Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Haastattelukysymykset


Erilaisia kysymystaktiikoita

Erilaisia kysymystaktiikoita on syytä yhdistellä haastattelussa sekä arvioida tilanne- ja haastateltavakohtaisesti, mikä taktiikka on sopivin. Kysymystaktiikan valintaan vaikuttaa kysymyksen teema tai aihe: onko esimerkiksi tarkoituksena selvittää faktaa vai haastateltavan mielipidettä, asennetta, motivaatiota tai sitoutuneisuutta.

Kysymysten tyypissä ja sisällössä tulee ottaa huomioon myös haasteltavan tausta: mitä käsitteitä käytät, miten peilaat selvitettävää asiaa haastateltavan tehtävänkuvaan tai miten otat haastattelussa huomioon oppilaan näkökulman. Myös haastattelutilanne ja haastateltavan asenne vaikuttavat kysymysten asetteluun.

HUOM! Keke-kriteerien mukaisessa arvioinnissa tukipalveluhenkilöstön (esim. kiinteistönhoitaja, keittiöhenkilöstö, siistijät, oppilashuollon edustajat) haastattelu tapahtuu usein osana oppilaitoksen valitsemien teemojen toteutuksen arviointia. Tällöin kysymykset painottuvat teemaan liittyvien toimenpiteiden toteutukseen, käytäntöjen vakiinnuttamiseen ja yhteistyön toimivuuteen opettajien ja oppilaitoksen johdon kanssa.

Kysymystyyppejä voi luokitella esimerkiksi seuraavasti:

 • Avoimet kysymykset: kuka, mitä, missä, milloin, miten, miksi – saa laveampia vastauksia kuin ko-, kö- kysymyksillä
 • Kehittävät kysymykset: miten olette ajatelleet organisoida, suunnitella, kehittää, arvioida tai jos sinulla olisi mahdollisuuksia, miten…?
 • Lisä- ja täydentävät kysymykset
 • ”Tyhmät” kysymykset: onko koulussanne kestävän kehityksen ohjelmaa, tms.?
 • Oletuskysymykset: oletetaan, että…
 • Johdattelevat kysymykset: millaisia mahdollisuuksia sinulla on vaikuttaa..?
 • Syy-seuraus –kysymykset: mistä mielestäsi johtuu se, että…?
 • Vertailevat kysymykset: haastateltavan käyttämä työtapa vs. työohje
 • Perehdytyskysymykset: miten perehdyttäisit uuden työntekijän / oppilaan koulun keke-ohjeisiin?

Vinkkejä kysymystaktiikkaan

 • Muista aina esittäytyä ja kertoa mikä on haastattelun tarkoitus!
 • Arvosta haastateltavan osaamista ja ammattitaitoa.
 • Lähde liikkeelle kysymällä haastateltavan tehtävänkuvasta ja etene sitä kautta ympäristöasioihin.
 • Avointen kysymysten käyttö on usein hyvä lähtökohta; saat laajemmin tietoa ja pystyt tekemään sen pohjalta tarkentavia kysymyksiä.
 • Kehittävät kysymykset tuovat mukaan tulevaisuusperspektiivin ja parannuskohteita.
 • Tee lisäkysymyksiä: se lisää haastattelun keskustelunomaisuutta.
 • Kevennä tarvittaessa ilmapiiriä esim. huumorilla tai pienellä jutustelulla. Tämä ei saa kuitenkaan johtaa turhaan tyhjäkäyntiin!
 • Luo kannustava ilmapiiri: kuuntele, anna vastauksille tilaa ja anna myönteistä palautetta sanoilla, eleillä ja ilmeilläsi – näin saat haastateltavan rentoutumaan ja avautumaan.
 • Muista hienovaraisuus aroissa kysymyksissä: esim. työilmapiiri, palkat. Muista tuoda esille myös haastattelun luottamuksellisuus!
 • Muista pitää kirkkaana mielessäsi arvioijan ja kehittäjän roolin ero. Auditoinnin tarkoituksena ei ole myöskään tuoda esille omaa osaamistasi tai oman koulusi erinomaisuutta!
 • Hallitse haastattelun aikataulu: anna haastateltavalle aikaa vastata, mutta ohjaa keskustelu jämäkästi asiaan, jos vastaus alkaa rönsyillä. Priorisoi omat kysymyksesi.
 • Tee ympäristön havainnointia haastattelujen yhteydessä. Kysele havaintojesi pohjalta tarkentavia kysymyksiä.
 • Arvosta haastateltavan aikaa ja muista kiittää siitä.

Lisätietoa auditointikysymyksistä Qualitas Fennica Oy:n artikkeleista.

Haastattelukysymyksiä eri ryhmille

Alla olevista laatikoista löydät valmiita haastattelukysymyksiä, joita voi käyttää eri henkilöstöryhmien haastattelujen suunnitteluun. Kysymykset ovat pääosin avoimia kysymyksiä, joilla pääsee helposti haastattelun alkuun. Muista suosia myös muita kysymystyyppejä! Kysymykset eivät kata kaikkia kriteerien kohtia, joita henkilöryhmien tehtävänkuvat voivat koskea.

Muista myös, että auditoinnin tarkoituksena ei ole käydä orjallisesti läpi kaikkia kriteereitä, vaan auditoijan tulee kohdentaa kysymykset itsearviointiraportin perusteella lisänäyttöä vaativiin kohtiin.

Kaikki haastattelukysymykset pdf-tiedostona


Kaikki ryhmät


Kaikilta ryhmiltä voi kysyä mm.

 • omasta asenteesta ja sitoutumisesta keke-asioihin
 • käsitystä henkilöstön ja oppilaiden sitoutumisesta ja keken näkymisestä koulun toiminnassa
 • tietoisuutta keke-tavoitteista ja ohjelmasta
 • keken kytkeytymisestä omaan päivittäiseen työhön
 • näkemystä koulun keke-asioiden kehittämistarpeista


Johto ja kestävän kehityksen ryhmä


Arvot

 • Miten ja milloin oppilaitoksen kestävän kehityksen työ lähti liikkeelle?
 • Millä tavoin ja missä yhteydessä henkilöstö/opiskelijat perehdytetään oppilaitoksen kestävän kehityksen arvoihin?
  (Kriteeri 1)
 • Millä tavoin kestävän kehityksen arvot näkyvät oppilaitoksen arjessa? (Kriteeri 1)

Lakisääteiset vaatimukset

 • Mistä oppilaitos saa tiedon uusista ympäristöasioihin ja sosiaaliseen kestävyyteen liittyvistä säädöksistä (anna esimerkkejä säädösten alueista)? (Kriteeri 2)
 • Millä tavoin lakisääteisten kestävään kehitykseen liittyvien kartoitusten tuloksia ja ohjelmien sisältöä käsitellään henkilöstön/opiskelijoiden kanssa (anna esimerkkejä kartoituksista ja ohjelmista)? (Kriteeri 3)

Keke-työn organisointi

 • Miten oppilaitoksen keke-työ on organisoitu? Onko perustettu keke-ryhmää ja keitä siinä on mukana? (Kriteeri 4)
 • Miten opiskelijat voivat osallistua keke-työn suunnitteluun?
  (Kriteeri 4)
 • Millaisia resursseja kestävän kehityksen työlle on varattu?
  (Kriteeri 5)
 • Miten johto tukee ja kannustaa oppilaitosyhteisöä kestävän kehityksen työssä? (Kriteeri 5)
 • Millä tavoin oppilaitos viestii kestävän kehityksen asioista sisäisesti ja ulkoisesti? (Kriteerit 1; 10,13,24/YS; 11,14,25/AMM)
 • Miten henkilöstö ja opiskelijat ovat sitoutuneet kestävän kehityksen työhön ja keke-käytäntöihin? (Kriteeri 5)

Osaaminen

 • Millä tavoin henkilöstön keke-osaaminen ja täydennyskoulutuksen tarpeet on selvitetty (Kriteeri 6)
 • Millaisia mahdollisuuksia henkilöstöllä on hankkia täydennyskoulutusta keke-asioissa? Mitä koulutusta on toteutunut? (Kriteeri 6)
 • Kuka vastaa uuden henkilöstön perehdyttämisestä oppilaitoksen keke-ohjelmaan ja –käytäntöihin sekä omaan toimenkuvaan liittyviin keke-asioihin? Miten perehdytys tapahtuu? Onko olemassa ohjeita?(Kriteerit 6; 11-13/YS; 12-14/AMM)

Keke-ohjelma

 • Miten vuosittaiset kestävän kehityksen ohjelman teemat valitaan? (Kriteeri 7)
 • Millä tavoin henkilöstö/opiskelijat osallistuvat ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnitteluun? (Kriteeri 7)
 • Millä tavoin (ketkä/missä yhteydessä) ja millaisin mittarein keke-ohjelman toteutumista arvioidaan ja miten ohjelma päivitetään? (Kriteeri 7)
 • Millaisia tuloksia ohjelman tavoitteiden toteutuksessa on saavutettu mittareiden perusteella (Kriteeri 7)?

Opetuksen suunnittelu

 • Miten kestävän kehityksen näkökulma on ollut mukana opetussuunnitelmatyössä ja opetuksen toteutuksen suunnittelussa? (Kriteeri 8)
 • Millaista yhteistyötä opettajat ovat tehneet kestävän kehityksen opetuksen tavoitteiden, sisältöjen ja työtapojen suunnittelussa? (Kriteerit 8; 21-22/YS; 22-23/AMM)
 • Millaista yhteistyötä opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on tehty opettajien ja muun henkilöstön välillä? (Kriteeri 8)
 • Millaista yhteistyötä oppilaitos tekee ulkopuolisten tahojen kanssa kestävän kehityksen opetuksen / teemojen toteutuksessa? (Kriteerit 10,14/YS; 11,15/AMM)

Ammatilliset oppimisympäristöt

 • Milloin ja millä tavoin oppilaitoksen ammatillisten oppimisympäristöjen ympäristö/turvallisuus/työterveys/kulttuuriset näkökohdat on kartoitettu? (Kriteeri 9/AMM)
 • Mitä toimenpiteitä ammatillisissa oppimisympäristöissä on tehty keke-näkökohtien huomioon ottamiseksi? Miten opiskelijat perehdytetään oppimisympäristöjen käytäntöihin? (Kriteeri 9/AMM)

Arviointi ja kehittäminen

 • Millä mittareilla oppilaitos arvioi kestävän kehityksen asioiden tilaa (esim. keke-opetus, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys toimintakulttuurissa)? (Kriteeri 23/YS; 24/AMM)
 • Millaisia tuloksia keskeisissä kestävän kehityksen mittareissa on saavutettu ja miten tulokset ovat kehittyneet (Kriteeri 23/YS; 24/AMM)
 • Missä yhteydessä oppilaitoksen keke-asioiden vuosittainen arviointi tapahtuu ja ketkä osallistuvat arviointitiedon käsittelyyn? (Kriteeri 24/YS; 25/AMM)
 • Miten ja missä yhteydessä arviointitietoa hyödynnetään toiminnan suunnittelussa? (Kriteeri 24/YS; 25/AMM)
 • Mitkä ovat oppilaitoksen keke-työn tärkeimmät kehittämiskohteet? Miten kestävän kehityksen työtä on tarkoitus viedä eteenpäin?


Opettajat


Oppilaitoksen keke-työ

 • Mitä tietoa olet saanut oppilaitoksen kestävän kehityksen arvoista ja keke-ohjelmasta? (Kriteerit 1,7)
 • Millaisia mahdollisuuksia sinulla on osallistua oppilaitoksen keke-työhön (esim. keke-ryhmä, keke-ohjelman suunnittelu, tapahtumat ja toimenpiteet, keke-työn arviointi ja kehittäminen? (Kriteerit 4,5,7; 11-13,24/YS; 12-14,25/AMM)
 • Keitä kuuluu oppilaitoksenne keke-ryhmään? Mitä tiedät ryhmän toiminnasta? (Kriteeri 4)
 • Millaiseksi kuvailisit oppilaitoksen työilmapiiriä/yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä?
 • Mikä on parasta omassa oppilaitoksessasi?
 • Mitä asioita kehittäisit oppilaitoksen keke-työssä?
 • Millainen käsitys sinulla on henkilöstön/opiskelijoiden keke-asenteista ja sitoutumisesta keke-työhön? Miten asenteet näkyvät käytännössä? (Kriteerit 1; 17,18,20/YS; 19-21/AMM)

Perehdytys

 • Millaista perehdytystä olet saanut oppilaitoksen keke-asioihin? (Kriteerit 6; 11-13/YS; 12-14/AMM)
 • Miten opiskelijoita perehdytetään kestävän kehityksen asioihin? (Kriteerit 6; 11-13/YS; 12-14/AMM)
 • Missä keke-asioissa tarvitsisit mielestäsi lisäkoulutusta? Mihin koulutukseen olet jo osallistunut? Onko sinulla mahdollisuus kouluttautua, jos haluat? (Kriteeri 6)

Keke opetuksessa

 • Miten otat kestävän kehityksen (ympäristöasiat, turvallisuuden, opiskelijoiden hyvinvoinnin ym.) huomioon päivittäisessä opetustyössäsi? (Kriteeri 1)
 • Mikä on mielestäsi kestävän kehityksen merkitys opettamiesi aineiden opetuksessa?
 • Millä tavoin opettajat ovat (yksin ja yhdessä) suunnitelleet kestävän kehityksen kytkemistä opetussuunnitelmiin ja omaan opetukseen? (Kriteerit 8; 21-22/YS; 22-23/AMM)
 • Millaista yhteistyötä keke-opetuksen toteutuksessa tehdään opettajien kesken/opettajien ja muun henkilöstön välillä?
  (Kriteeri 8)
 • Pyydä opettajia antamaan esimerkkejä opetuksen kriteerien toteutuksesta käytännön opetustilanteissa itsearvioinnin kysymyslistan esimerkkejä tukena käyttäen(esim. kokonaisuuksien ymmärtäminen, kriittinen ajattelu, tulevaisuusajattelu; työprosessin hallinta, työvälineiden, materiaalien ja menetelmien hallinta) (Kriteerit 14-20/YS; 15-21/AMM)
 • Millä tavoin opetuksessa/oppilaitoksessa edistetään opiskelijoiden osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia? (Kriteeri 20/YS, 21/AMM)
 • Miten opettajat arvioivat kestävän kehityksen opetussisältöjen toteutumista ja käytettyjä opetusmenetelmiä? (Kriteeri 23/YS; 24/AMM)
 • Miten opiskelijoiden keke-asenteita ja keke-asioiden oppimista arvioidaan? (Kriteeri 23/YS, 24/AMM)
 • Millaisia oppimistuloksia on saavutettu kestävän kehityksen tietojen ja taitojen oppimisessa? (Kriteeri 23/YS, 24/AMM)
 • Miten opettajat kehittävät opetusta arviointi- ja tulostieton peusteella (Kriteeri 8, 24/YS, 25/AMM)
 • Mitä asioita kehittäisit oppilaitoksen keke-opetuksessa?

Keke-teemat

 • Millä tavoin oppilaitoksen valitsemat kestävän kehityksen teemat (nimeä) näkyvät käytännössä arjessa ja toimintakulttuurissa? (Kriteerit 11-12/YS; 12-13/AMM)
 • Opettajilta voit kysyä myös yksityiskohtaisempia kysymyksiä valittujen teemojen toteutuksesta.


Oppilaat/Opiskelijat


Suunnittele oppilaiden kysymykset etukäteen huomioiden ikäryhmä ja keke-tiedon määrä. Vältä vaikeiden käsitteiden käyttämistä etenkin nuorten oppilaiden kohdalla.

Oppilaiden haastatteluiden tärkein tehtävä on saada kuvaa koulun keke-työn onnistumisesta: millaiseksi oppimisympäristöksi koulu koetaan, millaisena oppilaat näkevät henkilöstön toiminnan ja keke-asenteet, millaiset ovat oppilaiden keke-tiedot, taidot ja asenteet.

Keke-tiedon määrää kartoittavia kysymyksiä

 • Mitä kestävä kehitys mielestäsi tarkoittaa?
 • Miksi lajittelu/kierrätys/energiansäästö on tärkeää?
 • Mistä ympäristöongelmista tiedät (mistä on puhuttu koulussa tai mitä olet nähnyt esim. TV:stä)? Millä tavoin voit itse vaikuttaa näihin asioihin?
 • Mitkä ovat mielestäsi maailman tärkeimmät ympäristöasioihin/kestävään kehitykseen liittyvät ongelmat?
 • Miten otat itse ympäristöasioita huomioon kotona/vapaa-ajalla/harrastuksissa?
 • Tiedätkö, miten vaikutamme maailman köyhien ihmisten elämään esim. sitä kautta, mitä kaupasta ostamme?
 • Mitä asioita maailmassa pitäisi mielestäsi muuttaa, jotta se olisi kestävän kehityksen mukainen?

Asenteita ja osallisuutta kartoittavia kysymyksiä

 • Oletko itse kiinnostunut luonnosta tai ympäristöasioista? Miksi olet kiinnostunut/miksi asiat ovat mielestäsi tärkeitä?
 • Minkä koet itsellesi tärkeimmäksi asiaksi ympäristössä ja sen suojelussa?
 • Koetko, että voit vaikuttaa ympäristöasioihin omassa koulussasi/omassa elämässäsi? Koetko voivasi vaikutta maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin? Miten voit vaikuttaa niihin?
 • Millä tavoin mielestäsi oman koulusi muut oppilaat/opettajat suhtautuvat ympäristöasioihin?
 • Millainen olisi unelmiesi maailma? Uskotko, että maailma voisi joskus olla sellainen?

Koulun keke-työtä kartoittavia kysymyksiä

 • Mitä tiedät koulusi kestävän kehityksen ohjelmasta?
 • Onko koulussasi kestävän kehityksen ryhmää (Vihreä lippu -raatia) tms.? Mitä se tekee ja keitä siinä on mukana?
 • Onko koulusi ympäristöasioista kerrottu mielestäsi riittävästi? Mistä asioista kaipaisit lisätietoa?
 • Miten ympäristöasioiden huomioiminen näkyy käytännössä koulussasi? (Keskustelua voi johdatella valittujen keke-teemojen toteutumiseen.)
 • Kiinnittävätkö opettajat mielestäsi huomiota ympäristöasioihin? Miten se ilmenee?
 • Säästetäänkö koulussasi energiaa? Millä tavoin?
 • Säästetäänkö koulussasi materiaaleja (esim. paperi, työmateriaalit)? Millä tavoin?
 • Toimiiko jätteiden lajittelu mielestäsi hyvin?
 • Millaista opastusta olet saanut koulussa energiansäästöön/materiaalien säästävään käyttöön/jätteiden lajitteluun tai muuhun ympäristöasiaan?
 • Tulevatko oppilaat kouluun pyörällä tai jalan vai tullaanko bussilla/autolla? Onko asiasta puhuttu koulussa?
 • Miten jätteiden lajittelu ja energian säästäminen toimivat mielestäsi opiskelija-asuntolassa? Onko opiskelijoiden kesken puhuttu asuntolan lajittelusta tai energia-asioista?
 • Miten asuntolan ympäristöasioita voisi kehittää
 • Millainen ilmapiiri omassa koulussasi mielestäsi on? Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä, jotta koulussa olisi hyvä olla? Miten voit itse vaikuttaa hyvän hengen syntymiseen?
 • Onko koulussasi turvallista olla? Mitkä asiat lisäävät/heikentävät koulusi turvallisuutta?
 • Onko koulussasi kiusaamista? Miten kiusaamista ehkäistään ja riitoja sovitellaan?
 • Onko koulussasi helppo puhua opettajille/muille aikuisille, jos oppilaalle tulee ongelmia?
 • Miten oppilaiden hyvinvointia ja oppimista tuetaan koulussasi?
 • Onko koulussasi maahanmuuttajaoppilaita? Miten suomalaiset oppilaat suhtautuvat heihin?
 • Mitä mielestäsi koulussa pitäisi tehdä ympäristöasioiden huomioimisen/työilmapiirin/turvallisuuden/yhteistyön/kiusaamisen ehkäisyn/tms. parantamiseksi?
 • Miten koulussasi on mahdollista vaikuttaa näiden asioiden parantamiseen? Pitäisikö oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia parantaa? Miten niitä voisi parantaa?

Keke-opetuksen sisältöjä ja käytäntöjä koskevia kysymyksiä

 • Mitä ympäristöasioita eri oppitunneilla on käsitelty (voit kysyä erikseen eri oppiaineryhmiä / oppilaineita)?
 • Mitä ympäristö/turvallisuus/hyvinvointiasioihin liittyviä näkökohtia liittyy opiskelemaasi ammattiin ja miten niitä on käsitelty opetuksessa? (ammatilliset opiskelijat)
 • Onko työssäoppimisjaksoihin liittynyt työpaikan ympäristö- ja turvallisuusasioihin tutustumista ja onko aiheeseen liittyen ollut erityisiä työssäoppimisen tehtäviä?
 • Oletko oppinut koulussa sellaisia ympäristö/turvallisuus/hyvinvointiasioihin liittyviä tietoja/taitoja, joita voit hyödyntää kotona, vapaa-ajalla tai tulevassa työelämässä? Mitä?
 • Millaisia ympäristöasioihin tai kestävään kehitykseen liittyviä tehtäviä/teemapäiviä/tapahtumia/retkiä teillä on ollut? Kertokaa niistä!


Kiinteistönhoitaja


Yleisiä kysymyksiä

 • Mikä on tehtävänkuvasi/vastuualueesi? Kenen palveluksessa toimit (oppilaitos vai ulkopuolinen taho)?
 • Mitä olet kuullut oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmasta?
 • Miten olet itse osallistunut/miten kiinteistöhenkilöstö osallistuu oppilaitoksen keke-työhön (esim. kartoitukset, keke-työryhmä, tavoitteista ja toimenpiteistä sopiminen, seuranta ja arviointi, opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys, vuoropuhelu ja yhteistyö oppilaitoksen henkilöstön kanssa)?
 • Onko kiinteistöhenkilöstöllä omia keke-tavoitteita tai ohjeita (esim. jos ulkopuolinen palveluntarjoaja)?
 • Miten ympäristövastuullisesti oppilaitoksen henkilöstö ja opettajat mielestäsi toimivat (lajittelu, materiaalien käyttö, veden ja energian säästö, siisteys, turvallisuusasiat ym.)? Mitkä asiat toimivat hyvin ja missä asioissa on ongelmia?
 • Millaisia keke-asioiden mittareita kiinteistöpuolella on käytössä ja miten niitä seurataan?
 • Miten kiinteistöhenkilöstö on perehdytetty keke-asioihin ja mitä erityistä koulutusta he ovat saaneet keke-asioissa?
 • Miten oppilaitos saa seurantatiedot käyttöönsä?
 • Miten kehittäisit kiinteistöhoidon ympäristöasioita?

Kriteerien teemoihin liittyviä kysymyksiä

Jätehuolto

 • Mitä jakeita oppilaitoksessa pitää kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan lajitella? Miten lajittelu toteutuu (jos ongelmia, missä syyt)?
 • Onko oppilaitoksella jätehuoltosuunnitelmaa? Mitä se pitää sisällään?
 • Mitä ongelmajätteitä oppilaitoksessa syntyy? Mihin ne varastoidaan ja kuka vastaa varastosta ja kirjanpidosta? Minne jätteet toimitetaan käsittelyyn ja kuinka usein?
 • Seurataanko oppilaitoksen jätemääriä? Mihin seuranta perustuu ja mistä tiedot saadaan? Miten määrät ovat kehittyneet ja mistä syystä?

Vesi ja energia

 • Kuka seuraa oppilaitoksen energiajärjestelmien toimivuutta? Miten usein tarkkaillaan esim. veden- ja energiankulutusta tai huoneiden lämpötiloja?
 • Miten toimitaan, jos kulutuksessa esiintyy poikkeamia?
 • Mikä on kiinteistön energiajärjestelmien kunto? Onko laitteissa esiintynyt uusimisen tarpeita tai onko kiinteistössä peruskorjauksen tarvetta? Onko niistä keskusteltu ylläpitäjän kanssa? Mitä parannussuunnitelmia on olemassa?
 • Onko oppilaitoksessa tehty energiakatselmusta tai kuntokartoitusta? Milloin? Mitkä olivat katselmuksen keskeiset tulokset?
 • Onko oppilaitoksessa käytössä vettä säästäviä vesikalusteita (suihkut, hanat)?
 • Onko olemassa tilastoja oppilaitoksen veden ja energiankulutuksesta (sähkö, lämpö) pidemmällä aikavälillä? Onko kulutustietoja suhteutettu esim. rakennuskuutioihin tai oppilasmääriin? Miten kulutus on kehittynyt ja miksi?

Vaarallisten aineiden käyttö ja varastointi

 • Mitä kemikaaleja oppilaitoksessa on käytössä? Missä tiloissa niitä säilytetään ja kuka niistä vastaa?
 • Onko aineista olemassa listaus ja käyttöturvallisuustiedotteet? Missä käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla?
 • Miten vahinkotilanteessa toimitaan (esimerkiksi altistuminen myrkylliselle aineelle oppitunnilla)?


Siistijän/toimitilahuoltaja


HUOM! Keke-kriteerien mukaisessa arvioinnissa siistijöiden haastattelu tapahtuu usein osana oppilaitoksen valitsemien teemojen toteutuksen arviointia. Tällöin kysymykset painottuvat teemaan liittyvien toimenpiteiden toteutukseen, käytäntöjen vakiinnuttamiseen ja yhteistyön toimivuuteen kiinteistöhenkilöstön ja oppilaitoksen edustajien välillä.

 • Kenen palveluksessa toimit (oppilaitos vai ulkopuolinen taho)?
 • Mitä olet kuullut oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmasta?
 • Millaista yhteistyötä olet tehnyt oppilaitoksen muun henkilöstön kanssa siivoustyöhön tai ympäristöasioihin liittyen?
 • Miten arvioisit oppilaiden ja henkilöstön toiminnan siisteyttä/jätteiden lajittelun toimivuutta?
 • Missä siivousaineiden käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla?
 • Voitteko vaikuttaa itse siivousvälineiden ja –aineiden hankintoihin? Millä tavoin hankinnoissa huomioidaan tuotteiden ympäristöystävällisyys?
 • Onko käytössä ympäristömerkittyjä siivousaineita?
 • Millä tavoin pyrit vähentämään veden, energian ja siivousaineiden kulutusta?
 • Oletko saanut erityistä koulutusta ympäristöasioihin liittyen?
 • Miten kehittäisit oppilaitoksen siivousta?


Keittiöhenkilöstö


 • Kenen palveluksessa toimit (oppilaitos vai ulkopuolinen taho)?
 • Mitä olet kuullut oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmasta?
 • Miten olet itse osallistunut/miten keittiöhenkilöstö osallistuu oppilaitoksen keke-työhön (esim. kartoitukset, keke-työryhmä, tavoitteista ja toimenpiteistä sopiminen, seuranta ja arviointi, opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys, vuoropuhelu ja yhteistyö oppilaitoksen henkilöstön kanssa)?
 • Millä tavoin omavalvonta on järjestetty ruokalassa ja keittiössä?
 • Miten keittiön käytännöissä on otettu huomioon keke-asiat (esim. hankinnat, materiaalien ja raaka-aineiden säästävä käyttö, veden ja energian säästö, kemikaalien käytön vähentäminen, elintarvikehygienia ja omavalvonta, jätteiden lajittelu ja kierrätys, ekologisesti ja eettisesti kestävät ruokavalinnat)?
 • Miten syntyvän ruokajätteen määrää on pyritty vähentämään?
 • Millaisia keke-ohjeita keittiössä on em. näkökohtiin liittyen ja miten ne ovat saatavilla tilassa?
 • Miten keittiöhenkilöstö on perehdytetty keke-asioihin ja mitä erityistä koulutusta he ovat saaneet keke-asioissa?
 • Miten lajittelu ja kierrätys toimivat keittiössä ja ruokalan puolella (seka- ja biojätteen määrä, pahvin, metallin ja lasin keräys)? Osaavatko henkilöstö ja oppilaat lajitella?
 • Miten keittiön keke-asioita seurataan (esim. kulutustiedot, jätemäärät)?
 • Miten kehittäisit keittiön ja ruokalan keke-asioiden hoitoa?


Oppilashuollon henkilöstö


 • Miten oppilashuollon edustajat osallistuvat oppilaitoksen keke-työhön (esim. kartoitukset, keke-työryhmä, tavoitteista ja toimenpiteistä sopiminen, seuranta ja arviointi, opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys, vuoropuhelu ja yhteistyö oppilaitoksen henkilöstön kanssa)?
 • Mitä olet kuullut oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmasta?
 • Teemoihin liittyvät erityiskysymykset: esim. toimenpiteet turvallisuuden, hyvinvoinnin ja oppimisen tuen parantamiseksi sekä kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
 • Miten yhteistyö toimii oppilashuollon eri toimijoiden välillä?
 • Miten oppilashuollossa tehdään yhteistyötä vanhempien kanssa?
 • Onko oppilashuollolla riittävästi resursseja toimintaansa?
 • Millaisia hyviä oppilashuollon käytäntöjä koululla on?
 • Miten varmistetaan varhainen puuttuminen oppilaiden ongelmiin?
 • Millä tavoin erityisopetusta vaativien oppilaiden tunnistaminen tapahtuu ja miten heitän tukensa järjestetään?
 • Miten on varauduttu kriisitilanteisiin?
 • Millaista erityistukea järjestetään maahanmuuttajaoppilaille ja muille erityisryhmille?
 • Miten oppilashuollon toimintoja tai prosesseja on ohjeistettu?
 • Miten oppilaiden hyvinvointia ja tuen tarpeita seurataan ja arvioidaan ja miten tietoa hyödynnetään?
 • Miten hyvin oppilashuollon prosessit toimivat käytännössä ja onko jossain asioissa esiintynyt ongelmia?
 • Miten kehittäisit oppilashuollon toimintaa?