Perustason kriteerit: toimintakulttuuri

4) Koululla on kestävän kehityksen teemoihin liittyviä kumppanuuksia, joita hyödynnetään opetuksessa tai toiminnan kehittämisessä.

Kriteerin selitys: Koulun kestävän kehityksen toiminnan yhteistyötahoja voivat olla esimerkiksi kunnan tekninen toimi, ympäristötoimi, nuorisotoimi, sosiaali- ja terveystoimi tai kulttuuritoimi, ELY-keskus, Metsähallitus, luonto- ja ympäristökoulut, alueelliset kestävän kehityksen kasvatuksen yhteistyöverkostot, maatilat tai maatalouden esittelypuistot, kirjastot, paikallismedia, järjestöt, päiväkodit, muut koulut ja oppilaitokset, tutkimuslaitokset, museot, työelämän organisaatiot sekä koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen hankeverkostot.

Ulkoisten kumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö voi liittyä esimerkiksi opetuksen tai toimintakulttuurin kehittämiseen, paikallisen/alueellisen ympäristön tilan/ihmisten hyvinvoinnin/kulttuurisen kestävyyden edistämiseen, globaaleihin kysymyksiin vaikuttamiseen, yksilöiden kestävän elämäntavan edistämiseen, oppilaiden paikallisen osallistumisen ja vaikuttamisen edistämiseen tms.

5) Koulu on varmistanut ympäristöasioihin liittyvien säädösten vaatimusten toteutumisen ja kehittänyt tavoitteellisesti toimintansa ympäristövastuullisuutta.

Kriteerin selitys: Koulun ympäristövastuuseen liittyviin normeihin kuuluvat muun muassa jätteiden synnyn ennaltaehkäisyyn, jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen, vaarallisten aineiden käsittelyyn ja varastointiin sekä vaarallisiin jätteisiin liittyvät säännökset. Koulun toimintaa koskevat lisäksi elintarvikehygieniaa, rakentamista, sekä kulttuuriperinnön suojelua koskevat säädökset. Koulun tulee olla tietoinen säädösten vaatimuksista ja varmistaa niiden toteutuminen jokapäiväisessä toiminnassa ohjeiden, perehdytyksen ja seurannan avulla. Kestävää tulevaisuutta edistävä koulu tavoittelee normien vaatimusten ylittämistä ja parantaa jatkuvasti ympäristövastuullisuuttaan. Tämä voi tapahtua esimerkiksi laatimalla kestävän kehityksen ohjelma tai muu suunnitelma, jossa asetetaan vuosittaisia kehittämistavoitteita.

6) Koulu on laatinut säädösten vaatimusten mukaiset hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat ja kehittänyt tavoitteellisesti yhteisön hyvinvointia.

Kriteerin selitys: Kouluyhteisön hyvinvointiin liittyviä säännösperusteisia suunnitelmia ovat muun muassa työsuojelun toimintaohjelma, pelastussuunnitelma, tasa-arvosuunnitelma, työterveyshuollon toimintasuunnitelma, henkilöstön kehittämissuunnitelma, suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä, oppilashuoltosuunnitelma sekä järjestyssäännöt. Lisäksi oppilaitos voi laatia muitakin hyvinvointiin liittyviä toimintaohjeita. Koulun tulee olla tietoinen säädösten vaatimuksista ja varmistaa niiden toteutuminen jokapäiväisessä toiminnassa ohjeiden, perehdytyksen ja seurannan avulla. Kouluyhteisön hyvinvoinnin tavoitteellinen kehittäminen pohjautuu henkilöstön ja oppilaiden tarpeisiin. Hyvinvointia voidaan parhaiten edistää ottamalla koko yhteisö mukaan hyvinvoinnin edistämiseen. Tavoitteet voidaan yhdistää koulun kestävän kehityksen ohjelmaan tai muuhun kehittämissuunnitelmaan.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi