VAIHE 2: Toiminnan perustason arviointi

Itsearvioinnin toisessa vaiheessa oppilaitos arvioi kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimusten toteutumisen. Arvioinnissa hyödynnetään OKKA-säätiön toimittamaa yhteenvetoraporttia hallinto- ja opetushenkilöstön kyselyiden vastauksista.  Perustason vaatimusten toteutumisen arvioinnin voi tehdä esimerkiksi oppilaitoksen kestävän kehityksen ryhmä tai muu vastaavat työryhmä. Arviointi tehdään eDelphi-verkkotyökalussa olevalle lomakkeelle tai Word-lomakkeelle (alla). Alla on esitetty toiminnan perustason kriteerit, joiden toteutumista ryhmä arvioi.

LOMAKE: Toiminnan_perustason_arviointi_PK_lukio

INDIKAATTORI TOIMINNAN TASON KRITEERI
      1. Opetus
  • Kestävän kehityksen opetuksen tavoitteita ja toteutusta on suunniteltu opettajien yhteistyönä.
  • Oppilaat osallistuvat ja vaikuttavat kestävän tulevaisuuden rakentamiseen koulussa ja ympäröivässä yhteiskunnassa.
  • Koulun oppimisympäristöissä toimitaan ympäristövastuullisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.
      2. Toimintakulttuuri
  • Koulu on varmistanut ympäristöasioihin liittyvien säädösten vaatimusten toteutumisen ja kehittänyt tavoitteellisesti toimintansa ympäristövastuullisuutta.
  • Koulu on laatinut säädösten vaatimusten mukaiset hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat ja kehittänyt tavoitteellisesti yhteisön hyvinvointia.
  • Koululla on kestävän kehityksen teemoihin liittyviä kumppanuuksia, joita hyödynnetään opetuksessa tai toiminnan kehittämisessä.
        3. Johtaminen
  • Kestävän kehityksen teemat ovat osa koulun tavoitteita ja arvopohjaa.
  • Koululla on kestävän kehityksen asioista vastaava työryhmä ja kestävän kehityksen työlle on annettu tarvittavat resurssit.
  • Henkilöstön kestävyysosaamisen tarpeet on tunnistettu ja toimenpiteitä osaamisen kehittämiseksi on tehty.
  • Koulu on ottanut käyttöön kestävän kehityksen mittareita ja arvioinut kestävän kehityksen toimintaansa.

 

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi