Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

ITSEARVIOINTI: ammatilliset oppilaitokset

Ammatillisten oppilaitosten itsearviointi ja sertifikaatin hakeminen on siirtynyt 1.10.2015 alkaen web-pohjaiseen järjestelmään. Tällä sivulla annetaan yleisohjeet itsearvioinnin tekemiseen web-ympäristössä. Tutustu sivun ohjeisiin ennen kuin kirjaudut järjestelmään alla olevasta painikkeesta!

Kestävän kehityksen
web-arviointijärjestelmä


Ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten käyttöön on rakennettu web-arviointijärjestelmä, joka tukee kestävän kehityksen näkökulman sisällyttämistä työssäoppimiseen, opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä laadunhallintaan. Järjestelmää laajennetaan tulevaisuudessa myös muiden koulutusmuotojen käyttöön.

Järjestelmän kehittämisestä vastasivat vuosina 2013-2014 OKKA-säätiö, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto ja Osuuskunta Eco-One. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Web-järjestelmän avulla voidaan myös toteuttaa tehokkaasti itsearviointi Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin hakemista varten. Oppilaitos voi täyttää kaikki arviointilomakkeet web-ympäristössä. Myös auditoija pääsee tarkastelemaan ja pisteyttämään oppilaitoksen itsearvioinnit järjestelmässä ja kirjoittamaan auditointiraportin OKKA-säätiölle.

Järjestelmän käyttöön saa apua OKKA-säätiöstä.

Itsearvioinnin toteutus
web-ympäristössä


Käyttäjätilin perustaminen

Web-arviointijärjestelmän käyttö edellyttää, että koulutuksen järjestäjä tai oppilaitos avaa järjestelmään oman käyttäjätilin. Käyttäjätilin avaaminen tapahtuu siten, että palveluun rekisteröidään oppilaitoksen sekä pääkäyttäjän tiedot. Järjestelmä pyytää myös valitsemaan pääkäyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Kun tiedot on vahvistettu, järjestelmä lähettää pääkäyttäjän sähköpostiosoitteeseen vahvistuslinkin, jonka kautta tilin voi aktivoida käyttöön.

Suuren oppilaitoksen yksikön/koulutusalan tekemää itsearviointia ja sertifikaatin hakemista varten tili kannattaa perustaa suoraan yksikön tai koulutusalan nimellä. Oppilaitoksella voi siten olla useampia yksikkökohtaisia käyttäjätilejä. Yksiköiden pääkäyttäjät toimivat itsearviointien organisoijina.


Pääkäyttäjän rooli

Pääkäyttäjä vastaa järjestelmän käyttöoikeuksien myöntämisestä omassa organisaatiossaan kutsumalla arviointiryhmiä itsearviointiin. Pääkäyttäjä myös luo järjestelmään tarvittavat itsearviointilomakkeet ja hallinnoi käyttäjäryhmien kokoonpanoja.

Pääkäyttäjällä on pääsy kaikkiin lomakkeisiin ja arviointiryhmiin, kun taas käyttäjäryhmien oikeudet on rajattu vain siihen toimintoon tai lomakkeen täyttöön, johon heidät on kutsuttu. Pääkäyttäjän rooliin kuuluu myös koko itsearvioinnin koordinointi ja arviointiryhmien ohjeistaminen.


Itsearviointi sertifikaatin hakemista varten

Sertifikaatin hakemista varten oppilaitoksen on täytettävä web-pohjaiset itsearviointilomakkeet seuraavilta kriteerien osa-alueilta:

 • Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen
  Arviointiryhmän kokoonpano: oppilaitoksen tai yksikön johdon edustaja(t), kestävän kehityksen ryhmä sekä opiskelijoiden edustajat soveltuvin osin.

 • Osa 2: Kestävän kehityksen teemojen arviointi oppilaitoksen valitseman viiden teeman osalta
  Arviointiryhmän kokoonpano: Arvioinnin voi toteuttaa esimerkiksi oppilaitoksen kestävän kehityksen ryhmä tai teemaan liittyvä projektiryhmä. Arvioinnissa on hyvä olla mukana myös eri henkilöstöryhmien ja opiskelijoiden edustajia.

  Ohjeita teemojen valintaan


 • Osa 3: Nuorten ammatilliset perustutkinnot *)
  Arviointiryhmän kokoonpano: Arviointi tapahtuu tutkintokohtaisissa opettajaryhmissä, joissa on mukana sekä ammatillisten aineiden että ATTO-aineiden opettajia.
  • Vähintään 50% arvioinnin kohteena olevan oppilaitoksen/yksikön järjestämistä perustutkinnoista tulee sisällyttää arviointiin.
  • Sertifikaatin saamista varten vähintään 50% perustutkinnoista tulee täyttää kriteerien minimipistevaatimukset.
 • Osa 4: Ammatillinen aikuiskoulutus *)
  Arviointiryhmän kokoonpano:Arvioinnin/sertifioinnin kohteena olevan oppilaitosyksikön tai koulutusalan järjestämää aikuiskoulutusta arvioidaan koulutusalakohtaisissa ryhmissä, joissa ovat edustettuina näyttötutkintojen ja ei-tutkintotavoitteisen ammatillisen lisäkoulutuksen toteutuksesta vastaavat opettajat ja muut asiantuntijat.

*)Ammatillinen oppilaitos, sen yksikkö tai koulutusala voi hakea tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen osalta sertifikaattia

 1. vain nuorten ammatilliselle peruskoulutukselle (ammatilliset perustutkinnot)
 2. vain ammatilliselle aikuiskoulutukselle (tutkintotavoitteinen ja ei-tutkintotavoitteinen ammatillinen lisäkoulutus)
 3. molemmille edellä mainituille koulutusmuodoille.

Sertifioinnin kattavuudesta riippuen oppilaitoksen tulee siten täyttää joko nuorten ammatillista peruskoulutusta tai ammatillista aikuiskoulutusta koskevat kriteerit tai molemmat näistä.


Itsearvioinnin organisointi

Pääkäyttäjän ensimmäinen tehtävä on tarvittavien web-arviointilomakkeiden luominen:

 • Osan 1 (Kestävän kehityksen asioiden suunnittelu) lomakkeen järjestelmä luo automaattisesti.
 • Osassa 2 pääkäyttäjä valitsee valikosta oppilaitoksen päättämät viisi teemaa, jonka jälkeen järjestelmä luo lomakkeet arviointia varten.
 • Osassa 3 pääkäyttäjä valitsee valikosta arvioitavat perustutkinnot. Järjestelmä luo lomakkeet arviointia varten.
 • Osassa 4 pääkäyttäjä valitsee valikosta arvioitavat koulutusalat aikuiskoulutuksen arviointiin. Järjestelmä luo lomakkeet arviointia varten.

Seuraavaksi pääkäyttäjä kutsuu arviointiryhmät eri osien lomakkeiden arviointiin (suositeltavat arviointiryhmät on esitelty edellisessä kohdassa). Kutsuminen tapahtuu ryhmän jäsenten sähköpostiosoitteilla. Kutsun saatuaan ryhmän jäsenet pääsevät kirjautumaan palveluun, ja he näkevät heille osoitetun arviointilomakkeen.

Pääkäyttäjän tärkeänä tehtävänä on arviointiryhmien työn organisointi ja ohjeistaminen. On tärkeää, että pääkäyttäjä perehtyy ensin itse järjestelmän käyttöön ja suunnittelee ja sopii, millä aikataululla eri arviointiryhmät voivat kookoontua täyttämään yhdessä lomakkeita. Pääkäyttäjän tulee kertoa ryhmälle arvioinnin tavoitteista ja varmistaa, että lomakkeiden täytön ohjeet käydään huolella läpi ennen työskentelyn aloittamista.

Suositeltava tapa arviointitiedon kokoamiseen on se, että lomakkeiden kohdista ja kysymyksistä keskustellaan ryhmässä ja yksi käyttäjä kirjaa ryhmän yhteisen näkemyksen lomakkeelle. Tällöin toteutuu ryhmäarvioinnin periaate ja vältytään tietojen katoamiselta, mikä saattaa tapahtua, jos useampi käyttäjä täyttää lomaketta yhtä aikaa.

Pääkäyttäjän tehtävänä on varmistaa, että arviointilomakkeet tulevat kaikilta osin täytetyksi ja pyytää tarvittaessa ryhmiltä täydennyksiä. Järjestelmä laskee oppilaitoksen pisteet automaattisesti yhteenvetosivulle, josta oppilaitos voi tarkastella, kuinka hyvin sertifikaatin vaatimukset täyttyvät itsearvioinnin perusteella.

Itsearvioinnin liitedokumentit lähetetään toistaiseksi sähköpostilla auditoijalle. Web-järjestelmään rakennetaan myöhemmin mahdollisuus liitetiedostojen tallentamiseen.

Sopivassa vaiheessa itsearviointiprosessia pääkäyttäjä on yhteydessä OKKA-säätiöön ja pyytää ulkoisen auditoijan kutsumista. Itsearviointimateriaalin tulee olla web-järjestelmässä kokonaisuudessaan auditoijan tutustuttavissa viimeistään kolme viikkoa ennen suunniteltua auditointipäivää. OKKA-säätiöön on hyvä olla yhteydessä 5-6 viikkoa ennen auditoinnin ajankohtaa, jotta sopiva auditoija ehditään löytää.

Lisäohjeita itsearvioinnin toteutuksesta

Kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmän kirjautumissivulle

Sertifikaatin uudet pisterajat

Kriteereissä tapahtuvien muutosten takia myös ammatillisten oppilaitosten sertifikaatin minimipisterajat muuttuvat. Sertifikaatin vaatimustaso vastaa keskimäärin "kehittynyt" tason suoritusta jokaisessa kriteerien osa-alueessa. 1.10.2015 alkaen kriteerien eri osa-alueiden pisterajat ovat seuraavat:

Ammatilliset oppilaitokset

KRITEERIEN OSA KRITEEREITÄ KPL MINIMIPISTEMÄÄRÄ SERTIFIKAATIN SAAMISEKSI MAKSIMI- PISTE- MÄÄRÄ
OSA 1:
Kestävän kehityksen asioiden johtaminen

(kriteerit 1-6)
6 12 18
OSA 2:
Kestävän kehityksen teemat

(kriteerit 7 ja 8)
Molemmat kriteerit arvioidaan viiden oppilaitoksen valitseman teeman osalta.
2 kriteeriä x 5 teemaa 20 30
OSA 3:
Nuorten ammatilliset perustutkinnot

(kriteerit 9-20)
11 33 *) 50
OSA 4:
Ammatillinen aikuiskoulutus

(kriteerit 21-29)
9 16 27

Ammatillinen oppilaitos, sen yksikkö tai koulutusala voi hakea tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen osalta sertifikaattia

 1. vain nuorten ammatilliselle peruskoulutukselle (ammatilliset perustutkinnot)
 2. vain ammatilliselle aikuiskoulutukselle (tutkintotavoitteinen ja ei-tutkintotavoitteinen ammatillinen lisäkoulutus) tai
 3. molemmille edellä mainituille koulutusmuodoille.

Sertifioinnin kattavuudesta riippuen oppilaitoksen tulee siten täyttää joko nuorten ammatillista peruskoulutusta (Osa 3) tai ammatillista aikuiskoulutusta (Osa 4) koskevien kriteerien minimipistemäärät tai molemmat näistä.

Kriteerien osakohtaisten minimipistemäärien lisäksi oppilaitoksen tulee saavuttaa kaikissa kriteereissä vähintään "käynnistynyt" -tason suoritus (1 piste). Poikkeuksena on ammatillista aikuiskoulutusta koskeva kriteeri 29, joista ei tarvitse saada pisteitä.

*) Kriteerien 9-20 toteutumista arvioidaan tutkinnoittain. Sertifikaatin myöntämisen edellytyksenä on, että vähintään 50% oppilaitoksen tai sertifikaatin hakemisen kohteena olevan oppilaitoksen osan järjestämistä nuorten ammatillisista perustutkinnoista täyttää minimipistemäärän.