Perustason kriteerit: opetus

1) Oppilaitos on tunnistanut taiteenalojensa suhteen kestävään kehitykseen.

Kriteerin selitys: Taidekasvatus tarjoaa mahdollisuuden kaikenikäisten oppijoiden ajattelun avartamiseen, vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvittelemiseen, uusien merkitysten rakentamiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Opetettavien taiteenalojen suhteen tunnistaminen kestävään kehitykseen on avain avain kestävyyskasvatuksen mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Tämä edellyttää yhteistä keskustelua oppilaitoksen arvoista sekä opetuksen päämääristä ja menetelmistä.

Kestävyyden näkökulmat ja toimintatavat painottuvat eri tavoin taiteenalojen opetuksessa. Opetuksen ja taiteellisten esitysten erilaiset teemat ja taiteenalan historia antavat kaikissa taidemuodoissa hyviä tulokulmia arvokeskusteluihin, kun tarkastellaan yhteiskuntaa ennen ja nyt. Sirkus, tanssi ja musiikki tukevat varsinkin yhteisöllisyyden rakentumista yhdessä harjoittelun, esiintymisen ja yleisönä olemisen myötä. Teatterissa ja sanataiteessa on kerronnan ja dialogin kautta erityinen yhteys yhteiskunnan kriittiseen tarkasteluun ja kantaaottavuuteen. Varsinkin kuvataiteessa, käsityössä ja arkkitehtuurissa joudutaan pohtimaan käytettyjä materiaaleja ja niiden elinkaarta. 

Lisätietoa: Kestävä taiteen perusopetus -hanke (TPO-liitto ja OKKA-säätiö)

2) Oppilaitos on sisällyttänyt koulutuksiinsa kestävän kehityksen oppimistavoitteita.

Kriteerin selitys: Tärkeitä kestävän kehityksen kasvatusta tukevia oppimistavoitteita ovat muun muassa tietoisuus kestävästä kehityksestä, kestävän elämäntavan omaksuminen, ihmisenä kasvaminen ja oman elämän hallinta, arvojen ja merkityksen syntymisen tukeminen, osallisuuden ja vaikuttamisen taitojen vahvistaminen, vastuuseen kasvamisen tukeminen sekä muutoksen tekijäksi kasvaminen.

3) Oppimisympäristöissä toimitaan ympäristövastuullisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Kriteerin selitys: Ympäristövastuullisuus näkyy oppimisympäristöissä ja opetuksessa esimerkiksi materiaalien säästävänä käyttönä ja kierrätyksenä, varusteiden ja välineiden korjaamisena sekä energiaa säästävinä toimintatapoina. Sosiaalinen kestävyys merkitsee esimerkiksi toiminnan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden ja terveellisyyden varmistamista. Kestäviä toimintatapoja mahdollistetaan teknisten ratkaisujen kautta (esimerkiksi jätteiden lajittelu, energiaa säästävät laitteet ja tilojen turvallisuusratkaisut) sekä käyttäjien toimenpiteiden avulla (esimerkiksi ympäristövastuulliset hankinnat, yhdessä sovitut kestävät toimintatavat, ohjeet ja perehdytys).

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi