Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Itsearviointi - TASO 1:

Keke-ohjelman arviointi

Nykytilanteen kartoitus

Kestävän kehityksen ohjelma on oppilaitoksen keke-työn moottori. Jotta se pyörisi ja veisi työtä koko ajan eteenpäin, on ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista arvioitava vuosittain. Ennen keke-ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelua tehdään alkutilanteen kartoitus ohjelmaan valituista teemoista.

Kartoituksessa selvitetään valittujen teemojen nykytilannetta: katsotaan mittareiden perusteella esimerkiksi kulutuksen taso tai henkilöstön ja oppilaiden näkemykset asiasta. Lisäksi kartoitetaan toimintaa vaikkapa tutkimalla lajittelun toteutumista tai koulupäivän jälkeen päälle jäävien tietokoneiden määrää. Kartoituksen toteuttajina voivat olla myös oppilaat heidän ikäkaudelleen soveltuvalla tavalla.

Kun toiminnan lähtötaso tiedetään, on helpompi asettaa kestävän kehityksen ohjelmaan tavoitteita, joiden toteutumista on mahdollista arvioida. Arvioinnin kannalta on oleellista, että ohjelman tavoitteet on laadittu mitattavassa muodossa ja toimenpiteet ja vastuut on kuvattu selkeästi.

Esimerkkejä helposti mitattavista tavoitteista

Tavoite Mittari
(mittaustiedon lähde)
Indikaattori
(mitattava tunnusluku)
Kopiopaperin kulutuksen vähentäminen X %:lla Kopiolaskuri Arkkia/oppilas
Sähköenergian kulutuksen vähentäminen X %:lla Sähkömittari Absoluuttinen kulutus taikulutus/oppilas
Sekajätteen määrän vähentäminen X %:lla Jätehuoltoyhtiön laskutus ja astioiden täyttöaste Sekajätteen määrä/oppilas
Koulun työilmapiirin paraneminen tyydyttävästä hyväksi Kysely henkilöstölle ja oppilaille Vastausten keskiarvo
Kiusaamisen väheneminen X %:lla Tilastoidut kiusaamistapaukset Kysely oppilaille Tapausten määrä Vastausten keskiarvo

Esimerkkejä kestävän kehityksen teemoihin liittyvistä mittareista ja indikaattoreista

Linkkejä kestävän kehityksen kriteereiden teemoihin liittyviin kartoitustyökaluihin löydä osiosta Teemojen valinta.

Ohjelman toteutumisen arviointi


Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen

Lukuvuoden päättyessä kartoitus toistetaan, jolloin saadaan tietoa ohjelman toteutumisen arviointia varten. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota sekä tavoitteiden saavuttamiseen (vähenikö kulutus, paranivatko kyselytulokset, tms.) että toimenpiteiden toteutumiseen (esim. saatiinko energiansäästö- tai lajitteluohjeet laadittua, perehdytettiinkö henkilöstö ja oppilaat ohjeisiin ja toimintatapoihin, käsiteltiinkö teemaa opetuksessa, jne.).

Tulosten yhteinen käsittely ja tiedotus

Kestävän kehityksen ohjelman arviointi voidaan kytkeä osaksi oppilaitoksen toiminnan vuosittaista arviointia lukuvuoden päättyessä. Käytännössä arviointi voidaan toteuttaa siten, että ensin tehdään loppukartoitus ja sen jälkeen tulokset käsitellään oppilaitoksen kestävän kehityksen työryhmässä. On tärkeää, että tulosten käsittelyyn osallistuu eri henkilöstöryhmien jäseniä ja oppilaita. Tuloksista tulee myös tiedottaa näkyvästi koko kouluyhteisöä esimerkiksi seinällä olevalla ”keke-taululla”.

Toiminnan kehittäminen

Arviointiin liittyy aina myös toiminnan kehittäminen. Arviointikokouksen yhteydessä on päätettävä, saavutettiinko tavoitteet niin hyvin, että teemaan liittyvät kestävän toimintatavat toteutuvat jatkossa koulun arjessa esimerkiksi laadittujen ohjeiden, uusien oppilaiden ja henkilöstön perehdytyksen ja toiminnan seurannan avulla. Tällöin voidaan teema nostaa uudestaan aktiivisesti näkyviin muutaman vuoden kuluttua ja valita seuraavalle lukuvuodelle uusi teema, josta tehdään lähtötilanteen kartoitus.