående från sina egna styrkor tre teman ur nedanstående tabeller. Dessa teman ska utvärderas. Av dessa bör minst ett väljas ur tabellen för ekologisk och ekonomisk hållbarhet och ett ur tabellen för social och kulturell hållbarhet. Ett av dessa tre teman får vara ett eget tema. En del av dessa teman innefattar arbete med flera delområden inom hållbar utveckling.

Utöver de obligatoriska tre teman kan läroanstalten välja ett eller två frivilliga teman för utvärdering och få tilläggspoäng i den externa revisionen. När man utvärderar hur teman genomförts beaktar man året då läroanstalten ansöker om certifikatet samt verksamheten under de föregående fem läs- eller verksamhetsåren.

Ekologisk och ekonomisk hållbarhet
 • Ansvarsfulla anskaffningar och hållbar konsumtion (också social och kulturell hållbarhet)
 • Förebyggande och återvinning av avfall
 • Energi och vatten
 • Transport och logistik
 • Skötsel och underhåll av skolbyggnaden och den omgivande gården
 • Näring och hälsa (även social och kulturell hållbarhet)
 • Eget tema (ekologisk/ekonomisk hållbarhet)
Social och kulturell hållbarhet
 • Trygghet vid läroanstalten
 • Välmående hos personal och studerande
 • Förebyggande av mobbning och utslagning
 • Studerandevård och annat stöd för inlärningen
 • Kulturmiljö, seder och traditioner
 • Kulturell mångfald och internationalitet
 • Eget tema (social/kulturell hållbarhet)

Partnerskap och projekt

10. Läroanstalten samarbetar med lokala, regionala, nationella eller internationella aktörer inom ramen för de teman som valts.

3) Utvärdering och utveckling

Tillvägagångssätt för utvärdering

11. Läroanstalten följer upp och utvärderar hur hållbar utveckling har genomförts i undervisningen och i verksamhetskulturen. Utvärderingsinformationen behandlas gemensamt och utnyttjas vid utvecklingen av verksamheten. Läroanstalten rapporterar om resultaten för sitt hållbarhetsarbete till intressenterna.