EFQM Strategia

Erinomaiset organisaatiot toteuttavat mission ja vision kaikki sidosryhmät huomioivan strategian avulla. Ne asettavat päämäärät ja kehittävät toimintaperiaatteet, suunnitelmat ja prosessit valitun strategian toteuttamiseksi. (EFQM Excellence Model)

2 a) Miten strategiat vastaavat yhteiskunnan ja työelämän kestävän tulevaisuuden edistämistä koskeviin tarpeisiin ja odotuksiin?


KESTÄVÄN KEHITYKSEN TARPEIDEN TUNNISTAMINEN

ERINOMAISUUDEN TUNNUSMERKKEJÄ
Johto ja organisaatio tunnistavat työelämän ja yhteiskunnan ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden vaatimukset sekä tulevaisuuden haasteet ja tarpeet.

ESIMERKIT TOIMINNASTA

     Johto

 • käy jatkuvaa ja aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiensä ja erityisesti työelämän kanssa saadakseen tietoa asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeista ja toimintaympäristön muutoksista
 • yhdistää kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun näkökulman organisaation toimintaympäristön analysointiin, asiakastarpeiden selvittämiseen ja ennakointitoimintaan
 • tunnistaa organisaation toimintaa koskevat ympäristövastuuseen, turvallisuuteen, terveyteen, hyvinvointiin sekä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät säädökset
 • tunnistaa organisaation toiminnan vaikutukset ekologiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen organisaation toiminta-alueella sekä niihin liittyvät riskitekijät ja mahdollisuude

2 b) Miten strategioiden laadinnassa hyödynnetään kestävän kehityksen sisäisen suorituskyvyn mittareita, tutkimustietoa, kumppanianalyysejä ja parhaita käytäntöjä?


ORGANISAATION JA KUMPPANEIDEN MAHDOLLISUUKSIEN TUNNISTAMINEN

ERINOMAISUUDEN TUNNUSMERKKEJÄ
Johto hyödyntää strategian ja toimintaperiaatteiden laadinnassa yhteiskunnan, työelämän ja koulutuksen kestävän kehityksen asioihin ja tulevaisuuteen liittyvää tutkimustietoa, alan parhaita kestävän kehityksen käytänteitä ja organisaation sisäisiä kestävän kehityksen suorituskyvyn mittareita.

ESIMERKIT TOIMINNASTA

     Johto/organisaatio

 • seuraa järjestelmällisesti yhteiskunnan, työelämän ja koulutuksen kestävän kehityksen aiheisiin sekä tulevaisuuden tutkimukseen liittyvää tutkimustietoa
 • analysoi tutkimustietoa ja poimii organisaation käyttöön strategisesti tärkeän aineiston
 • luo käytännöt organisaation kestävän kehityksen toiminnan ja sisäisen suorituskyvyn arviointiin ja mittaamisen
 • analysoi organisaation kestävän kehityksen suorituskykyyn liittyvää mittaustietoa sekä itsearvioinnista saatua laadullista tietoa ja hyödyntää sitä strategiaprosessissa
 • tunnistaa nykyisten ja potentiaalisten uusien yhteistyökumppaneiden kestävän kehityksen osaamisen ja niiden niiden mahdollisuudet täydentää organisaation omaa osaamista
 • etsii ja tunnistaa ammatillisen koulutuksen ja eri ammattialojen parhaita kestävän kehityksen käytäntöjä ja hyödyntää niitä strategiaprosessissa, esimerkiksi
  • arviointi- ja kehittämishankkeissa mukana olo ja niiden tulosten hyödyntäminen
  • benchmarking muiden koulutuksen järjestäjien kanssa
  • työelämäyhteistyö.

2 c) Miten kestävä kehitys sisällytetään strategioiden laadintaan, arviointiin ja parantamiseen?


KESTÄVÄ KEHITYS STRATEGIOISSA

ERINOMAISUUDEN TUNNUSMERKKEJÄ
Johto ottaa kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun keskeiseksi strategian ja toimintaperiaatteiden laadinnan lähtökohdaksi. Johto hyödyntää yhdessä henkilöstön kanssa toteutettavassa strategiaprosessissa toimintaympäristöanalyysin, asiakastarpeiden selvittämisen ja ennakointitoiminnan avulla kerättyä tietoa sekä analyysiä organisaation sisäisistä vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkista. Johto arvioi säännöllisesti strategian vastaavuutta yhteiskunnasta nouseviin kestävän tulevaisuuden rakentamisen tarpeisiin.

ESIMERKIT TOIMINNASTA

     Johto

 • osallistaa henkilöstön ja sidosryhmiä strategioiden ja toimintaperiaatteiden laadintaan
 • varmistaa, että strategian ja toimintaperiaatteiden laadinnassa otetaan huomioon keskeiset kestävän kehityksen näkökulmat, kuten esimerkiksi
  • työelämän kestävää kehitystä edistävän teknologian kehitys
  • materiaalista kulutusta vähentävien työelämän ratkaisujen kehitys (esim. virtuaaliset työympäristöt, etätyö)
  • aineettomien ja ihmisten henkistä hyvinvointia parantavien palveluiden kehitys
  • kestävään kehitykseen liittyvien säännösten muutokset (esim. ympäristöasiat, turvallisuus, henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi)
  • kansainväliset ja kansalliset kestävän kehityksen tavoitteet, esimerkiksi
   • kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus
   • ilmastonmuutoksen torjunta
   • luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen
   • materiaali- ja energiatehokkuus
   • päästöjen vähentäminen
  • henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnin turvaaminen organisaation ja yhteiskunnan muutostilanteissa
  • syrjäytymisen ehkäisyyn ja sosiaaliseen kestävyyteen liittyvät toiminta-alueen haasteet sekä erityisesti vähemmistöryhmiin kuuluvien opiskelijoiden tarpeet
  • opiskeluympäristön ja työelämän monikulttuuristuminen ja kansainvälistyminen
  • paikallisten perinteiden ja kulttuuriympäristön vaaliminen
 • tunnistaa ja ennakoi kestävän tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseen liittyviä organisaation sisäisiä vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia ja ottaa ne huomioon strategian laadinnassa, esimerkiksi
  • henkilöstön osaaminen, hyvinvointi ja tarpeet
  • tilat ja oppimisympäristöt
  • teknologia
  • taloudelliset mahdollisuudet
 • itsearvioi ja päivittää säännöllisesti strategioita ja niiden suuntaa yhdessä henkilöstön kanssa sidosryhmien näkemyksiä hyödyntäen.

2 d) Miten kestävän kehityksen strategia jalkautetaan ja toteutetaan toimintasuunnitelmien ja keskeisten prosessien avulla?


KESTÄVÄ KEHITYS TAVOITTEISSA JA SUUNNITELMISSA

ERINOMAISUUDEN TUNNUSMERKKEJÄ
Organisaatio asettaa tunnistettujen kehittämistarpeiden ja strategiansa pohjalta tavoitteet ja laatii toimenpidesuunnitelman kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun edistämiseksi opetuksessa, toimintakulttuurissa ja sidosryhmäyhteistyössä. Suunnitelma voi erillinen kestävän kehityksen ohjelma tai osa organisaation muita toimenpidesuunnitelmia tai toimintajärjestelmää.

ESIMERKIT TOIMINNASTA

 • Kestävän kehityksen ohjelma (tai vastaava toimenpidesuunnitelma) sisältää tavoitteet, toimenpiteet, mittarit, vastuut, aikataulut ja resurssit koulutuksen järjestäjän valitsemien kestävän kehityksen strategisten päämäärien ja teemojen edistämiseksi organisaation toiminnassa.
 • Ohjelman tavoitteet voivat koskea esimerkiksi seuraavia teemoja:
  • vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus
  • jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys
  • energian ja veden säästö
  • ravinto ja terveys
  • kiinteistöjen kunnossapito
  • henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuus ja hyvinvointi
  • yhteisöllisyys, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
  • monikulttuurisuus ja kansainvälisyys.

       Esimerkkejä teemojen toteutuksesta (www.koulujaymparisto.fi -sivusto)

 • Yhteiskuntavastuun tavoitteita voivat olla esimerkiksi:
  • toiminta-alueen kestävän kehityksen yritystoiminnan edistäminen
  • kestävien innovaatioiden tukeminen
  • työllisyyden parantaminen
  • sosiaalista kestävyyttä parantavien toimintamallien luominen yhteistyökumppaneiden kanssa, ym.

KESTÄVÄ KEHITYS OSANA TOIMINNAN ORGANISOINTIA, LAADUNHALLINTAA JA JATKUVAA PARANTAMISTA

ERINOMAISUUDEN TUNNUSMERKKEJÄ
Johto jalkauttaa kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun tavoitteet tehokkaasti organisaation eri toimialoille ja tasoille. Johto määrittelee kestävän kehityksen työlle vastuut ja varmistaa tarvittavat resurssit. Johto yhdistää kestävän kehityksen osaksi organisaation laadunhallintaa ja toiminnan arvioinnin järjestelmää. Johto varmistaa kestävän kehityksen arviointitiedon tehokkaan hyödyntämisen toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

ESIMERKIT TOIMINNASTA

     TAVOITTEIDEN JALKAUTTAMINEN

 • viestiminen henkilöstölle ja opiskelijoille esimerkiksi sisäisten tilaisuuksien, intranetin ja ohjeiden ja oppaiden avulla
 • keskijohdon, tiimien ja työryhmien vastuuttaminen ja tavoitteenasettelu
 • tulos- ja tavoiteohjauksen työkalut (esim. Balanced Scorecard)
 • kehityskeskustelut
 • toimiala- ja yksikkötason toimenpidesuunnitelmat
 • toimintajärjestelmän prosessikuvaukset, toimintaohjeet ja mittarit.

     SÄÄDÖSTEN VAATIMUKSET

     Johto

 • laatii ja ylläpitää ympäristövastuuseen, turvallisuuteen, terveyteen, hyvinvointiin, työ- ja yhteistoimintalainsäädäntöön sekä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvien säädösten edellyttämiä suunnitelmia ja toimintaohjeita, ja luo käytännöt henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien perehdyttämiseksi niihin.

     PROSESSIT

     Johto

 • yhdistää kestävän kehityksen näkökulman ja tavoitteet ydin-, tuki-, yhteistyö- ja toimittajaprosesseihin sekä niiden kuvauksiin, mittareihin ja toimintaohjeisiin organisaation toimintajärjestelmässä
 • luo tarvittavat tukiprosessit/toimintokuvaukset organisaation kestävän kehityksen näkökohtien hallitsemiseksi, esimerkiksi
  • jätehuolto ja kierrätys
  • energiankulutuksen hallinta
  • päästöjen hallinta
  • turvallisuusasioiden hallinta
  • työterveyshuolto
  • opiskelijoiden hyvinvointi
  • kiusaamisen ehkäisy
  • syrjäytymisen ehkäisy
 • luo menettelyt prosessien kestävän kehityksen mittareissa havaittujen poikkeamien hallintaan ja korjaavien toimenpiteiden tekemiseen, esimerkiksi
  • energian- tai vedenkulutus
  • tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet

     ARVIOINTI

     Johto

 • kerää systemaattisesti toiminnan ja sen vaikutusten kannalta keskeisiin kestävän kehityksen näkökohtiin liittyvää määrällistä ja laadullista arviointitietoa, joka a) kuvaa kestävän kehityksen asioiden hallinnan tasoa ja b) palvelee toiminnan kehittämistä
 • yhdistää kestävän kehityksen näkökulman henkilöstöltä sekä asiakkailta ja sidosryhmiltä kerättävään palautteeseen (opiskelijat, työelämä, kuntalaiset ym.)
 • yhdistää kestävän kehityksen asioiden arvioinnin toiminnan arvioinnin järjestelmäänsä (mittarit, tiedon keräämisen käytännöt, arviointitiedon käsittely ja hyödyntäminen)
 • osallistaa henkilöstön, opiskelijat ja soveltuvin osin sidosryhmät kestävän kehityksen arviointitiedon käsittelyyn esimerkiksi yhteisten kehittämispäivien tai -foorumeiden kautta.

     KEHITTÄMINEN

     Johto

 • varmistaa kestävän kehityksen arviointitiedon ja johtopäätösten tehokkaan hyödyntämisen toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä, esimerkiksi
  • kestävän kehityksen ohjelman päivittäminen
  • opetuksen ja tutkintojen järjestämisen kehittäminen
  • pedagoginen kehittäminen
  • henkilöstöstrategian ja opiskelijoiden hyvinvointia koskevien suunnitelmien päivittäminen
  • kumppanuuksien kehittäminen

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi