Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Sertifikaatin ylläpito

Vuosittaiset itsearvioinnit


Vuosittaisen arvioinnin sisältö

Sertifikaatin ylläpito edellyttää oppilaitokselta vuosittaista, ensimmäistä itsearviointia kevyempää arviointia, jossa painotetaan kestävän kehityksen ohjelman toteutumista ja seuraavan vuoden toiminnan suunnittelua.

Kestävän kehityksen kriteereiden mukaan koulu/oppilaitos seuraa ja arvioi

 • kestävän kehityksen ohjelman tavoitteiden toteutumista,
 • kestävän kehityksen opetuksen toteutusta ja oppimistuloksia/osaamisen arvioinnin tuloksia, sekä
 • kestävän kehityksen asioiden tilaa toimintakulttuurissa.
(Peruskoulut/lukiot, krit. 23; ammatilliset oppilaitokset, krit. 24)

Lisäksi

 • henkilöstö ja oppilaat osallistuvat arviointitiedon käsittelyyn,
 • arviointitietoa hyödynnetään kestävän kehityksen ohjelman päivittämisessä sekä opetuksen ja toimintakulttuurin kehittämisessä ja
 • oppilaitos raportoi sidosryhmilleen kestävän kehityksen työn tuloksista.
(Peruskoulut/lukiot, krit. 24; ammatilliset oppilaitokset, krit. 25)

Arviointikäytännön suunnittelu

Edellä mainittujen kriteerien arviointiperusteiden mukaan oppilaitoksen tulee suunnitella mittareita ja käytäntöjä kriteerissä esitettyjen kestävän kehityksen asioiden seurantaan ja arviointiin, arviointitiedon yhteiseen käsittelyyn ja tiedon hyödyntämiseen. Vuosittaista arviointia toteutetaan näiden oppilaitoksen itse määrittelemien käytäntöjen mukaisesti.

Suositeltavaa on, että kestävän kehityksen arviointi yhdistetään osaksi muuta oppilaitoksen toiminnan arviointia. Arvioinnin tulokset dokumentoidaan, jotta niitä voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä. Dokumentointi helpottaa myös keke-toiminnan tason ja jatkuvan parantamisen osoittamista auditoijalle.

Työkaluja vuosittaiseen arviointiin

Vuosittaisessa itsearvioinnissa voidaan hyödyntää seuraavia työkaluja:

Lomake 1: Kestävän kehityksen ohjelman toteutumisen arviointi (word) Tulossa!
Lomake 2: Itsearvioinnin yhteenvetolomake (word) Tulossa!
Lomake 3: Keke-mittareiden kehitys -taulukko (word) Tulossa!
Lomake 4:Keke-ohjelmalehti seuraavalle toimintavuodelle (word) Tulossa!

Lomakkeeseen 1 kirjataan arvio menneen toimintavuoden kestävän kehityksen ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta. Lisäksi kirjataan erityiset onnistumiset ja mahdolliset ongelmat ohjelman toteutuksessa.

Lomake 2 on sama yhteenvetolomake, jota on käytetty jo sertifikaatin hakemisen vaiheessa. Oppilaitos pisteyttää lomakkeeseen kriteereittäin oman suoritustasonsa kriteerien arviointiperusteiden mukaisesti. Arvioinnin tukena voidaan käyttää sertifiointiauditointia varten täytettyä itsearvioinnin kysymyslistaa. Kysymyksiin ei kuitenkaan välttämättä tarvitse vastata uudestaan, vaan mahdollinen pisteytyksen muutoksen syy voidaan kirjata suoraan yhteenvetolomakkeeseen.

Lomakkeen 3 ideana on koota yhteen oppilaitoksen itse valitsemat kestävän kehityksen eri teemoihin liittyvät mittarit, joita seurataan pitkällä aikavälillä. Taulukkoon täydentyy vähitellen mittareiden ja indikaattoreiden kehitys, jonka oppilaitos voi tarvittaessa esittää myös graafisesti.

Esimerkkejä kestävän kehityksen teemoihin liittyvistä mittareista ja indikaattoreista

Lomakkeessa 4 on kestävän kehityksen ohjelman mallilehti, jota voi hyödyntää ohjelman kirjaamiseen.

Katso myös ohjeita itsearvioinnin toteutukseen

Ulkoisten auditointien välivuosina oppilaitos voi halutessaan sopia sertifiointiauditoinnin toteuttaneen auditoijan kanssa kirjallisen palautteen antamisesta itsearvioinnista ja kestävän kehityksen työn edistymisestä.

Sertifikaatin uusiminen


Uusimisauditoinnin tilaaminen

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti on uusittava viimeistään 36 kuukauden kuluttua sertifikaatin myöntämisestä tai sen edellisestä uusimisesta. Uusiminen tapahtuu oppilaitoksessa tehtävän ulkoisen auditoinnin kautta (sertifikaatin uusimisauditointi).

Auditoinnissa tarkastetaan, että oppilaitoksen kestävän kehityksen työssä on toteutettu jatkuvaa parantamista ja että kestävän kehityksen kriteereiden mukainen suoritustaso on säilynyt. Oppilaitoksen tulee huolehtia, että se tilaa uusimisauditoinnin OKKA-säätiöstä tai sopii auditoinnin toteutuksesta suoraan edellisen auditoinnin tehneen auditoijan kanssa viimeistään kuusi viikkoa ennen 36 kuukauden määräajan umpeutumista.

Auditoijan materiaali

Oppilaitoksen tulee toimittaa auditoijalle aiempaa sertifiointiauditointia varten täytetty itsearvioinnin kysymyslista sekä sertifioinnin jälkeisten vuosien itsearviointien yhteenvedot viimeistään kolme viikkoa ennen auditointipäivää. Vuosittaista itsearviointia varten laadittu työkaluja, joita oppilaitos voi halutessaan käyttää (katso edellä kohta vuosittaiset arvioinnit). Auditoija voi lisäksi pyytää oppilaitokselta muutakin ennakkoaineistoa.

Määräajat

Auditoijan laatiman auditointiraportin toimittamisessa oppilaitokselle, korjaavien toimenpiteiden toteutuksessa ja auditoijan vahvistuksen toimittamisessa OKKA-säätiöön ovat voimassa samat määräajat kuin sertifikaatin hakemista varten tapahtuvassa auditoinnissa. Oppilaitos sopii auditoijan kanssa työn korvaamisesta samaan tapaan kuin sertifiointiauditoinneissa. Auditoijan työmäärä uusimisauditoinneissa on kuitenkin vähäisempi. Tämä on otettu huomioon myös auditointien suositushinnoissa.

Jatkuva parantaminen


Jatkuvan parantamisen toteutumisen osoittamiseksi oppilaitoksen on sertifikaatin myöntämistä tai sen uusimista seuraavassa ulkoisessa auditoinnissa näytettävä, että se on tehnyt seuraavat toimenpiteet:

Parannustoimenpiteet kriteereissä

 • Oppilaitos on parantanut toimintaansa erityisesti niiden kestävän kehityksen kriteerien osalta, joissa oppilaitoksen suoritustaso on ollut edellisessä auditoinnissa "käynnistynyt".
 • Parannustoimenpiteitä voidaan toteuttaa osana oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmaa.

Uusien teemojen toteuttaminen

 • Oppilaitos on toteuttanut sertifikaatin saamisen tai sen edellisen uusimisen jälkeen vuosittain vähintään yhden uuden kriteereissä mainitun kestävän kehityksen teeman tai vähintään yhden vanhan, aiemmin toteutetun teeman ja vakiinnuttanut uusia teemoihin liittyviä toimintatapoja osaksi toimintaansa. *)

Tutkintojen opetuksen kehittäminen

 • Mikäli kaikki ammatillisen oppilaitoksen (tai arvioinnin kohteena olleen oppilaitoksen osan) järjestämät tutkinnot eivät ole täyttäneet sertifiointiauditoinnissa opetuksen toteutuksen minipisterajaa (ammatillisten oppilaitosten kriteerit 15-23), oppilaitos on kehittänyt näiden tutkintojen opetusta siten, että vähintään 75% tutkinnoista täyttää minimipisterajan.
 • Toisessa sertifikaatin uusimisauditoinnissa (kuuden vuoden kuluttua sertifioinnista) tulee kaikkien sertifioidun oppilaitoksen tai sen osan järjestämien tutkintojen täyttää opetuksen toteutuksen kriteerien minimipisteraja.

Toiminnan tason säilyminen

 • Tämän lisäksi oppilaitoksen on osoitettava, että sen toiminnan taso on säilynyt kaikissa kriteerien osissa minimipisterajojen vaatimukset täyttävällä tasolla.

*) Kestävän kehityksen teemojen toteutuksen osalta sertifikaatin uusimisauditoinnissa tarkastellaan oppilaitoksen vuosittaisten kestävän kehityksen ohjelmien toteutusta sertifiointiauditoinnin jälkeisinä vuosina. Oppilaitos voi halutessaan valita kestävän kehityksen ohjelmaansa uusia teemoja, joita se ei ole aiemmin toteuttanut, tai vaihtoehtoisesti toteuttaa uudelleen aiemmin toteutettuja teemoja.

Vanhojen teemojen nostaminen uudelleen kestävän kehityksen ohjelmaan on perusteltua siksi, että opiskelijat vaihtuvat kokonaan muutaman vuoden kuluessa. Oppilaitoksen tulee vakiinnuttaa vanhoihin ja uusiin teemoihin liittyviä toimintatapoja arkeen ja opetukseen kriteerin 12 (peruskoulut ja lukiot) tai kriteerien 13 (ammatilliset oppilaitokset) mukaisesti. Toimintatapoihin liittyviä parannustarpeita voidaan tunnistaa esimerkiksi vuosittaisten itsearviointien tai uusien teemojen lähtötilanteen kartoitusten kautta.

Sertifioinnin kriteereissä ja säännöissä ei oteta yllä mainittuja vaatimuksia laajemmin kantaa siihen, mitä teemoja sertifioidun oppilaitoksen tulisi valita kestävän kehityksen ohjelmaansa tai kuinka monta uutta eri teemoihin liittyvää toimintatapaa oppilaitoksen tulisi vakiinnuttaa, jotta se riittäisi näytöksi jatkuvan parantamisen toteutumisesta.

Oleellista on, että oppilaitos on vuosittain arvioinut toimintaansa ja päivittänyt kestävän kehityksen ohjelmaansa arvioinnin tulosten perusteella. Tätä kautta tehdyt ratkaisut pohjautuvat oppilaitoksen itse valitsemiin tavoitteisiin ja esille nousseisiin kehittämistarpeisiin, ja ne on helppo myös perustella ulkoiselle arvioijalle auditointitilanteessa.

Sertifikaatin raukeaminen


Oppilaitoksen saama kestävän kehityksen sertifikaatti voi raueta seuraavissa tapauksissa:

 • Ulkoista arviointia ei ole toteutettu 36 kuukauden kuluessa sertifikaatin myöntämisestä tai uusimisesta.
 • Auditoijan esittämiä puutteita ei ole korjattu näissä säännöissä esitettyihin määräaikoihin mennessä.
 • Oppilaitos ei ole toimittanut auditointiraporttia OKKA-säätiöön yhden kuukauden kuluessa siitä, kun oppilaitos on saanut auditoijalta hyväksytyn auditointiraportin.

Sertifikaatin raukeamisesta päättää OKKA-säätiö kuultuaan ensin oppilaitosta. Oppilaitos, jonka sertifikaatti on rauennut, poistetaan oppilaitosrekisteristä ja se menettää oikeutensa käyttää Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaattia ja siihen liittyvää logoa. Lisäksi oppilaitoksen on luovutettava sertifikaattiviiri takaisin OKKA-säätiölle.