Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Teemojen valinta sertifikaatin hakemista vartenOpiston hakiessa sertifikaattia se valitsee omista vahvuuksistaan lähtien arvioitavaksi alla olevasta taulukosta kolme teemaa. Niistä vähintään yksi tulee valita ekologisen ja taloudellisen kestävyyden teemoista ja vähintään yksi sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden teemoista. Yksi teemoista voi olla oma teema. Osa teemoista mahdollistaa useiden kestävän kehityksen osa-alueiden käsittelyn.

Pakollisten kolmen teeman lisäksi opisto voi valita arvioitavaksi yhden tai kaksi vapaaehtoista teemaa, joista voi saada auditoinnissa lisäpisteitä. Teemojen toteutusta arvioitaessa otetaan huomioon opiston sertifikaatin hakuvuoden sekä sitä edeltävän viiden luku- tai toimintavuoden aikana toteutettu toiminta.

Ekologinen ja taloudellinen kestävyys
 • Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus (myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys)
 • Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys
 • Energia ja vesi
 • Kuljetukset ja liikkuminen
 • Koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito
 • Ravinto ja terveys (myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys)
 • Oma teema (ekologinen/taloudellinen kestävyys)
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys
 • Turvallisuus opistossa
 • Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi
 • Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
 • Opiskelijahuolto ja muu oppimisen tuki
 • Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet
 • Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys
 • Oma teema (sosiaalinen/kulttuurinen kestävyys)

HUOM!Sertifiointia varten opiston ei tarvitse toteuttaa useita vuosia erityistä kestävän kehityksen ohjelmaa. Kriteerien teemoihin liittyvää, arvioinnissa hyväksi luettavaa kehitystyötä on voitu tehdä tätä aiemmin esimerkiksi erilaisten projektien kautta. Itsearvioinnissa usein huomataankin, että suuri osa sertifikaatin vaatimuksista toteutuu jo opiston toiminnassa.

Ohjeita ja rajoituksia teemojen valintaan ja arviointiin

 • Oman teeman tulee kytkeytyä sisällöllisesti joko ekologis-taloudelliseen tai sosiaalis-kulttuuriseen kestävyyteen. Mikäli opisto valitsee oman teeman, tulee vaatimuksen vähintään yhdestä ekologis-taloudellisesta ja yhdestä sosiaalis-kulttuurisesta teemasta edelleen toteutua.

 • Oma teema ei saa olla päällekkäinen kriteereissä jo muutoin arvioitujen asioiden kanssa. Esimerkiksi "Kestävä kehitys opetuksessa", "Yhteistyö sidosryhmien kanssa" tai "Opiskelijoiden osallistuminen" eivät ole mahdollisia omia teemoja, sillä näitä asioita arvioidaan jo muualla koulutusten ja teemojen toteutusta koskevissa kriteereissä.

 • Kriteerien teemat (erityisesti sosiaalisen kestävyyden teemat) menevät alueiltaan jonkin verran päällekkäin. Mikäli oppilaitos valitsee useamman kuin yhden sisällöltään läheisen teeman (esim. "Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi", "Turvallisuus opistossa" sekä "Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy"), tulee eri teemojen toteutuksesta itsearvioinnissa annettavien esimerkkien eriytyä selvästi toisistaan. Periaatteena on, että samasta esimerkistä ei voi saada pisteitä useamman teeman toteutuksessa.

 • Eri teemojen sisällöistä on annettu esimerkkejä teemojen toteutuksen esimerkkipankissa, jotka on toistaiseksi laadittu peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten toiminnan näkökulmista. Esimerkkejä voivat kuitenkin hyvin hyödyntää myös vapaan sivistystyön oppilaitokset.
 •     Teemojen toteutus, peruskoulut ja lukiot
      Teemojen toteutus, ammatilliset oppilaitokset

 • Näyttönä kriteerin mukaisesta toiminnasta voi olla jokin esimerkkipankin taulukossa mainittu esimerkki tai muu, laajuudeltaan ja vaikuttavuudeltaan esimerkkeihin rinnastettava aihe tai toimenpide.

Mikäli olet epävarma oman teeman sopivuudesta tai haluat kysyä muuta teemojen arviointiin liittyvää asiaa, ota yhteyttä OKKA-säätiöön.