Indikaattori 8: Johtaminen

Tukidian käsitteiden avauksia

a) OPPILAITOKSEN TOIMINNAN UUDISTUMINEN

Johtamista koskevassa indikaattorissa on keskeisenä ajatuksena organisaatiosta nousevan muutoksen mahdollistaminen. Tällaista muutosta vahvistavat organisaatiossa vallitsevat yhteydet, moninaisuus ja informaatiovirta. Organisaatiosta nousevaa uudistumista voidaan tukea myös muun muassa rakentamalla yhteisiä visioita, jakamalla vastuuta ja johtajuutta, tukemalla myönteistä ilmapiriä ja vahvistamalla yhteisön osallisuutta organisaation uuden yhteisen identiteetin rakentamisessa. Indikaattorissa 4 tarkasteltu oppivan yhteisön ajattelu liittyy kiinteästi tällaisen uudistumisen mahdollistamiseen.

Olemassa olevaa toisintavalla tasolla organisaation siiloutuminen ja hierarkkisuus estävät yhteyksien rakentumista. Informaation kulku on yksisuuntaista ja mahdollisuudet sisäiselle vuoropuhelulle rajattuja. Vahva yhtenäiskulttuuri ja johtaminen tukahduttavat moninaisuuden. Tulevaisuutta ennakoivalla tasolla uudistumista ehkäiseviä rakenteita puretaan tietoisesti esimerkiksi vahvistamalla tiimien, yksiköiden ja opiskelijoiden vuorovaikutusta, mahdollistamalla rikastava moniääninen dialogi sekä jakamalla vastuuta ja antamalla vapauksia. Yhteiskuntaa uudistavalla tasolla muutos laajentuu oppilaitoksen ja sidosryhmien yhteiseksi uudistumiseksi. Keskiöön nousee tällöin verkostossa tapahtuva uutta synnyttävä vuoropuhelu sekä mahdollisuus uusien rakenteiden syntymiseen yli organisaatiorajojen itseorganisoitumisen kautta.

Oppilaitos voi muuttua yhteiskuntaa uudistavaksi toimijaksi vain vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa. Muutospolun hahmottamisessa tarvitaan tulevaisuusajattelua ja käsitystä mahdollista yhteiskunnan kehityskuluista, joita oppilaitos voi toiminnallaan vahvistaa. Indikaattoreiden tukimateriaalissa on kuvattu yksi mahdollinen tarina oppilaitoksesta, josta tuli yhteiskunnan uudistaja. Mikä on teidän oppilaitoksenne oma tarina?

Lisätietoa:
Emergence in organisations (Seel, R. 2006.)
Viisi kärkeä kestävämpään kehitykseen (Kestävän kehityksen toimikunnan asiantuntijapaneeli)

b) VAIHTOEHTOSTEN TULEVAISUUKSIEN NÄKEMINEN

Olemme taipuvaisia näkemään tulevaisuuden vallitsevan kehityksen jatkumona. Tulevaisuushorisonttimme kaventuu  todennäköisiin tulevaisuuksiin (kuva alla). Tällöin toisinnamme olemassa olevaa kehitystä. Jos haluamme uudistaa yhteiskuntaa, tarvitsemme tulevaisuushorisontin avartamista erilaisiin mahdollisiin tulevaisuuksiin. Oleellista on pohtia, millainen tulevaisuus olisi toivottava. Kuvittelemamme tulevaisuudet ohjaavat omaa ja yhteistä elämäämme. Tärkein tulevaisuustaito onkin kyky visioida yhdessä vaihtoehtoisia ja tavoittelemisen arvoisia tulevaisuuksia ja oppia käyttämään niitä nykyhetkessä.

Lisätietoa:
Antisipaatio – miten käsityksemme tulevaisuudesta ohjaavat meitä nykypäivässä? (Demos Helsinki)
TOPI – Tulevaisuuden tutkimuksen oppimateriaali (Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto)

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi