EFQM Henkilöstö ja opiskelijat

Erinomaiset organisaatiot arvostavat henkilöstöään ja luovat valtuuttavan kulttuurin, jossa sekä organisaation tavoitteet että yksilökohtaiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Ne kehittävät henkilöstön osaamista sekä vaalivat oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Erinomaiset organisaatiot pitävät huolta henkilöstöstä, varmistavat tehokkaan tiedonkulun, palkitsevat ja antavat tunnustusta henkilöstölle tavalla, joka motivoi, lujittaa sitoutumista sekä antaa mahdollisuuden käyttää taitojaan ja osaamistaan organisaation hyväksi. (EFQM Excellence Model)

Tätä arviointialuetta on täydennetty ottamalla opiskelijoiden osallistumisen ja hyvinvoinnin näkökulmat huomioon tasavertaisesti henkilöstön kanssa. Opiskelijat eivät ole oppilaitokselle pelkkiä asiakkaita, vaan osa oppilaitosyhteisöä. Myös koulutuksen järjestäjän juridinen ja eettinen vastuu opiskelijoista on huomattavasti pelkkää asiakassuhdetta laajempi.

3 a. Miten organisaation kestävän kehityksen tavoitteet otetaan huomioon henkilöstövoimavarojen suunnittelussa?


KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN RESURSOINTI, YHTEISTOIMINNALLINEN TYÖN SUUNNITTELU JA KESTÄVÄ TOIMINTAKULTTUURI

ERINOMAISUUDEN TUNNUSMERKKEJÄ
Johto varmistaa kestävän kehityksen strategian ja tavoitteiden edellyttämät henkilöstöresurssit. Johto ja esimiehet käyttävät työn suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä henkilöstöä osallistavia toimintatapoja. Organisaation toimintakulttuuria ja henkilöstön työtapoja kehitetään järjestelmällisesti kestävän kehityksen mukaisiksi.

ESIMERKIT TOIMINNASTA

     Johto/organisaatio

 • määrittelee kestävän kehityksen työn vastuut ja varmistaa työlle tarvittavat resurssit
 • luo käytännöt, jotka varmistavat yhteistoiminnallisen työn suunnittelun johdon ja henkilöstön kesken
 • organisoi säännölliset kehityskeskustelut esimiesten ja alaisten välillä
 • kehittää yhteisöllisesti ympäristövastuullista, henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja moniarvoisuutta tukevaa toimintakulttuuria esimerkiksi
  • yhteisesti sovittujen toimintaperiaatteiden ja sääntöjen avulla
  • nostamalla kestävän kehityksen teemoja esille viestinnän, tapahtumien ja opetuksen kautta
  • järjestämällä henkilöstölle ja opiskelijoille koulutusta ja perehdytystä kestävän kehityksen mukaisissa työ- ja toimintatavoissa
  • järjestämällä mahdollisuuksia kestävän toimintakulttuurin yhteiseen suunnitteluun ja toimintapojen kehittämiseen.

3 b. Miten varmistetaan henkilöstön kestävän kehityksen osaaminen ja sen kehittäminen?


KOULUTUSTARPEIDEN TUNNISTAMINEN, PEREHDYTYS JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

ERINOMAISUUDEN TUNNUSMERKKEJÄ
Johto/organisaatio tunnistaa henkilöstön kestävän kehitykseen liittyvät osaamistarpeet, järjestää tarpeiden mukaan mahdollisuuksia kestävän kehityksen osaamisen päivittämiseen ja ylläpitää ajantasaista tietoa henkilöstön kestävän kehityksen osaamisesta.

ESIMERKIT TOIMINNASTA

     Johto ja esimiehet

 • tunnistavat henkilöstön kestävän kehityksen osaamisen ja koulutustarpeen esimerkiksi kartoitusten ja kehityskeskustelujen avulla
 • sisällyttävät kestävän kehityksen osaamisen lisäämisen tavoitteet henkilöstön koulutus/kehittämissuunnitelmaan
 • ottavat kestävän kehityksen osaamistarpeet huomioon organisaation rekrytointisuunnitelmissa
 • sisällyttävät kestävän kehityksen asiat henkilöstön perehdytyssuunnitelmiin ja -ohjeisiin
 • varaavat tarvittavat resurssit ja järjestävät tarpeiden mukaan mahdollisuuksia kestävän kehityksen osaamisen lisäämiseen esimerkiksi täydennyskoulutuksen, työelämäjaksojen, vierailujen, kansainvälisen toiminnan, hankkeiden ym. kautta
 • luovat käytännöt täydennyskoulutuksessa, työelämäjaksoilla, vierailuilla tai hankkeissa saadun tiedon ja osaamisen jakamiseen henkilöstön kesken
 • pitävät yllä ajantasaista tietoa henkilöstön kestävän kehityksen osaamisesta esimerkiksi koulutusrekisterissä.

     Esimerkkejä kestävän kehityksen osaamisesta:

 • ammattialan kestävän kehityksen näkökohdat
 • teknologia ja työkäytännöt
 • kestävän kehityksen pedagoginen osaaminen
 • kestävän kehityksen ohjelmatyö ja arviointi
 • kestävät hankinnat
 • jätehuolto ja kierrätys
 • energiansäästö
 • työsuojelu ja työturvallisuus
 • ensiapu
 • kiusaamisen ehkäisy
 • monikulttuurisuusasiat

3 c. Miten koulutuksen järjestäjä/oppilaitos edistää henkilöstön ja opiskelijoiden osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia kestävän kehityksen asioihin?


OSALLISTAVAN TOIMINTAKULTTUURIN EDISTÄMINEN

ERINOMAISUUDEN TUNNUSMERKKEJÄ
Johto luo organisaatioon rakenteita ja tapoja, jotka mahdollistavat henkilöstön ja opiskelijoiden aidon osallistumisen ja vaikuttamisen kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutukseen, oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen ja toiminnan kehittämiseen.

ESIMERKIT TOIMINNASTA

     Johto/organisaatio

 • perustaa kestävän kehityksen asioista vastaavan ryhmän, jossa on jäseninä johdon, opettajien ja muun henkilöstön edustajia (ryhmä voi olla erillinen kestävän kehityksen työryhmä tai tehtävä voi olla osa jonkin olemassa olevan ryhmän toimintaa)
 • varmistaa opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kestävän kehityksen työhön joko työryhmän kautta tai muulla tavoin
 • mahdollistaa oppilaskuntatoiminnan organisoinnin, tukee sitä ja varmistaa oppilaskunnan edustuksen oppilaitoksen johtoryhmässä sekä suunnitteluryhmissä ja kokouksissa, joissa käsitellään opiskelijoita koskevia asioista
 • luo rakenteita ja tapoja, jotka mahdollistavat henkilöstön ja opiskelijoiden laajan ja aidon osallistumisen ja vaikuttamisen kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutukseen, oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen ja toiminnan kehittämiseen
 • luo rakenteita ja tapoja, joilla opiskelijat voivat vaikuttaa oman opiskelunsa ohjaukseen sekä koulutusten ja opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen
 • osallistaa henkilöstön ja opiskelijat kestävän kehityksen arviointitiedon käsittelyyn esimerkiksi yhteisten kehittämispäivien tai -foorumeiden kautta.

3 d. Miten organisaatiossa käydään vuoropuhelua kestävän kehityksen asioissa?


KESTÄVÄ KEHITYS SISÄISESSÄ VIESTINNÄSSÄ

ERINOMAISUUDEN TUNNUSMERKKEJÄ
Johto yhdistää kestävän kehityksen asioista viestinnän organisaation viestintästrategiaan ja -suunnitelmiin. Kestävän kehityksen asioita käsitellään monipuolisilla organisaation sisäisillä foorumeilla, jotka mahdollistavat vuoropuhelun johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden välillä. Hyvistä kestävän kehityksen käytännöistä ja innovaatioista viestitään suunnitelmallisesti ja varmistetaan niiden leviäminen organisaatiossa.

ESIMERKIT TOIMINNASTA

     Johto/organisaatio

 • laatii suunnitelman yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen tavoitteiden ja periaatteiden viestimisestä henkilöstölle ja opiskelijoille
 • hyödyntää viestinnässä monipuolisesti organisaation viestintäkanavia
 • yhdistää kestävän kehityksen asioista viestinnän kokouksiin, suunnittelutilaisuuksiin, tapahtumiin ja opetukseen, jotka mahdollistavat vuorovaikutteisen viestinnän
 • kerää henkilöstöltä ja opiskelijoilta monipuolisesti oppilaitoksen kestävän kehityksen asioihin liittyvää arviointi- ja palautetietoa
 • osallistaa henkilöstön ja opiskelijat kestävän kehityksen arviointitiedon käsittelyyn esimerkiksi yhteisten kehittämispäivien tai -foorumeiden kautta
 • ottaa käyttöön toimintatapoja, jotka mahdollistavat hyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja innovaatioiden jakamisen organisaation sisällä, esimerkiksi
  • toimintayksiköiden tai koulutusalojen välinen vertaisarviointi
  • hyvien käytäntöjen kokoaminen saataville intranetiin
  • ideatori, innovaatiotyöpaja, tms. johon osallistuu henkilöstöä ja opiskelijoita eri yksiköistä tai koulutusaloilta
  • eri koulutusalojen yhteiset opetuksen kehittämisen tilaisuudet

3 e. Miten johto/organisaatio huolehtii henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnista ja palkitsee kestävän kehityksen työstä?


SUUNNITELMAT JA TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEKSI

ERINOMAISUUDEN TUNNUSMERKKEJÄ
Johto/organisaatio huolehtii henkilöstöstrategian ja muiden kehittämissuunnitelmien tavoitteiden ja toimenpiteiden kautta henkilöstön jaksamisesta, työhyvinvoinnista, turvallisuudesta ja terveydestä sekä yhdenvertaisesta kohtelusta.

ESIMERKIT TOIMINNASTA

     SÄÄDÖSTEN VAATIMUKSET

     Johto/organisaatio

 • on kartoittanut yhteistyössä henkilöstön kanssa työhön liittyvät haitta- ja vaaratekijät sekä riskit ja laatinut kartoituksiin perustuvan työturvallisuuslain mukaisen työsuojelun toimintaohjelman
 • on laatinut lakisääteisen työterveyshuollon toimintasuunnitelman yhteistyössä työterveyshuollon asiantuntijoiden kanssa
 • on laatinut kiinteistöihinsä pelastuslain mukaiset pelastussuunnitelmat
 • on selvittänyt työpaikan tasa-arvotilanteen ja laatinut yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa tasa-arvosuunnitelman (laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta)
 • on nimennyt työsuojelupäällikön ja varmistanut, että organisaatioon tai oppilaitosyksiköihin on valittu työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut
 • on määritellyt työturvallisuuden ja työsuojelun vastuut siten, että jokainen henkilökunnan jäsen tuntee oman tehtävänsä ja vastuunsa työsuojelun toteuttamisessa
 • on laatinut yleiset turvallisuus- ja hätätilanneohjeet, jotka ovat saatavilla kaikissa kiinteistöissä
 • perehdyttää henkilöstön työhönoton yhteydessä käytännönläheisesti työturvallisuuteen ja – terveyteen liittyviin suunnitelmiin, ohjeisiin ja toimintatapoihin.

     TOIMENPITEET HYVINVOINNIN EDISTÄMISEKSI

     Johto/organisaatio

 • luo käytännöt, jotka varmistavat yhteistoiminnallisen työn suunnittelun johdon ja henkilöstön kesken
 • organisoi säännölliset kehityskeskustelut esimiesten ja alaisten välillä
 • tekee työterveyshuollon kanssa yhteistyötä ennalta ehkäisevässä työterveyshuollossa
 • tekee toimenpiteitä henkilöstön työhyvinvoinnin ja työterveyden edistämiseksi, esimerkiksi
  • työn suunnittelu
  • ihmissuhteiden ja työilmapiirin kehittäminen
  • terveelliset työskentelytavat
  • fyysisestä kunnosta huolehtiminen
  • terveellinen ravinto
  • mielenterveyden ylläpito, ym.
 • on laatinut suunnitelman tai ohjeet terveyttä vaarantavan työpaikkakiusaamisen, häirinnän, epäasiallisen käytöksen ja henkisen väkivallan ehkäisemisestä
 • on laatinut suunnitelman, ohjeet tai toimintamallin, jolla työntekijä voi saada esimiehen ja/tai työterveyshuollon tukea ongelmatilanteissa, esimerkiksi
  • epäasiallinen kohtelu
  • työuupumus
  • sairaudet
  • ihmissuhteet
  • päihteiden käyttö
  • mielenterveysongelmat, ym.
 • on laatinut suunnitelman työ- ja oppimisympäristön fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen esteettömyyden edistämisestä

SUUNNITELMAT JA TOIMENPITEET OPISKELIJOIDEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEKSI

ERINOMAISUUDEN TUNNUSMERKKEJÄ
Johto/organisaatio huolehtii kattavasti opiskelijoiden fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta.

ESIMERKIT TOIMINNASTA

     SÄÄDÖSTEN VAATIMUKSET

     Johto/organisaatio

 • on kartoittanut oppimisympäristön turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvät tekijät
 • on varmistanut, että työssäoppimispaikat täyttävät turvallisuusvaatimukset
 • on laatinut suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
 • on laatinut suunnitelman opiskelijahuollon toteutuksesta
 • on varmistanut toimivan opiskelijaterveydenhuollon

     OHJEET

     Johto/organisaatio

 • on laatinut seuraavat ohjeet, jotka ovat näkyvillä oppilaitoksen tiloissa tarpeen mukaan:
  • järjestyssäännöt
  • ohjeet ja merkinnät poistumisteistä
  • yleiset turvallisuus- ja hätätilanneohjeet
  • työtiloihin koneiden, laitteiden ja vaarallisten aineiden turvalliseen käyttöön liittyvät ohjeet
  • vaarallisten aineiden käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla tilassa, joissa aineita käsitellään
  • perehdyttää opiskelijat opetuksen yhteydessä käytännönläheisesti työturvallisuuteen ja – terveyteen liittyviin suunnitelmiin, ohjeisiin ja toimintatapoihin
  • on laatinut ohjeita ja periaatteita sekä ottanut käyttöön toimintatapoja, joilla
   • edistetään oppilaitosyhteisön jäsenten oikeudenmukaista kohtelua, fyysistä, psyykkistäja sosiaalista esteettömyyttä, tasa-arvon toteutumista ja syrjinnän ehkäisyä
   • ehkäistään fyysisten ja psyykkisten konfliktitilanteiden syntyä ja hallitaan niitä
   • edistetään yhteisöllisyyttä sekä opiskelijoiden keskinäisiä että opiskelijoiden ja henkilöstön välisiä hyviä suhteita
   • edistetään työrauhaa

      TAPAHTUMAT JA TOIMINTATAVAT

     Johto/organisaatio

 • organisoi käytäntöjä ja tapahtumia, joilla edistetään terveellisiä elämäntapoja sekä psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia, esimerkiksi
  • terveys- ja ravitsemuskasvatus
  • elämänhallinnan taidot
  • tupakoinnin ehkäisyohjelma
  • liikuntapäivät
  • päihteettömyyden edistämiskampanjat
  • nimetön kirje terveydenhoitajalle
  • terveellinen kouluruoka
  • teemapäivät

     YHTEISTYÖ SIDOSRYHMIEN KANSSA

     Johto/organisaatio

 • luo käytännöt yhteistyöhön oppilaitoksen sekä vanhempien, opiskelijahuollon asiantuntijoiden ja paikallisten tukiverkostojen kanssa, esimerkiksi
  • Friends-ohjelma (Aseman lapset ry)
  • Non fighting generation ry
  • muut oppilaitokset
  • sosiaalitoimi (kuraattoriyhteistyö, tutkimukset, lausunnot, perheneuvola)
  • nuorisopoliisi (laillisuuskasvatus)
  • seurakunta
  • työvoimatoimisto
  • nuorten palvelupiste (sosiaalitoimi)
  • A-klinikka

PALKITSEMISKÄYTÄNNÖT

ERINOMAISUUDEN TUNNUSMERKKEJÄ
Johto/organisaatio kannustaa henkilöstöä ja opiskelijoita kestävän kehityksen työhön monipuolisin keinoin ja palkitsee saavutetuista tuloksista.

ESIMERKIT TOIMINNASTA

 • kestävän kehitykseen liittyvät tapahtumat ja kilpailut
 • avainhenkilöiden työpanoksen esille nostaminen
 • koko työyhteisön palkitseminen virkistyspäivällä
 • tulospalkkio

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi