Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Sertifikaatin hakeminen

Ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit uudistuvat 1.10.2015 alkaen. Samalla itsearviointi ja auditointitoiminnot siirtyvät kokonaan keväällä avattuun web-arviointijärjestelmään.

Lue lisää muutoksista

Hakeminen ja pisterajat


Sertifikaatin hakemisoikeus

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaattia voivat hakea peruskoulut, lukiot, ammatillista peruskoulutusta antavat oppilaitokset, ammatillista aikuiskoulutusta antavat oppilaitokset sekä vapaan sivistystyön oppilaitokset (kansanopistot, kansalaisopistot, opintokeskukset, kesäyliopistot ja liikunnan koulutuskeskukset). Oppilaitos voi hakea sertifiointia koko toiminnalleen tai osalle toimintaansa, kuten esimerkiksi jollekin koulutusalalle tai koulutusyksikölle.

Lisätietoja sertifikaatin hakemisoikeudesta löydät sertifioinnin säännöistä.


Itsearviointi ja auditointi

Kestävän kehityksen sertifikaattia haetaan OKKA-säätiöltä. Sertifikaatin myöntäminen perustuu Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteereihin. Sertifikaatin saaminen edellyttää, että oppilaitos tekee itsearvioinnin tarkoitusta varten laadituilla arviointilomakkeilla. Sertifiointiin liittyy myös ulkoinen arviointi eli auditointi, jossa riippumaton auditoija tarkastaa oppilaitoksen itsearviointiraportin ja suorittaa arvioinnin oppilaitoksessa. Arvioinnilla todennetaan, että oppilaitos täyttää kriteerien vaatimukset. Lisäksi auditoija antaa oppilaitokselle palautetta toiminnan vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Sertifikaatin hakemisen vaiheet


Sertifikaatin hakemisen vaiheet, yhteenveto

VAIHE AIKATAULU OHJEET/MATERIAALI
Oppilaitos tilaa auditoinnin Viimeistään 1,5kk ennen auditointipäivää Tilataan OKKA-säätiöstä
Oppilaitos toimittaa ennakkoaineiston auditoijalle Viimeistään 3 viikkoa ennen auditointipäivää Itsearvioinnin kysymyslistat kokonaisuudessaan täytettynä sekä muu auditoijan edellymä materiaali.
Oppilaitos tekee mahdolliset korjaavat toimenpiteet auditoinnin jälkeen Kolme kuukautta auditointiraportin vastaanottamisesta Auditoija ohjeistaa
Oppilaitos hakee sertifikaattia 6 kk kuluessa auditoinnin toteutuksesta Sertifikaattihakemus

Sertifikaatin pisterajat

Sertifikaatin saamiseksi oppilaitoksen saatava seuraavat vähimmäispistemäärät kriteerien eri osista, joita ovat Suunnittelu, Teemojen toteutus, Opetuksen toteutus sekä Seuranta, arviointi ja kehittäminen.

Peruskoulut ja lukiot
KRITEERIEN OSA KRITEEREITÄ KPL MINIMI- PISTEMÄÄRÄ SERTIFIKAATIN SAAMISEKSI MAKSIMI- PISTE- MÄÄRÄ
OSA 1:
SUUNNITTELU

(kriteerit 1-10)
10 20 30
OSA 2:
TOTEUTUS
Kestävän kehityksen teemat (kriteerit 11-13 arvioidaan viiden koulun valitseman teeman osalta) 3 30 45
Opetuksen toteutus (kriteerit 14-22) 9 16 30 *)
OSA 3:
SEURANTA, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

(kriteerit 23 ja 24)
2 6 12 **)

Kriteerien osakohtaisten minimipistemäärien lisäksi koulun tulee saavuttaa kaikissa kriteereissä vähintään ”käynnistynyt” -tason suoritus. Poikkeuksena ovat opetuksen toteutusta koskevat kriteerit 21 ja 22, joista ei tarvitse saada pisteitä.

*) Kriteerissä 14 pisteytys on kaksinkertainen (0, 2, 4, 6 pistettä).

**) Kriteereissä 23 ja 24 pisteytys on kaksinkertainen (0, 2, 4, 6 pistettä).

Ammatilliset oppilaitokset

Huom! Ammatillisten oppilaitosten kriteerit ja sertifikaatin pisterajat ovat muuttuneet 1.10.2015 alkaen.

KRITEERIEN OSA KRITEEREITÄ KPL MINIMIPISTEMÄÄRÄ SERTIFIKAATIN SAAMISEKSI MAKSIMI- PISTE- MÄÄRÄ
OSA 1:
Kestävän kehityksen asioiden johtaminen

(kriteerit 1-6)
6 12 18
OSA 2:
Kestävän kehityksen teemat

(kriteerit 7 ja 8)
Molemmat kriteerit arvioidaan viiden oppilaitoksen valitseman teeman osalta.
2 kriteeriä x 5 teemaa 20 30
OSA 3:
Nuorten ammatilliset perustutkinnot

(kriteerit 9-20)
11 33 *) 50
OSA 4:
Ammatillinen aikuiskoulutus

(kriteerit 21-29)
9 16 27

Ammatillinen oppilaitos, sen yksikkö tai koulutusala voi hakea tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen osalta sertifikaattia

  1. vain nuorten ammatilliselle peruskoulutukselle (ammatilliset perustutkinnot)
  2. vain ammatilliselle aikuiskoulutukselle (tutkintotavoitteinen ja ei-tutkintotavoitteinen ammatillinen lisäkoulutus) tai
  3. molemmille edellä mainituille koulutusmuodoille.

Sertifioinnin kattavuudesta riippuen oppilaitoksen tulee siten täyttää joko nuorten ammatillista peruskoulutusta (Osa 3) tai ammatillista aikuiskoulutusta (Osa 4) koskevien kriteerien minimipistemäärät tai molemmat näistä.

Kriteerien osakohtaisten minimipistemäärien lisäksi oppilaitoksen tulee saavuttaa kaikissa kriteereissä vähintään "käynnistynyt" -tason suoritus (1 piste). Poikkeuksena on ammatillista aikuiskoulutusta koskeva kriteeri 29, joista ei tarvitse saada pisteitä.

*) Kriteerien 9-20 toteutumista arvioidaan tutkinnoittain. Sertifikaatin myöntämisen edellytyksenä on, että vähintään 50% oppilaitoksen tai sertifikaatin hakemisen kohteena olevan oppilaitoksen osan järjestämistä nuorten ammatillisista perustutkinnoista täyttää minimipistemäärän.

Vapaan sivistystyön oppilaitokset
KRITEERIEN OSA MINIMIPISTEMÄÄRÄ SERTIFIKAATIN SAAMISEKSI MAKSIMI- PISTE- MÄÄRÄ
OSA 1:
SUUNNITTELU

(kriteerit 1-7)
Minimi 14 p 7 x 3 p = maksimi 21 p
OSA 2:
TOTEUTUS


Koulutusten toteutus (kriteeri 8) arvioidaan kolmen opiston valitseman koulutuksen osalta3 x 6 p = maksimi 18 p
Teemojen toteutus (kriteeri 9) arvioidaan 3-5 opiston valitseman teeman *) osalta 5 x 3 p = maksimi 15 p
Kumppanuudet ja hankkeet (kriteeri 10) maksimi 15 p
Koko osa 2 yhteensä Minimi 28 p Maksimi 48 p
OSA 3:
SEURANTA, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

(kriteeri 11)
Minimi 8 p Maksimi 12 p

*) Opisto valitsee arvioitavaksi vähintään kolme kestävän kehityksen teemaa kriteerien ohjeistuksen mukaisesti. Tämän lisäksi opisto voi valita 1-2 lisäteemaa, joista saa lisäpisteitä.

Kriteerien osakohtaisten minimipistemäärien täyttymisen lisäksi opisto ei saa saada nollan pisteen arvoista suoritusta mistään kriteeristä eikä mistään valitusta kolmesta koulutuksesta (kriteeri 8) ja pakollisista kolmesta valitusta teemasta (kriteeri 9).

Itsearviointi

Sertifikaatin hakeminen edellyttää, että oppilaitos tekee itsearvioinnin käyttäen tarkoitusta varten laadittuja itsearvioinnin kysymyslistoja. Listat sisältävät kriteerikohtaiset arviointiperusteet, joiden avulla oppilaitos voi pisteyttää oman suorituksensa. Vertaamalla pistemääriä sertifikaatin vaatimuksiin oppilaitos voi arvioida, miten lähellä se on sertifikaatin tasoa. Oppilaitoksen täyttämät kysymyslistat ja pisteytys toimivat lähtökohtana ulkoiselle arvioinnille, jossa auditoija todentaa pisteytyksen.

Ammatillisten oppilaitosten itsearviointi tehdään keväällä 2015 avatussa kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmässä. Muiden oppilaitosmuotojen itsearviointi tapahtuu tältä sivustolta saatavia word-pohjaisia arviointilomakkeita käyttäen.

Katso ohjeet ja työkalut itsearvioinnin tekemiseen:

Ulkoinen auditointi


Auditoinnin tilaaminen

Ulkoinen auditointi kannattaa tilata, mikäli oppilaitos tuntee itsearvioinnin perusteella olevansa lähellä sertifikaatin tasoa. Auditoijan ulkopuolista näkemystä voi hyödyntää myös puhtaasti oman kehittämistyön tukena ilman sertifiointitavoitetta. Joskus voi olla järkevä pyytää auditoija vierailulla, vaikka oppilaitos tietäisi, että keke-toiminnassa on vielä paljon kehitettävää. Ulkopuolinen näkemys ja ideat kehittämiskohteista voivat tuoda keke-työhön paljon uutta nostetta.

Auditointi tilataan OKKA-säätiöltä, joka etsii sopivan arvioijan säätiön ylläpitämästä auditoijarekisteristä. Auditoijina toimivat erityisen koulutuksen suorittaneet opetus- tai ympäristöalan ammattilaiset. Oppilaitos sopii suoraan auditoijan kanssa ennakkomateriaalin toimittamisesta sekä oppilaitoksessa tapahtuvan auditoinnin ajankohdasta ja järjestelyistä.


Materiaalin toimittaminen auditoijalle

Sertifioinnin sääntöjen mukaan oppilaitoksen tulee toimittaa auditoijalle kaikilta osilta täytetyt itsearvioinnin kysymyslistat sekä muu auditoijan edellyttämä materiaali viimeistään kolme viikkoa ennen auditointipäivää.


Ulkoisen auditoinnin toteutus

Auditoija tarkastaa itsearviointiraportin ja suorittaa auditoinnin oppilaitoksessa. Oppilaitos vastaa auditoijan matka- ja työkustannuksista. Kustannusten korvaamisesta sovitaan oppilaitoksen ja auditoijan välillä. OKKA-säätiö on julkaissut suositushinnat auditoinneille.

Auditointipäivän ohjelma alkaa kokouksella, johon osallistuvat ainakin oppilaitoksen johdon ja kestävän kehityksen työryhmän edustajat. Kokouksessa käydään läpi päivän ohjelma ja järjestelyt sekä aloitetaan kriteerien toteutumisen arviointi haastattelujen ja dokumenttien tarkastelun kautta.

Päivän aikana auditoija tutustuu oppilaitoksen tiloihin, haastattelee opettajia, muun henkilöstön edustaja ja oppilaita. Tämän jälkeen auditoija tekee yhteenvedon, joka käydään läpi palautekeskustelussa oppilaitoksen edustajien kanssa. Keskustelun tarkoituksena on antaa oppilaitokselle palautetta vahvuuksista ja kehittämiskohteista sekä käydä läpi kriteerien täyttyminen.

Ulkoisen auditoinnin toteutusmalli

Lisätietoa ulkoisen auditoinnin toteutuksesta Auditoijan ohjeet -sivustolta.

Korjaavat toimenpiteet

Auditoija antaa oppilaitokselle tarkemman palautteen kriteerien täyttymisestä auditointiraportissa. Jos auditoinnissa on havaittu puutteita, oppilaitoksen tulee tehdä auditoijan esittämät mahdolliset korjaavat toimenpiteet kolmen kuukauden määräajassa. Auditoija todentaa toimenpiteet oppilaitoksessa tapahtuvan uusinta-arvioinnin perusteella tai hyväksymällä oppilaitoksen kirjallisen selvityksen. Yleensä kirjallinen selvitys on riittävä. Auditoijan hyväksyntä liitetään alkuperäiseen auditointiraporttiin.

Sertifiointihakemus


Hakulomake

Oppilaitos hakee kestävän kehityksen sertifikaattia OKKA-säätiöltä. Hakemusta varten täytetään hakulomake, jonka liitteeksi laitetaan auditoijan toimittama auditointiraportti kokonaisuudessaan alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä jäljennös oppilaitoksen itsearviointiraportista, mikäli sitä ei ole ennen auditointia toimitettu OKKA-säätiöön sähköpostilla tai paperiversiona. Oppilaitos voi hakea sertifikaattia auditointiraportin perusteella kuuden kuukauden ajan ulkoisen arvioinnin toteutuksesta lukien.

Sertifikaattihakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen:

OKKA-säätiön hallitus
Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi
Rautatieläisenkatu 6 A
00520 Helsinki


Hakemusten käsittely

OKKA-säätiö käsittelee sertifikaattihakemukset säätiön hallituksen kokouksissa. Mikäli sertifioinnille ei ole muodollisia esteitä, OKKA-säätiö lähettää oppilaitokselle tiedon sertifioinnin hyväksymisestä, antaa sertifikaatille numeron ja merkitsee oppilaitoksen oppilaitosrekisteriin. Oppilaitoksen käyttöön annetaan numeroitu todistus kestävän kehityksen sertifikaatista sekä sertifikaattiviiri, jonka voi asettaa esimerkiksi oppilaitoksen seinälle. Lisäksi oppilaitos saa oikeuden käyttää sertifikaatin logoa viestinnässään.

Sertifioidut oppilaitokset

Auditointien suositushinnat


Korvauksesta sopiminen

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen on maksutonta. Auditoinnin tilaava oppilaitos vastaa kuitenkin ulkoiseen arviointiin liittyvistä kustannuksista, joita ovat auditoijan työn ja matkakustannuksen korvaus sekä mahdolliset auditoijan oppilaitokselle aiheutuvat sijaiskustannukset auditointipäivän tai -päivien ajalta.

Oppilaitos sopii auditoijan kanssa auditoinnin toteutuksesta ja auditoijan saamasta korvauksesta. Suositeltavaa on, että etukäteen sovitaan auditoinnin ajankohta, aineiston toimittaminen auditoijalle ottaen huomioon sertifioinnin sääntöjen vaatimukset, arvioitu auditointiin kuluva aika sekä siihen perustuva auditoijan korvaus. OKKA-säätiö on laatinut seuraavat suositukset pohjaksi auditoijan ja oppilaitoksen väliselle sopimukselle.


Auditoijan työpanos

Auditoijan työ koostuu itsearvioinnin kysymyslistojen tarkastamisesta ja muun oppilaitoksen toimittaman aineiston läpikäynnistä, oppilaitoksessa tapahtuvan arvioinnin suunnittelusta, arvioinnin toteutuksesta oppilaitoksessa sekä palauteraportin laatimisesta. Näiden tehtävien vaatima ajankäyttö on riippuvainen oppilaitoksen koosta. Seuraavassa taulukossa on esitetty toteutuneiden sertifiointiauditointien perusteella arvio työvaiheiden ajankäytön vaihteluvälistä erikokoisissa oppilaitoksissa. Tavoitteena on, että auditoija pystyy hoitamaan työnsä tämän aikataulun puitteissa.

HUOM! Seuraavat ajankäyttöarviot ja palkkiosuositukset koskevat ensimmäistä oppilaitoksessa tapahtuvaa (sertifiointi)auditointia. Vuosittaisia itsearviointeja ja sertifikaatin päivitystä koskevia auditointeja on käsitelty jäljempänä.

Tehtävä Ajankäyttö: pieni peruskoulu tai lukio Ajankäyttö: suuri ammatillinen oppilaitos, useampia erillisiä yksiköitä
Itsearvioinnin kysymyslistojen tarkastaminen ja muun oppilaitoksen toimittaman aineiston läpikäynti

1-2 päivää

2-3 päivää

Oppilaitoksessa tapahtuvan arvioinnin suunnittelu

0,5 päivää

0,5 päivää

Arvioinnin toteutus oppilaitoksessa

1 päivä

2 päivää

Palauteraportin laatiminen 0,5 päivää 0,5 päivää
YHTEENSÄ 3-4päivää 5-6 päivää
Suositukset auditoijan palkkion vaihteluvälistä

Auditoinnista syntyy seuraavanlaisia kustannuksia:

1) Auditoijan työ omalla ajalla (ennakkoaineiston läpikäynti, auditoinnin suunnittelu, palauteraportin kirjoittaminen)
2) Auditointipäivä oppilaitoksessa (opettaja tekee auditoinnin työajallaan, mikä aiheuttaa mahdollisen ansiomenetyksen ja eläkemenetyksen)
3) Mahdollinen sijaiskustannus auditoijan oppilaitokselle auditointipäivältä

Seuraavassa taulukossa on esitetty auditoijan työajan ja päivähintasuosituksen vaihteluvälit, arvio mahdollisesta sijaiskustannuksesta sekä näiden perusteella yhteenlaskettu vaihteluväli auditoinnin kokonaishinnalle. Taulukossa esitettyjen kustannusten lisäksi tulevat mahdolliset auditoijan matkakulut.

oppilaitos auditoijan työaika palkkio / pv mahd. sijais- kustannus auditoinnin kokonaishinta
Pieni peruskoulu tai lukio 3-4 päivää 150-250 € 100 € 450-1100 €
Keskikokoinen peruskoulu, lukio tai ammatillinen oppilaitos

toiminta yhdessä yksikössä
4-5 päivää 150-250 € 100-150 € 600-1400 €
Suuri ammatillinen oppilaitos  useampia erillisiä yksiköitä 5-6 päivää 150-250 € 200-300 € 750-1800 €

Vaihtoehtoja kustannusten korvaamiselle

Vaihtoehto 1 :Auditoija laskuttaa auditoinnin tilanneelta oppilaitokselta koko työn (ennakkoaineiston läpikäynti, auditoinnin suunnittelu, auditointi oppilaitoksessa, palauteraportin kirjoittaminen) ottaen huomioon omalla ajalla tehdyn työn sekä mahdollisen ansionmenetyksen ja eläkemenetyksen oppilaitoksessa tapahtuvan auditointipäivän osalta. Periaatteena on, ettei auditoija laskuta oppilaitoksessa tapahtuvasta auditointipäivästä, jos hänelle ei synny ko. päivästä ansionmenetystä.

Vaihtoehto 2: Auditoija laskuttaa auditoinnin tilanneelta oppilaitokselta omalla ajalla tehdyn työn osuuden (ennakkoaineiston läpikäynti, auditoinnin suunnittelu, palauteraportin kirjoittaminen). Auditoijan työnantaja laskuttaa auditoinnin tilanneelta oppilaitokselta auditoijan ansionmenetystä vastaavat henkilöstökulut sivukuluineen.

Auditoijan työnantaja laskuttaa molemmissa vaihtoehdoissa mahdollisen sijaiskustannuksen auditoinnin tilanneelta oppilaitokselta.


Vuosittaiset itsearvioinnin päivitykset

Sertifikaatin ylläpito edellyttää oppilaitokselta vuosittaisen itsearvioinnin toteuttamista. Ulkoisten auditointien välivuosina oppilaitos voi halutessaan sopia sertifiointiauditoinnin toteuttaneen auditoijan kanssa kirjallisen palautteen antamisesta itsearvioinnista ja kestävän kehityksen työn edistymisestä. HUOM! Auditoijan käyttäminen vuosittaisen itsearvioinnin kommentointiin ei ole pakollista!

Suosituksena on, että auditoija käyttäisi palautteen antamiseen 0,5-1 päivän työn, joka pitää sisällään päivityslomakkeen läpikäymisen, vertailun aiempaan itsearviointiin / sertifiointiauditoinnin tuloksiin ja lyhyen palauteraportin kirjoittaminen työn etenemisestä (1-2 x A4). Auditoijan palkkiosuosituksen vaihteluväli on siten edellä esitetyn päivähinnoittelun mukaisesti 75 - 250 €.


Sertifikaatin uusiminen

Mikäli oppilaitos on tehnyt vuosittaiset itsearvioinnit sääntöjen edellyttämällä tavalla, auditoija voi toteuttaa sertifikaatin uusimiseen vaadittavan auditoinnin ensimmäistä (sertifiointi)auditointia kevyemmin. Arvioinnin päivityslomakkeiden avulla on helppo katsoa, miten työ oppilaitoksessa on edennyt sertifiointiauditoinnin tilanteesta (vertailukohtana toimivat sertifiointiauditointia varten täytetyt itsearvioinnin kysymyslistat).

Seuraavassa taulukossa on esitetty tavoitteellinen ajankäyttö ja ohjeelliset suositushinnat sertifikaatin uusimisauditoinnille. Mikäli oppilaitoksen dokumentaatio vuosittaisten itsearviointien toteutuksesta on puutteellinen tai arvioitavana on useita erillisiä yksiköitä, tulee oppilaitoksessa tapahtuvaan auditointiin varata enemmän aikaa.

Tehtävä Ajankäyttö: pieni peruskoulu tai lukio Ajankäyttö: ammatillinen oppilaitos, 1-2 arvioitavaa yksikköä
Vuosittaisten itsearviointien tulosten läpikäynti 0,5 päivää 1 päivää
Oppilaitoksessa tapahtuvan arvioinnin suunnittelu 0,5 päivää 0,5 päivää
Arvioinnin toteutus oppilaitoksessa 0,5 päivää 1 päivä
Palauteraportin laatiminen 0,5 päivää 0,5 päivää
YHTEENSÄ 2 päivää 3 päivää
Auditoinnin kokonaiskustannus (vrt. suositushinnat edellä) 300 – 600 € 450 – 900 €

Lisätietoa sertifikaatin uusimisesta

Takaisin ylös