Peruskoulut ja lukiot

Näitä kriteereitä voidaan soveltaa myös aikuislukioiden ja aikuisten perusopetuksen arviointiin. Tällöin kriteeriä 22 ei arvioida. Sertifikaatin pisterajavaatimukset peruskouluille, lukioille, aikuisten perusopetukseen ja aikuislukioille on esitetty sertifioinnin säännöissä.

Näistä kriteereistä on laadittu alla olevasta linkistä ladattavissa oleva tulkintaohje verkkokouluille, jota sovelletaan silloin, kun arvioinnin kohteena ja sertifikaatin hakijana on koulu, jossa voidaan opiskella peruskoulun tai lukioiden oppiaineita kokonaisuudessaan etäopiskeluna. Verkkokoulun tapauksessa sertifikaatin pisterajat ovat samat kuin normaaleille peruskouluille ja lukioille, mutta kriteerien arviointi perustuu tulkintaohjeessa esitettyihin linjauksiin.

Verkkokoulu_kriteerien_tulkintaohje

OSA 1: Suunnittelu

Arvot
1. Kestävä kehitys sisältyy koulun arvoihin. Henkilöstö ja oppilaat tuntevat arvojen merkityksen koulun toiminnassa ja arvoista on viestitty sidosryhmille.

Lakisääteiset vaatimukset
2. Koulu on tietoinen toimintaansa koskevista, kestävän kehityksen eri osa-alueisiin liittyvistä säännöksistä ja määräyksistä. Henkilöstö tuntee vastuualueisiinsa liittyvien säännösten ja määräysten merkityksen koulun toiminnassa.

3. Koululla on ajantasaiset, lakisääteiset kestävään kehitykseen liittyvät kartoitukset, ohjelmat ja suunnitelmat, joiden sisältöä on käsitelty henkilöstön ja oppilaiden kanssa.

Organisaatio ja resurssit
4. Koululla on kestävän kehityksen ryhmä tai muu työryhmä, joka koordinoi ja arvioi koulun kestävän kehityksen työtä ja tiedottaa kouluyhteisöä sen tavoitteista ja etenemisestä. Ryhmässä on mukana johdon, henkilöstön ja oppilaiden edustajia.

5. Kestävän kehityksen työllä on määritellyt vastuut ja tarvittavat resurssit. Johto kannustaa ja luo edellytyksiä henkilöstön ja oppilaiden yhteisölliseen kestävän kehityksen toimintaan.

6. Henkilöstöllä on riittävä kestävän kehityksen asioiden hallintaan sekä kestävän kehityksen opetuksen sisältöihin ja menetelmiin liittyvä osaaminen.

Kestävän kehityksen ohjelma
7. Koululla on kestävän kehityksen ohjelma tai muu toimintasuunnitelma, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet koulun valitsemien kestävän kehityksen teemojen *) edistämiseksi opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Henkilöstö ja oppilaat osallistuvat teemojen valintaan ja ohjelman suunnitteluun.

*) Koulu valitsee vuosittain alla olevasta taulukosta yhden tai useamman teeman, joihin liittyen se suunnittelee kestävän kehityksen ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet. Teemojen toteutus voi tapahtua myös esimerkiksi Vihreä lippu -ohjelman toimintasuunnitelman puitteissa. Koulun hakiessa sertifikaattia teemojen toteutumista arvioidaan koulun valitsemien yhteensä viiden teeman osalta, joista vähintään kaksi tulee valita ekologisen ja taloudellisen kestävyyden teemoista ja kaksi sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden teemoista. Yksi teemoista voi olla oma teema. Osa teemoista mahdollistaa useiden kestävän kehityksen osa-alueiden käsittelyn.

EKOLOGINEN JA TALOUDELLINEN
KESTÄVYYS
SOSIAALINEN JA KULTTUURINEN
KESTÄVYYS
 • Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus
  (myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys)
 • Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys
 • Energia ja vesi
 • Kuljetukset ja liikkuminen
 • Koulurakennuksen ja pihaympäristön
  hoito ja ylläpito
 • Ravinto ja terveys (myös sosiaalinen ja
  kulttuurinen kestävyys)
 • Oma teema (ekologinen/taloudellinen kestävyys)
 • Turvallisuus koulussa ja koulumatkalla
 • Henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointi
 • Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
 • Oppilashuolto ja muu oppimisen tuki
 • Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet
 • Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys
 • Oma teema (sosiaalinen/kulttuurinen kestävyys)

Opetuksen toteutuksen suunnittelu
8. Kestävä kehitys on yhdistetty koulun opetussuunnitelmaan ja opetuksen toteutukseen. Kestävän kehityksen opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä opettajien kesken sekä opettajien ja muun henkilöstön välillä.

9. Opetuksessa hyödynnetään kestävän kehityksen eri osa-alueisiin liittyvää ajantasaista oppimateriaalia.

10. Kestävän kehityksen opetuksessa tehdään yhteistyötä ulkopuolisten toimijoiden kanssa tai koulu osallistuu kestävän kehityksen hankkeisiin.

OSA 2: Toteutus

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TEEMAT
Teemojen toteuttaminen
11. Koulun valitsemat vuosittaiset teemat ja kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteet toteutuvat opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Eri henkilöstöryhmien edustajat ja oppilaat osallistuvat toimintaan.

Toimintatapojen vakiinnuttaminen
12. Oppilaitos on vakiinnuttanut valitsemiinsa kestävän kehityksen teemoihin liittyviä vaikuttavia toimintatapoja pysyväksi osaksi opetusta tai oppilaitoksen toimintakulttuuria.

Verkottuminen
13. Koulu tiedottaa teemoihin liittyvästä toiminnasta sidosryhmiään ja toteuttaa teemoihin liittyvää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

OPETUS
Tiedolliset valmiudet
14. Opetus lisää tietoa ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta ympäristöstä, kestävän kehityksen kysymyksistä ja vaikuttamisen mahdollisuuksista.

Ajattelun taidot
15. Opetus antaa valmiuksia ymmärtää kestävän kehityksen kysymysten moniulotteisuutta ja niiden syy-seuraussuhteita sekä luonnon, teknologian, talouden ja yhteiskunnan toimintaa ja niissä tapahtuvia muutoksia.

16. Opetus kehittää kykyä etsiä, arvioida ja tulkita kestävään kehitykseen liittyvää tietoa, ja antaa valmiuksia ihmisen toiminnan ja oman elämäntavan kriittiseen arviointiin sekä valintojen ja vaihtoehtoisten ratkaisujen tarkasteluun.

17. Opetus tukee henkilökohtaisten merkitysten ja oman ympäristösuhteen syventämistä ja antaa valmiuksia tulevaisuutta koskevien visioiden tuottamiseen ja kestävän elämäntavan rakentamiseen.

Toiminnan taidot ja kokemukset
18. Koulua hyödynnetään kestävän kehityksen oppimisympäristönä, joka mahdollistaa kestävien toimintatapojen harjoittelun koulutyön arjessa ja opetuksen yhteydessä.

19. Oppimisympäristöinä käytetään luontoa, rakennettua, sosiaalista, taloudellista ja kulttuurista ympäristöä, joissa tarjotaan oppilaille monipuolisia kokemuksia ja elämyksiä sekä mahdollisuuksia ympäristön ilmiöiden havainnointiin ja tutkimiseen.

20. Koulu tarjoaa oppilaille aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia oppilaiden ikäkauteen soveltuvilla tavoilla. Opetukseen sisältyy osallisuushankkeita lähiympäristössä tai paikallisyhteisössä.

Opetusmenetelmät ja oppimispolku
21. Kestävän kehityksen opetuksessa käytetään oppilaita aktivoivia, osallistavia ja yhteisöllisyyttä tukevia opetusmenetelmiä.

22. Kestävän kehityksen opetus toteutuu luokka-asteelta toiselle etenevänä suunnitelmallisena oppimispolkuna.

OSA 3: Seuranta, arviointi ja kehittäminen

Kestävän kehityksen arviointikäytäntö
23. Koulu seuraa ja arvioi kestävän kehityksen ohjelman tavoitteiden toteutumista, kestävän kehityksen opetuksen toteutusta ja oppimistuloksia sekä kestävän kehityksen asioiden tilaa koulun toimintakulttuurissa.

Toiminnan kehittäminen ja raportointi
24. Henkilöstö ja oppilaat osallistuvat arviointitiedon käsittelyyn ja sitä hyödynnetään kestävän kehityksen ohjelman päivittämisessä sekä opetuksen ja toimintakulttuurin kehittämisessä. Koulu raportoi sidosryhmilleen kestävän kehityksen työn tuloksista.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi