EFQM Johtajuus

Erinomaisilla organisaatioilla on johtajia, jotka luovat tulevaisuutta ja saavat tarvittavan kehityksen ja muutokset tapahtumaan. He ovat esikuvia organisaation arvojen ja eettisten periaatteiden noudattamisessa ja luovat toiminnallaan luottamusta tulevaisuuteen. Heidän johtamanaan organisaatio toimii ennakoivasti ja joustavasti sekä reagoi oikea-aikaisesti. (EFQM Excellence Model)

1 a. Miten johtajat sisällyttävät kestävän tulevaisuuden luomisen mission, vision, arvojen ja eettisten periaatteiden kehittämiseen ja toimivat näiden arvojen esikuvina ja edistäjinä?


KESTÄVÄN KEHITYKSEN ARVOT JA EETTISET PERIAATTEET

ERINOMAISUUDEN TUNNUSMERKKEJÄ
Johtajat ymmärtävät kestävän tulevaisuuden luomisen merkityksen yhteiskunnan ja organisaation menestystekijänä ja kytkevät sen osaksi organisaation tarkoitusta. He määrittelevät yhdessä henkilöstön kanssa kestävään kehitykseen ja yhteiskuntavastuuseen liittyvät yhteiset arvot ja eettiset periaatteet. Ne näkyvät johdon päätöksinä ja tietoisina valintoina organisaation toiminnassa. Johto edistää oman esimerkin ja sitoutumisen kautta kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun tavoitteiden saavuttamista tukevan työympäristön ja ilmapiirin syntymistä.

ESIMERKIT TOIMINNASTA

      Johto

 • viestii henkilöstölle oppilaitoksen tehtävästä kestävän tulevaisuuden luojana
 • käy henkilöstön kanssa säännöllisesti arvokeskusteluja organisaation kaikilla tasoilla ja osallistaa henkilöstön aidosti arvojen ja eettisten periaatteiden laadintaan
 • nostaa kestävän tulevaisuuden näkökulman esille arvokeskustelussa ja vision rakentamisessa ja vahvistaa sitä
 • edistää organisaation rakenteiden ja johtamiskulttuurin avulla avointa ja uskaltavaa sekä henkilöstön ja opiskelijoiden aitoa osallistumista tukevaa työilmapiiriä
 • antaa henkilöstölle ja opiskelijoille vastuuta ja vapauksia kestävän kehityksen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa
 • toimii päätöksenteko- ja valintatilaisessa kestävän kehityksen arvojen, toimintaperiaatteiden ja strategioiden mukaisesti ja itsearvioi niiden toteutumista organisaation toiminnassa yhdessä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa.

1 b. Miten johtajat osallistuvat henkilökohtaisesti kestävän kehityksen asioiden suunnitteluun, toteutukseen ja jatkuvaan parantamiseen?


KESTÄVÄ KEHITYS OSANA JOHTAMISJÄRJESTELMÄÄ

ERINOMAISUUDEN TUNNUSMERKKEJÄ
Johto varmistaa, että kestävän kehityksen näkökulma kytketään mukaan organisaation strategiseen ja vuosittaiseen toiminnan suunnitteluun sekä prosessien johtamiseen. Johtajat osallistuvat aktiivisesti kestävän kehityksen asioita koskevaan päätöksentekoon.

ESIMERKIT TOIMINNASTA

     Johto

 • sisällyttää kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun näkökulman mukaan organisaation vahvuuksien, heikkouksien ja tulevaisuuden menestystekijöiden analysointiin
 • varmistaa kestävään kehitykseen liittyvän analyysi- ja arviointitiedon riittävän keräämisen sekä tiedon hyödyntämisen strategisessa ja vuosittaisessa toiminnan suunnittelussa ja prosessien parantamisessa
 • määrittelee johtoryhmän jäsenille, tulosyksiköille, tiimeille ja työryhmille vastuut kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun asioiden toteutuksessa
 • kytkee kestävän kehityksen tavoitteet talouden suunnitteluun ja varaa kestävän kehityksen työlle tarvittavat resurssit
 • sitouttaa alemman johdon, tulosyksiköt, tiimit ja henkilöstön kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun tavoitteisiin arvokeskustelujen, työn suunnittelun sekä tavoite- ja tulosohjauksen keinoin
 • kytkee kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun strategiset tavoitteet organisaation prosesseihin
 • osallistuu kestävän kehityksen ohjelman sekä ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmien rakentamiseen ja ylläpitämiseen
 • on laaja-alaisesti edustettuna organisaation kestävän kehityksen/yhteiskuntavastuun työryhmissä
 • nostaa kestävän kehityksen asiat esille suunnittelukokouksissa ja varmistaa, että kestävän kehityksen näkökulmat otetaan huomioon päätöksentekotilanteissa.

1 c. Miten johtajat edistävät kestävän tulevaisuuden rakentamista vuorovaikutuksessa asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja yhteiskunnan edustajien kanssa?


EDELLÄKÄVIJYYTEEN TÄHTÄÄMINEN

ERINOMAISUUDEN TUNNUSMERKKEJÄ
Johto vahvistaa organisaation mainetta kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun edistäjänä, etsii aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia ja rohkaisee myös sidosryhmiä toimintaan kestävän tulevaisuuden puolesta. Johto ja koko organisaatio toimivat aktiivisena kulttuurisen muutoksen edistäjänä kohti kestävän tulevaisuuden yhteiskuntaa.

ESIMERKIT TOIMINNASTA

     Johto/organisaatio

 • pitää kestävään kehitykseen ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä kysymyksiä suunnitelmallisesti ja aktiivisesti esillä työelämän, rahoittajien, hallinnon, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa käytävässä vuoropuhelussa
 • osallistuu ammatillisen koulutuksen ja työelämän kestävää kehitystä ja yhteiskuntavastuuta edistäviin verkostoihin, konferensseihin ja seminaareihin
 • etsii aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden työelämän ja yhteiskunnan rakentamisessa ja hyödyntää rohkeasti ja ennakoivasti näitä mahdollisuuksia koulutus- ja kehittämispalveluidensa sekä hanketoimintansa suunnittelussa
 • luo oppimis- ja työympäristöjä, jotka mahdollistavat henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien yhteisen kestävää kehitystä edistävän oppimisen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan
 • viestii avoimesti, uskottavasti ja rohkeasti sidosryhmille organisaation kestävän kehityksen työn tuloksista ja uusista innovaatioista ja tukee niiden hyödyntämistä muissakin organisaatioissa.

1 d. Miten johtajat vahvistavat ja tukevat kestävää kehitystä edistävää kulttuuria organisaatiossa?


KANNUSTAMINEN JA KESTÄVIEN TOIMINTATAPOJEN VAHVISTAMINEN

ERINOMAISUUDEN TUNNUSMERKKEJÄ
Johto viestii henkilöstölle, opiskelijoille ja organisaation omistajatahoille kestävän kehityksen arvoista ja eettisistä periaatteista, tavoitteista, suunnitelmista ja saavutetuista tuloksista. Johto kannustaa henkilöstöä ja opiskelijoita kestävän kehityksen arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaiseen toimintaan ja puuttuu arvojen ja toimintaperiaatteiden vastaiseen toimintaan. Johto edistää aktiivisesti ympäristövastuullisten toimintatapojen sekä henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin toteutumista.

ESIMERKIT TOIMINNASTA

     Johto

 • viestii kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun arvoista, toimintaperiaatteista ja tavoitteista omistajatahoille ja puolustaa niiden tärkeyttä
 • viestii kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun arvoista, toimintaperiaatteista ja tavoitteista henkilöstölle ja opiskelijoille sanojen ja konkreettisten tekojen kautta
 • nostaa esille mahdollisuuksia, joiden kautta organisaation eri henkilöstöryhmät ja opiskelijat voivat löytää oman tapansa kestävän kehityksen edistämiseen
 • nostaa esille hyviä esimerkkejä kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun tavoitteita tukevasta toiminnasta organisaation eri puolilta ja eri toiminnoista
 • viestii henkilöstölle ja opiskelijoille kestävän kehityksen työn ulkoisista ja sisäisistä hyödyistä ja positiivisista mahdollisuuksista
 • tukee ja kannustaa henkilöstöä ja opiskelijoita kestävän kehityksen työhön monipuolisin keinoin ja palkitsee saavutetuista tuloksista
 • luo kestävää kehitystä edistävien innovaatioiden syntymiselle suotuisan ilmapiirin ja rakentaa henkilöstölle ja opiskelijoille mahdollisuuksia yhteiseen toiminnan kehittämiseen
 • ilmaisee selkeästi, ettei organisaatio hyväksy kestävän kehityksen arvojen ja toimintaperiaatteiden vastaista toimintaa, määrittelee, miten tällaiseen toimintaan puututaan sekä tarvittaessa myös puuttuu asioihin
 • seuraa ja arvioi muun muassa ympäristövastuullisten toimintatapojen sekä henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuuden, hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden toteutumista, ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin em. asioiden parantamiseksi.

1 e. Miten johtajat tunnistavat kestävään kehityksen liittyvät muutostarpeet ja saavat aikaan muutoksen kohti kestävän tulevaisuuden oppilaitosta?


MUUTOKSEN JOHTAMINEN

ERINOMAISUUDEN TUNNUSMERKKEJÄ
Johto ymmärtää kestävän kehityksen välttämättömyyden sekä ammatillisen koulutuksen roolin työelämän kestävän kehityksen osaamistarpeisiin vastaajana. Johto sisällyttää kestävän kehityksen näkökulman ennakointitoimintaan. Johto edistää organisaation muutosta kestävän tulevaisuuden oppilaitokseksi kääntämällä kestävän kehityksen organisaation tulevaisuuden menestystekijäksi sekä kannustamalla ja tukemalla henkilöstöä muutoksen toteutuksessa.

ESIMERKIT TOIMINNASTA

     Johto

 • ymmärtää kestävän kehityksen välttämättömyyden ihmiskunnan ja suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta
 • ymmärtää ammatillisen koulutuksen keskeisen roolin työelämän kestävän kehityksen osaamistarpeisiin vastaajana
 • ennakoi kestävän kehityksen eri osa-alueisiin liittyviä ympäristön ja yhteiskunnan muutoksia ja työelämän osaamistarpeiden kehitystä
 • tekee ennakointi- ja tutkimustietoon perustuen päätökset tarvittavista muutoksista organisaation strategiassa, tavoitteissa, rakenteissa, toimintatavoissa ja fyysisissä resursseissa
 • rohkaisee henkilöstöä kohtaamaan ulkoiset muutosvoimat kääntämällä kestävän kehityksen organisaation mahdollisuudeksi ja tulevaisuuden menestystekijäksi
 • suunnittelee muutosten toteutustavat ja muutosohjelmat yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa
 • varaa tarvittavat resurssit muutosten ja mahdollisten investointien toteuttamiseen
 • viestii muutoksista ja perustelee ne henkilöstölle, opiskelijoille ja sidosryhmille
 • järjestää henkilöstölle tarvittavan perehdytyksen ja tuen muutoksen toteutukseen
 • kannustaa ja motivoi henkilöstöä muutokseen
 • hyödyntää muutoksessa oppimista, vertaisarvointia ja hyvien käytäntöjen siirtämistä organisaation sisällä sekä oppimista muilta organisaatioilta
 • arvioi muutuksen vaikutuksia ja tiedottaa henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä saavutetuista tuloksista.
Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi