Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Hyvän auditoijan ominaisuudet


Auditoijien pätevyys


Auditoijien koulutus

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin auditoijina voivat toimia vain OKKA-säätiön auditoijarekisteriin hyväksytyt auditoijat, jotka ovat suorittaneet Oppilaitoksen kestävän kehityksen arvioija -koulutuksen sekä arvioijan pätevyyskokeen. Rekisteröidyn auditoijan on suoritettava ensimmäisen ulkoinen arviointi OKKA-säätiön osoittaman auditoijan ohjauksessa.

Auditoijakoulutuksen suorittaneista suurin osa on eri kouluasteilla toimivia opettajia. Joukossa on mukana myös kestävän kehityksen parissa toimivia asiantuntijoita, kuten ympäristöhallinnon ja järjestöjen edustajia sekä yrittäjiä.

Auditoijapätevyyden ylläpito edellyttää säännöllistä täydennyskoulutukseen ja ulkoisiin arviointeihin osallistumista. OKKA-säätiö ylläpitää rekisteristä pätevistä auditoijista ja valvoo auditoijien pätevyyttä. OKKA-säätiöllä on oikeus peruuttaa auditoijan pätevyys.

Auditoijan jääviys

Auditoija ei voi arvioida oppilaitosta, jonka koulutuksen järjestäjä on samalla auditoijan oma työnantaja. Auditoija ei voi arvioida oppilaitosta myöskään siinä tapauksessa, että hän on toiminut kyseisen oppilaitoksen kehitystyön ohjaajana tai kouluttajana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että auditoija voi ohjata oppilaitosta itsearvioinnin toteutukseen ja sertifikaatin hakemiseen liittyvissä asioissa.

Mitä osaamista auditoijalta vaaditaan?


Kokemus oppilaitosasteesta

Olisi hyvä, että auditoijalla on kokemusta auditoinnin kohteena olevan oppilaitoksen asteesta. Suositeltavaa on, että auditoija arvioisi aina oman kouluasteensa oppilaitosta. Tämä helpottaa arviointia, sillä silloin esimerkiksi opetussuunnitelmien rakenne ja sisällöt sekä organisaation erityispiirteet ovat valmiiksi tuttuja.

Ammatillisten oppilaitosten kohdalla haasteena on laaja koulutusalojen kirjo, eikä tietenkään voida edellyttää, että auditoija tuntisi aina juuri auditoinnin kohteena olevan oppilaitoksen koulutusalat. Käsitys ammatillisen koulutuksen rakenteesta ja tavoitteista on kuitenkin auditoijalle eduksi.

Kestävän kehityksen kriteerien tuntemus

On myös tärkeää, että auditoija on hyvin perehtynyt Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteereihin ja niiden soveltamiseen. Tätä asiaa opiskellaan kestävän kehityksen arvioijakoulutuksessa etätehtävien, harjoitusauditoinnin ja keskustelujen avulla.

Kriteerien tulkinnat eri kouluasteilla täsmentyvät jatkuvasti, kun uusia auditointeja toteutetaan. OKKA-säätiön edustaja on auditoijien tukena auditointien toteutuksessa ja tuo tätä kautta kriteerien tulkintaan tietoa muissa auditoinneissa tehdyistä ratkaisuista. Kriteerien tulkintaa käsitellään myös auditoijien täydennyskoulutuksissa.

Perustiedot oppilaitosta koskevista säänöksistä

Auditoijalla tulisi olla perustiedot oppilaitosten ympäristöasioita koskevista säännöksistä, kuten jätelain, kemikaalilainsäädännön ja elintarvikelainsäädännön vaatimuksista sekä sosiaaliseen kestävyyteen liittyvistä säännöksistä, jotka liittyvät esimerkiksi turvallisuus-, työterveys- ja tasa-arvoasioiden hallintaan.

Auditoinnin yhteydessä ei pystytä kuitenkaan tarkastamaan säännösten vaatimusten täyttymistä kaikilta osin, vaan tärkeintä on varmistaa, että lakisääteiset suunnitelmat ovat ajan tasalla ja viranomaisten hyväksymiä.

Lisätietoa oppilaitoksen sosiaalisen kestävyyden asioita koskevista vaatimuksista löydät esimerkiksi "Sosiaalinen kestävyys ja työsuojelu oppilaitoksissa" -hankkeessa tuotetusta materiaalista.

Todentava ja kehittävä näkökulma

Auditoijan on tärkeää ymmärtää, että arvioinnissa on kaksi erilaista näkökulmaa:

  • todentava näkökulma, jonka tavoitteena on todentaa, että oppilaitos täyttää Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien vaatimukset ja sertifioinnin edellyttämät pisterajat, sekä
  • kehittävä näkökulma, jonka tavoitteena on antaa oppilaitokselle palautetta toiminnan vahvuuksista ja kehittämisen kohteista.

Kehitä ja kannusta

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnissa kehittävä näkökulma on vahva. Järjestelmän tavoitteena on tukea oppilaitosten kehitystyötä, levittää hyviä käytäntöjä oppilaitosten välillä ja sitä kautta parantaa valtakunnallisesti oppilaitosten kestävän kehityksen asioiden hoitoa ja opetuksen laatua.

Nämä arvioinnin kaksi näkökulmaa tekevät auditoijan tehtävästä haastavan. Todennettaessa kriteerien täyttymistä tärkeitä auditoijan ominaisuuksia ovat muun muassa arvostelukyky, tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus, jämäkkyys ja rehellisyys. Kehittävässä arvioinnissa korostuvat kiinnostuneisuus, myönteisyys ja kannustavuus.

Muista auditoijan roolisi

Todentavan ja kehittävän näkökulman sekoittuminen saattaa aiheuttaa ongelmia haastattelutilanteessa. Auditoija voi jossain tilanteessa innostua konsultoimaan haastateltavaa ja esimerkiksi kertoa vuolaasti, miten jokin asia on toteutettu auditoijan omassa oppilaitoksessa. Vaarana on, että todentava näkökulma unohtuu, eikä auditoija ehdikään selvittää haastateltavalta kaikkia suunniteltuja asioita.

Hyväksi todettu ohje tähän ongelmaan on koota kehittämisideat yhteen, ja esittää ne oppilaitokselle vasta auditoinnin loppupalautteessa. Auditoijan on myös syytä muistaa, että kuuntelemisen taito on yksi tärkeimmistä hyvän arvioijan ominaisuuksista.

Ole rehellinen

Auditoijan täytyy pystyä tekemään myös ikäviä päätöksiä; se on osa arvioijan rehellisyyttä. Tärkeää on, että auditoija esittää ratkaisuilleen selkeät perustelut. Palaute tulee antaa jämäkästi ja surkuttelematta, muistaen kuitenkin inhimillisyys. Tässä auttaa auditoijan rakentava asenne: puutteita ei tarvitse nähdä virheinä, vaan mahdollisuuksina toiminnan kehittämiseen.

Ihmissuhdetaidot

Hyvät ihmissuhdetaidot kuuluvat auditoijan ominaisuuksiin. Auditoijan täytyy osata tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, ja hänen tulee myös kyetä asettumaan arvioitavan asemaan. Tämä on oleellista haastateltaessa eri henkilöstöryhmien edustajia ja oppilaita. On tärkeää, että auditoija osaa ”puhua haastateltavan omaa kieltä” ja pystyy lähestymään arvioitavia asioita haastateltavalle tuttujen asioiden, kuten hänen tehtävänkuvansa kautta.

Luo myönteinen ilmapiiri

Haastateltava henkilö saattaa jännittää tilannetta ja siksi auditoijan on osattava myönteisen ja rohkaisevan ilmapiirin luominen haastattelutilanteissa. Keskusteleva haastattelutapa toimii usein paremmin kuin pelkkä asioiden tenttaaminen.

Hyväksyvät eleet, ilmeet ja sanat auttavat auditoitavaa rentoutumaan. Huumorikaan ei ole poissuljettu vaihtoehto, jos sen avulla saadaan tilanne vapautumaan! Auditoijan ei kuitenkaan kannata heittäytyä liian tuttavalliseksi tai yrittää miellyttää arvioinnin kohteena olevia turhan paljon: roolien on säilyttävä selkeinä arviointitilanteessa.

Hallitse myös vaikeat tilanteet

Auditoija joutuu jossain vaiheessa väistämättä tekemisiin ihmisten kanssa, jotka suhtautuvat negatiivisesti kestävän kehityksen asioihin tai arvioitavaksi joutumiseen. Tällaisiin tilanteisiin ei ole olemassa mitään yleislääkettä. Maltillisuus, joustavuus ja diplomaattisuus edistävät yleensä kommunikaation onnistumista, mutta on myös muistettava auditoijan perustehtävä: mahdollisimman objektiivisen näytön saaminen oppilaitoksen kestävän kehityksen asioiden hoidon tilasta.

Auditoijan ei missään tapauksessa pidä kuitenkaan ryhtyä väittelemään auditoivan kanssa! Muista myös, että arvioijana sinun tehtäväsi ei ole lähteä perustelemaan auditoitavalle kestävän kehityksen tärkeyttä.

Arvioijan hyviä ominaisuuksia on lueteltu useita. Tärkeintä on kuitenkin olla oma itsensä ja olla mukana haastatteluissa persoonana, ei haastattelukoneena.

Auditoijien vastuu

OKKA-säätiö myöntää sertifikaatit ja valvoo auditointitoiminnan laatua kokonaisuutena. Yksittäinen auditoija on vastuussa omista ratkaisuistaan ja niiden perusteella sertifikaatti myönnetään, jos muodollisia esteitä ei ole. OKKA-säätiöltä saa auditoinnin suunnitteluun ja toteutukseen tukea ja sitä kautta myös turvaa oikeiden ratkaisujen tekemisestä.

Auditoijilla on suuri vastuu, sillä he vastaavat oman toimintansa kautta Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tasosta ja uskottavuudesta. Auditoija ei saa käyttää väärin asemaansa! Hänen on oltava objektiivinen ja lahjomaton.

Millainen on hyvä auditoija: kooste oppilaitosten ympäristöarvioijakoulutuksen ryhmätyöstä.