Indikaattori 2: Kestävyystaidot opetuksessa

Tukidian käsitteiden avauksia

KESTÄVÄT TOIMINTATAVAT

Kestävä toimintatapa on yksilön tai yhteisön omaksuma käytäntö, joka edistää kestävän kehityksen päämääriä. Kestävät toimintatavat voivat liittyä ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen tai kulttuurisen kestävyyden edistämiseen.
Lue lisää

KESTÄVYYSKYSYMYKSET

Kestävyyskysymykset ovat haasteita, jotka liittyvät ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden toteutumiseen. Kestävyyskysymykset ovat tyypillisesti monimutkaisia ja niissä kytkeytyvät yhteen kestävyyden eri näkökulmat. Kestävyyskysymykset voivat olla luonteeltaan paikallisia tai globaaleja. Paikallisen ja globaalin tason kysymykset ovat usein toisiinsa linkittyneitä.
Lue lisää

YHTEISKUNNALLINEN VIITEKEHYS

Esimerkkejä kestävyyskysymysten yhteiskunnallisesta viitekehyksestä: kestävyyskysymysten vaikutukset työn ja talouden uudistumiseen, oikeudenmukaisuus siirtymässä hiilineutraaliin yhteiskuntaan, hyvinvointikäsityksen uudistamisen tarve, Suomen kansainvälinen rooli kestävyyskysymysten ratkaisijana.

KESTÄVYYSTAIDOT

Kestävän tulevaisuuden indikaattoreissa kestävyystaitoja jäsennetään oppimisen tasojen kautta: Toisintava oppiminen linkittyy tietoon ja ymmärrykseen, ja niiden pohjalta tapahtuvaan toimintaan. Ennakoiva oppiminen on luonteeltaan asioita ja toimintaa kriittisesti tarkastelevaa. Pyrkimyksenä on kokemusten hyödyntäminen tiedon tulkinnassa ja uusien merkitysten antamisessa. Uudistavalla oppimisella tavoitellaan olemassa olevan todellisuuden ylittämistä. Järkeen ja kokemuksiin perustuva oppiminen täydentyy tunteiden ja mielikuvituksen hyödyntämisellä.
Lue lisää

SYSTEEMINEN AJATTELU

Systeemiseen ajatteluun pätee vanha sanonta ”kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa”. Siinä huomio kiinnittyy asioiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin ja niiden keskinäisiin yhteyksiin. Kestävyyskysymysten ymmärtämisen kannalta on oleellista tarkastella ympäristön, hyvinvoinnin ja talouden yhteyksiä ja tunnistaa globaalin ja paikallisen ulottuvuuden välisiä keskinäisiä riippuvuuksia.
Lue lisää

EKOSOSIAALINEN SIVISTYS

Ekososiaalinen sivistyksen lähtökohtana on ihmiskunnan toiminta ekosysteemien kestävyyden asettamissa rajoissa. Edistyksen päämääränä on ihmisarvoisen ja merkityksellisen elämän mahdollistaminen kaikille maailman ihmisille. Talous asemoituu välineeksi yhteisen hyvän synnyttämiseen sen sijasta, että tavoitellaan itsearvoista talouden kasvua. Ekososiaalisen sivistyksen arvopohja perustuu vastuullisuudelle, kohtuullisuudelle ja ihmistenvälisyydelle.
Lue lisää

VAIHTOEHTOISET TULEVAISUUDET

Olemme taipuvaisia näkemään tulevaisuuden vallitsevan kehityksen jatkumona. Jos haluamme uudistaa yhteiskuntaa, tarvitsemme tulevaisuushorisontin avartamista erilaisiin mahdollisiin tulevaisuuksiin. Oleellista on pohtia, millainen tulevaisuus olisi toivottava. Kuvittelemamme tulevaisuudet ohjaavat omaa ja yhteistä elämäämme. Tärkein tulevaisuustaito onkin kyky visioida yhdessä vaihtoehtoisia ja tavoittelemisen arvoisia tulevaisuuksia ja oppia käyttämään niitä nykyhetkessä.
Lue lisää

MUUTOKSENTEKIJÄN TAIDOT

Muutoksentekijän taitoihin liittyvät mm. tieto kestävyyskysymyksistä ja vaikuttamisen mahdollisuuksista, eettiset valmiudet, vastuullisuus, luovuus ja rohkeus, tulevaisuusajattelu, kyky sietää epävarmuutta, yhteistyö- vuorovaikutustaidot sekä kyky pyrkiä johdonmukaisesti päämääriä kohti vastuksista huolimatta.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi