Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Kestävän kehityksen teko -kilpailun satoa

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon

Hämeenkyrön varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen kasvatuksen projekti


Toimija

Kuvaus teosta tai toimintamallista


2. palkinto Kestävän kehityksen teko -kilpailussa 2014


Hämeenkyrön varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen "Keke-projekti" toteutettiin 2013–14 aktiivisen toiminnallisesti vuorovaikutuksessa koko varhaiskasvatuksen ja lähiyhteistyötahojen kanssa. Projektin kirjallinen tuotoksena syntyi on Keke-opas ”Näimme Hämeenkyrösä arvostetaa luantoo ja tykätää kiärrättää”, kestävän kehityksen kasvatus Hämeenkyrön varhaiskasvatuksessa.

Keke made by Ullis

Opas tekee tunnetuksi kunnan kulttuuri- ja luontokohteita sekä laajasti kaikkien kestävän kehityksen ulottuvuuksien yhdistämistä arjen toimintaan ja lasten kasvun tukemiseen kestävään elämäntapaan. Varhaiskasvatuksen käyttöön laadittiin sähköiset Keke-lomakkeet (Keke-kartoituslomakkeet ja -suunnitelmalomake ja käyttöohjeet). Projektin aikana luotiin malli varhaiskasvatuksen suunnitelmallisesta Keke -toiminnasta, joka alkaa 2014–2015.

Projektin sisältöalueet muotoituivat projektin alussa tehtyjen alkukartoitusten pohjalta. Toiminnallisissa tapahtumissa olivat mukana 1-6 vuotiaat lapset ja työntekijät sekä sisäisissä koulutuksissa varhaiskasvatuksen työntekijät ja myös yhteistyötahot. Otantakyselyllä selvitettiin vanhempien mielipiteitä ja toiveita kestävän kehityksen kasvatuksesta. Projektissa sovittiin yksiköiden keke-vastuuhenkilöt ja varhaiskasvatuksen keke-työryhmä, jotka osallistuivat Keke-oppaan laadintaan ja toimivat yhdyshenkilöinä.

Keke-projektissa ja oppaan sisällössä ovat yhdistyneet kunnan 2013 päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman painopistealueet eli hämeenkyröläisyys ja kestävän kehityksen kasvatus. Keke-projektin myötä sekä varhaiskasvatuksessa että useiden yhteistyötahojen kanssa on virinnyt entistä monipuolisempi yhteistyö.

Hämeenkyrön varhaiskasvatuksen toimintatavat syksystä 2014 alkaen ovat:

 1. Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä laaditaan vuosittain kestävän kehityksen kasvatuksen suunnitelma ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain. Ohjeistus on annettu Keke-oppaassa.
 2. Järjestetään varhaiskasvatushenkilöstön kestävän kehityksen kasvatuksen koulutusta ja ohjausta.
 3. Edistetään varhaiskasvatuksen ja yhteistyötahojen Keke-yhteistyötä.
 4. Keke-projektin vetäjä työskentelee jatkossa osa-aikaisesti varhaiskasvatuksen Keke-tukihenkilönä. Hän kouluttaa ja ohjaa työntekijöitä, järjestää erilaisia tapahtumia, osallistuu vanhempainiltoihin ja muihin tilaisuuksiin sekä huolehtii yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa.

Toimintamallin vahvuuksia

 • Toimintamalli perustuu koko kunnan varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen toiminnan strategiseen ohjaukseen, jonka kohteena on myös perhepäivähoito.
 • Ohjauksen kautta on päästy hienoihin kestävän kehityksen käytäntöihin, jotka tulevat osaksi varhaiskasvatuksen arkea.
 • Keke-projektissa on keskeistä lasten osallistuminen tapahtumiin ja toiminnan suunnitteluun.
 • Kaikista yksiköistä on esimerkiksi kyselty lasten lempileikkipaikat (lapsilta/henkilökunnalta) ja projektin vetäjä on valokuvannut paikat. Oppaassa on esitelty lempileikkipaikat lapsen silmin.
 • Toteutuksessa on huomioitu lasten oppiminen leikkimällä, tutkimalla ja taiteilemalla sekä hyödynnetty satujen ja tarinoiden voimaa.
 • Lapset ovat saaneet itse kokien, tehden ja aistien elämyksiä sekä muistijälkiä aidoissa oppimisympäristöissä luonnossa, jäteasemalla, kaatopaikalla, retkillä tai omassa hoitopaikassa.
 • Projektin yhteistyötahoja ovat olleet mm. vanhemmat, kunnan ympäristönsuojelutoimi, esiopetus, perusopetus, kulttuuritoimi, seurakunta sekä luonnonsuojeluyhdistys.
 • Hämeenkyrö toimii esimerkkinä kaikille Suomen kunnille kestävän kehityksen työhön sitoutumisesta ja toiminnan resursoinnista.
 • Hämeenkyrön varhaiskasvatus on tehnyt toiminnastaan toimenpidesitoumuksen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen.

LISÄTIETOA

Yhteyshenkilö: lastentarhanopettaja Mirja Isoaho-Alila
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@hameenkyro.fi

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon