Oppiva yhteisö ja kumppanuudet

Indikaattorin kuvaus

Olemassa olevaa toisintavalla tasolla organisaatio edellyttää yhteisön jäsenten sopetumista johdon määrittelemiin sääntöihin ja toimintatapoihin. Yhteisön oppimiskäsitys perustuu yksilöiden oppimiseen ja toiminta yksittäisten työntekijöiden osaamiseen ja tehtävänkuviin. Oppilaitoksen suhde yhteiskuntaan on erillinen. Tietoa toimintaympäristöstä ja sen muutoksesta hyödynnetään heikosti oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen.

Tulevaisuutta ennakoivalla tasolla oppilaitos perustaa toimintansa yhteisön jäsenten yhteiseen oppimiseen, osallisuuteen, yhteistyöhön ja vuoropuheluun. Oppilaitosyhteistö luo jaettuja visioita ja toiminnan tarkoituksia. Toimintatapojen kyseenalaistamista ja uusien ratkaisujen ideointia tuetaan aktiivisesti.  Oppilaitos rakentaa johdonmukaisesti vuorovaikutusta toimintaympäristön kanssa, ennakoi sen muutoksia ja vastaa niihin toiminnassaan.

Yhteiskuntaa uudistavalla tasolla oppilaitos perustaa toimintansa osaamisverkostoihin ja kehittää verkostoissa tapahtuvan tiedon jakamisen ja oppimisen toimintatapoja. Oppilaitos käy avointa ja rikastavaa dialogia kumppaniverkostonsa kanssa ja rakentaa yhteistä visiota ja ymmärrystä toiminnan tarkoituksista ja merkityksistä. Oppilaitos ennakoi paikallisen ja globaalin toimintaympäristön muutoksia ja innovoi uudistavia kestävää tulevaisuutta edistäviä ratkaisuja yhdessä kumppaniverkostonsa kanssa.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi