Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Aikuis-KEKE-hankeAikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa tuotettiin ammatillisen tutkintotavoitteisen aikuiskoulutuksen tarpeisiin työkaluja, joiden avulla voidaan syventää eri ammattialojen kestävän kehityksen osaamista.

Hanke toteutettiin verkostohankkeena, jota koordinoi Hyria koulutus. Hankkeeseen osallistuneet oppilaitokset toimivat mallien ja materiaalien testaajina sekä kehittäjinä yhdessä kehittämisryhmän kanssa.

Hankkeen kehittämisryhmä
 • Juulia Tuominen, Hyria koulutus
 • Virpi Lyytimäki, Hyria koulutus
 • Erkka Laininen, OKKA-säätiö
 • Risto Tenhunen, Osuuskunta Eco-One
 • Kati Lundgren, Suomen ympäristöopisto SYKLI
Pilottioppilaitokset
 • Hyria koulutus
 • Koulutuskeskus Tavastia
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto
 • PSK-Aikuisopisto
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI
Lisätietoa

Aikuis-KEKE -hankkeen esite pdf-näköisjulkaisuna (6,7 Mb)

Aikuis-KEKE -hankkeen esite kevyenä pdf-nettiversiona (1,0 Mb)

Kestävän kehityksen työkaluja ammatilliseen aikuiskoulutukseen

Kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi tarvitaan uusia toimintamalleja kaikilla yhteiskunnan sektoreilla, ammattialoilla ja ihmisten päivittäisessä elämässä. Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on vastata työelämän kasvaviin osaamistarpeisiin ja kouluttaa ammattilaisia, jotka pystyvät luomaan uusia, kestäviä innovaatioita. Kestävä kehitys kuuluu tämän päivän työelämän ammattilaisen ydinosaamiseen alasta riippumatta.

Ammatillisella aikuiskoulutuksella on keskeinen rooli työväestön kestävän kehityksen osaamisen päivittämisessä ja työelämän käytäntöjen kehittämisessä. Kestävä kehitys on myös osa koulutuksen laatua. Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksen mukaan koulutuksen järjestäjän tulee kytkeä kestävän kehityksen ohjelma osaksi toimintajärjestelmäänsä.

Vuosina 2011–2012 toteutetussa, Hyria koulutuksen koordinoimassa ja Opetushallituksen rahoittamassa, Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit -hankkeessa on tuotettu ammatillisen aikuiskoulutuksen tarpeisiin työkaluja, joiden avulla voidaan syventää eri ammattialojen kestävän kehityksen osaamispohjaa.

Hankkeessa tuotettiin koulutusalakohtaista tukimateriaalia kestävän kehityksen sisällyttämiseen näyttötutkintojen toteutukseen ja kriteerit kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen arviointia varten. Lisäksi kehitettiin opetuksen suunnittelun tueksi kestävän kehityksen pedagoginen malli ammatilliseen aikuiskoulutukseen.

Työkalujen kehittämisen lähtökohtana oli niiden yhteensopivuus oppilaitosten laadunhallinnan välineiden kanssa. Hankkeessa laadittuja kriteerejä hyödynnetään OKKA-säätiön ylläpitämän Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin laajentamisessa ammatilliseen aikuiskoulutukseen.

Hankkeessa tuotetut työkalut

 1. Ammatillisen aikuiskoulutuksen prosessimalli
 2. Kestävän kehityksen kriteerit ja arviointityökalut näyttötutkinnon järjestäjille
 3. Koulutusalakohtaiset kestävän kehityksen tarkistuslistat
 4. Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen pedagoginen malli

1. Ammatillisen aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen prosessimalli

Hankkeessa tuotetut ammatillisen aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen kriteerit pohjautuvat kuvassa 1 kuvattuun prosessimalliin (alla). Tavoitteena on, että kestävän kehityksen sisällyttäminen tutkintoon otetaan huomioon tutkinnon suorittamisen jokaisessa vaiheessa.

Kuva 1: Ammatillisen aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen prosessimalli

Näyttötutkinnon henkilökohtaistaminen

Näyttötutkinnon henkilökohtaistamisessa tunnistetaan ja arvioidaan tutkinnon suorittajan osaaminen myös kestävän kehityksen osalta. Tämä on tärkeää tarvittavan ammattitaidon täydentämisen suunnittelun kannalta. Samalla voidaan vaikuttaa opiskelijan asennoitumiseen kestävän kehityksen asioita kohtaan.

Valmistavan koulutuksen tavoitteet ja sisällöt

Tutkinnon perusteiden kestävän kehityksen osaamisvaatimukset tulee avata konkreettisiksi tavoitteiksi ja sisällöiksi, jotta voidaan varmistaa niiden toteutuminen valmistavassa koulutuksessa. Koulutuksessa voidaan käsitellä myös sellaisia ammattialan ja työtehtävien kestävän kehityksen osaamisvaatimuksia, jotka eivät sisälly suoraan tutkinnon perusteisiin, mutta niiden osaamista ei voida vaatia osoittamaan tutkintotilaisuudessa.

Ammatilliset työ- ja oppimisympäristöt

Oppilaitoksen omien ammatillisten työ- ja oppimisympäristöjen tulee tukea kestävän kehityksen osaamistavoitteiden saavuttamista. Siksi työympäristöjen keskeiset ympäristö-, turvallisuus-, hyvinvointi- ja kulttuuriset näkökohdat tulee kartoittaa ja ottaa huomioon työkäytäntöjen suunnittelussa ja ohjeistuksessa.

Suunnitelmallinen opetusmenetelmien käyttö


Kestävän kehityksen osaamisen kulmakiviä ovat

 • tietoisuus kestävän kehityksen tavoitteista ja niiden merkityksestä,
 • oman ammattialan kestävien työtapojen hallinta,
 • sitoutuminen kestävän kehityksen edistämiseen omassa ammatissa ja työyhteisössä.

Tämän osaamisen kartuttamiseen tarvitaan suunnitelmallista sellaisten opetusmenetelmien käyttöä, jotka tukevat kestävän kehityksen oppimistavoitteiden saavuttamista. Näitä opetusmenetelmiä ovat esimerkiksi kriittisen ajattelun taitojen vahvistaminen, tulevaisuuden ajattelun taidot ja draamapedagogiikka.

Laadukas koulutus edellyttää myös, että kouluttajilla on riittävä osaaminen oman ammattialansa kestävän kehityksen sisällöistä ja ratkaisuista sekä pedagogisista lähestymistavoista.

Työssä oppiminen

Ammatillinen tutkintotavoitteinen aikuiskoulutus toteutuu suurelta osin työpaikoilla. Kestävän kehityksen osaamistavoitteiden saavuttamisen kannalta on tärkeää, että työssä oppimisen tavoitteet ja toteutus suunnitellaan yhdessä tutkinnon suorittajan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Siten voidaan vaikuttaa myönteisesti työpaikkojen kestävän kehityksen tietoisuuteen ja hyvien käytäntöjen kehittämiseen.

Osaamisen arviointi

Laadukas kestävän kehityksen osaamisen arviointi tutkintotilaisuuksissa edellyttää, että kaikilla arviointiin osallistuvilla on selkeä käsitys arviointiperusteista. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää tarvittaessa tutkinnon perusteiden kestävän kehityksen ammattitaitovaatimusten ja arviointikriteerien avaamista ja kirjaamista konkreettisiksi arviointiperusteiksi. Nämä käsitellään arviointiin osallistuvien ja tutkinnon suorittajan perehdytyskeskusteluissa.

Näyttötutkinnon järjestämisen kehittäminen

Koulutuksen laadun jatkuvan parantamisen varmistamiseksi näyttötutkinnon järjestäjän tulee kerätä tietoa kestävän kehityksen sisältöjen toteutumisesta tutkintoon valmistavassa koulutuksessa, työssä oppimisen aikana sekä tutkintotilaisuuksissa. On tärkeää, että arviointi- ja palautetietoa käsitellään yhteisesti tutkinnon arvioitsijoiden kesken, ja tietoa hyödynnetään kestävän kehityksen sisältöjen ja opetusmenetelmien kehittämisessä.

2. Kestävän kehityksen kriteerit ja arviointityökalut näyttötutkinnon järjestäjille


Hankkeessa valmisteltiin luonnosversiot kestävän kehityksen kriteereistä ja itsearvioinnin työkaluista näyttötutkintojen järjestäjille. OKKA-säätiö vahvisti joulukuussa 2013 lopulliset ammatillisen aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen kriteerit, jotka ovat osa Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointia.

Lisätietoa ammatillisen aiskuikoultuksen kestävän kehityksen kriteereistä, itsearviointityökaluista ja sertifioinnista

3. Koulutusalakohtaiset kestävän kehityksen tarkistuslistat

Hankkeessa on laadittu koulutusalakohtaisia kestävän kehityksen tarkistuslistoja, jotka tukevat kestävän kehityksen sisällyttämistä aikuisten ammatillisten näyttötutkintojen toteutuksen eri vaiheisiin. Listoissa on kuvattu tärkeimmät kestävän kehityksen ammattiosaamisen sisällöt, jotka painottuvat eri koulutusaloilla hieman eri tavalla. Listoja voidaan käyttää tutkinnon perusteiden kestävän kehityksen osaamisvaatimusten avaamiseen.

Kun vaatimukset on avattu konkreettiseen muotoon, niitä voidaan hyödyntää tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistamiseen ja tutkinnon henkilökohtaistamiseen, valmistavan koulutuksen ja työssä oppimisen suunnitteluun sekä ammattitaidon arvioinnin suunnitteluun tutkintotilaisuuksien toteutusta varten.

Tarkistuslista mahdollistaa myös valmistavan koulutuksen ja työssä oppimisen kestävän kehityksen sisältöjen laajentamisen tutkintojen perusteiden vaatimuksia kattavammiksi. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi tutkinnon suorittajan tai hänen työpaikkansa tarpeiden perusteella.

Tarkistuslistojen pohjana on hyödynnetty Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin nuorten ammatillisten perustutkintojen opetuksen sisältöjen arviointiin suunniteltuja työkaluja, joita on muokattu aikuisten ammatillisiin näyttötutkintoihin soveltuviksi.

HUOM! Ammattitutkintojen suuren määrän vuoksi listoja ei ole voitu muokata tutkintokohtaisiksi. Siksi listoja tulee käyttää siten, että näkökohdista poimitaan tutkinnon sisältöön kuuluvat aiheet. Oppilaitoksen tulee siis aina tehdä kestävän kehityksen sisältöjen tutkintokohtainen avaaminen itse.Kestävän kehityksen tarkistuslistat:

Lyhyt ohjeistus tarkistuslistojen käyttöön

Kestävän kehityksen aiheet on jaoteltu listassa neljään osa-alueeseen:

 1. Työprosessin hallinta
 2. Toimintaympäristön tuntemus
 3. Työyhteisössä toimiminen
 4. Elinikäinen oppiminen

Tarkistuslistaa käytetään seuraavasti:

 • Ensin tunnistetaan tutkinnon perusteiden vaatimuksiin liittyvät aiheet lomakkeen vasemmasta sarakkeesta.
 • Tämän jälkeen kuvataan keskimmäiseen sarakkeeseen kestävän kehityksen osaamisvaatimusten arviointi tutkintotilaisuudessa konkreettisina arvioinnin kohteina hyödyntäen listan esimerkkejä.
 • Oikeanpuoleiseen sarakkeeseen voidaan suunnitella valmistavassa koulutuksessa käsiteltäviä sisältöjä, joissa voidaan ottaa huomioon myös tutkinnon perusteisiin kuulumattomia osaamisvaatimuksia. Niitä voidaan tunnistaa listan esimerkkien sekä työelämän tai alan toimintaympäristön tarpeiden perusteella.


Anna palautetta tarkistuslistoista

OKKA-säätiö kerää palautetta Aikuis-KEKE -hankkeessa laadittujen kestävän kehityksen tarkistuslistojen soveltuvuudesta eri koulutusalojen aikuisten ammatillisten näyttötutkintojen kehittämiseen.

Kommentteja voi lähettää osoitteeseen

4. Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen pedagoginen malli

Hankkeessa on kehitetty opiskelijalähtöinen pedagoginen malli (kuva 2), joka kuvaa tutkinnon suorittajan, opiskelijan tietä ympäristötietoiseksi ammattilaiseksi. Mallin pohja rakennettiin ryhmätyömenetelmällä.

Kuva 2: Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen pedagoginen malli

Kestävän kehityksen ammattitaito eli ammatillinen kompetenssi kehittyy opiskelun myötä, mutta se vaatii opiskelijalta uusien asioiden oppimisen halua. Opiskelijan on koettava kestävä kehitys tärkeäksi asiaksi. Se tulee myös huomioida oppimisympäristössä, kuten oppilaitoksessa tai työpaikalla. Näin synnytetään opiskelumotivaatiota, joka kantaa opiskelijaa oppimaan sekä ammatilliseen ydinosaamiseen kuuluvia tietoja ja taitoja että myös kestävän kehityksen sisältöjä.

Kun tutkinnon suorittaja saa positiivisia oppimiskokemuksia ja kokee, että hänen uutta osaamistaan arvostetaan myös työelämässä, hän voimaantuu, eli kokee oppimansa tiedot ja taidot erityisenä lisäarvona oman ammattitaitonsa kannalta. Näin opiskelijalle muodostuu kestävän kehityksen kompetenssia eli osaamista, joka kattaa sekä oman alan ammattitaidon että kestävän kehityksen sisäistetyt, ammattialakohtaiset tiedot ja taidot. Kestävän kehityksen osaamisella on työelämässä kysyntää, ja se auttaa opiskelijaa paitsi työllistymään, myös jaksamaan työssään paremmin.

Malliin on kuvattu ne opiskelupolun paikat, joissa oppimisympäristön ja kouluttajan rooli on erityisen tärkeä. Tietojen ja taitojen välittämisen lisäksi oleellista on opiskelumotivaation muodostuminen ja sen ylläpitäminen. Motivaatioon vaikuttavat tutkinnon suorittajasta itsestään kiinni olevien tekijöiden lisäksi oppimisympäristö, opiskelumenetelmät ja -materiaalit sekä kouluttajan omat asenteet. Nämä edellä mainitut tekijät ovat erityisen tärkeitä kestävän kehityksen opetuksessa.

Arvojen ja asenteiden muutos on prosessi, joka vaatii aikaa, tietoa, hyviä perusteluita ja positiivisia esimerkkejä. Motivaation löydyttyä oppiminen käy mielekkäämmäksi, ja tuottaa laaja-alaista osaamista: kestävän kehityksen ammatillista kompetenssia.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisältöjä

Edellä kuvatun pedagogisen mallin suunnitteluvaiheessa toteutettiin keväällä 2012 asiantuntijatyöpaja, jossa pohdittiin ammatillisen aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisältöjä.

Työskentelyyn osallistuivat

 • Prof. Hannele Cantell, Helsingin yliopisto
 • Prof. Petri Nokelainen, Tampereen yliopisto
 • Projektipäällikkö Juulia Tuominen, Hyria koulutus
 • Erikoissuunnittelija Virpi Lyytimäki, Hyria koulutus
 • Opiskelija Vesa Säkkinen, Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Projektipäällikkö Kati Lundgren, Suomen ympäristöopisto SYKLI
 • Toimitusjohtaja Risto Tenhunen, Osuuskunta Eco-One
 • Suunnittelupäällikkö Erkka Laininen, OKKA-säätiö

Työpajatyöskentelyn pohjalta syntynyt malli ammatillisen aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöistä

Pilottioppilaitosten kommentteja hankkeen työkaluista


Savon ammatti- ja aikuisopisto

"Kestävän kehityksen itsearviointi -työkalu mahdollistaa kokonaisvaltaisen kehittämisen ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Meillä Savon ammatti- ja aikuisopistossa pilotoitiin laitoshuoltajan ammattitutkinto sekä hotelli-, ravintola-, ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto itsearviointityökalun avulla. Innostuimme kovasti työkalun toimivuudesta kehittämistyössä ja olemme valmiit levittämään sitä myös muille aloille oppilaitoksessamme!"


PSK-Aikuisopisto

"On hienoa saada systemaattisia lomakkeita, joita voi oikeasti käyttää koko näyttötutkinto- ja koulutusprosessin keke-arvioinneissa ja prosessin kehittämisessä. Kriteerit ovat integroitavissa oppilaitosten laatujärjestelmiin: Selkeitä mittareita, joilla arvioidaan kestävä kehityksen mukaista toimintaa asiallisesti – ei pelkästään mustatuntuu-arviointia. Itsearviointikysymykset ja tarkistuslistat ovat hyviä kehittämisen työkaluja, joita voi käyttää myös arvioija- ja työpaikkaohjaajakoulutuksessa. Pedagoginen malli toimii ohjeena kouluttajille ja koulutuksen suunnittelijoille."


Hyria koulutus

"Itsearviointityökalun myötä avautuu kestävän kehityksen moniulotteisuus aikuiskoulutuksessa Työkalut helpottavat nykytilanteen arviointia ja kannustavat kehittämään toimintaa. Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa kestävä kehitys näyttäytyy työssä ja arjen valinnoissa."

Koulutusta kestävän kehityksen työkalujen hyödyntämiseen

Ammatillisen aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen kriteerien ja muiden hankkeen tuotosten maastouttamiseksi on tulossa täydennyskoulutusta vuosille 2013 ja 2014. Tulevien koulutusten kohderyhmänä ovat ammatillisen aikuiskoulutuksen kouluttajat ja ne toteutetaan osana Suomen ympäristöopisto Syklin toteuttamaa, Opetushallituksen rahoittamaa opetushenkilöstön täydennyskoulutushanketta. Koulutusten tavoitteena on kehittää muun muassa vertaisoppimista, kehittämistyön edistämistä koulutuksessa sekä toiminnallisten menetelmien käyttöä.

Lisätietoa koulutuksista (Suomen ympäristöopisto SYKLI)