Kestävyystaidot

Kestävän tulevaisuuden indikaattoreissa kestävyystaitoja jäsennetään oppimisen tasojen kautta (kuva alla). Toisintava oppiminen linkittyy tietoon ja ymmärrykseen, ja niiden pohjalta tapahtuvaan toimintaan: esimerkiksi tunnistetaan taiteen tekemisen ympäristövaikutukset ja opetellaan toimimaan materiaaleja ja energiaa säästäen ja lajittelemaan jätteet. Toisintavaan oppimiseen liittyy myös kestävyyskysymysten tietoperustan kytkeminen opetukseen. Oppimisen keskiössä on oppijan oma ajattelu ja toiminta.

Ennakoiva oppiminen on luonteeltaan asioita ja toimintaa kriittisesti tarkastelevaa. Pyrkimyksenä on kokemusten hyödyntäminen tiedon tulkinnassa ja uusien merkitysten antamisessa. Keskeisiä taitoja ovat kriittinen ja systeeminen ajattelu. Oppijan maailmasuhde avartuu hahmottamaan oman minän suhdetta muihin ihmisiin, omaan elinympäristöön, yhteiskuntaan ja globaaliin ulottuvuuteen. Oppimisen näkökulma laajenee tulevaisuuteen. Taitoja opitaan kehittämällä olemassa olevia toimintatapoja kestävämmiksi. Ekososiaalisen sivistyksen arvopohja tarjoaa perustan oman ja oppilaitoksen toiminnan kestävyyden arviointiin.

Uudistavalla oppimisella tavoitellaan olemassa olevan todellisuuden ylittämistä. Järkeen ja kokemuksiin perustuva oppiminen täydentyy tunteiden ja mielikuvituksen hyödyntämisellä. Ne avaavat mahdollisuuden vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvitteluun ja nykyisiä ajattelu- ja toimintatapoja uudistavien ratkaisujen rakentamiseen. Kulttuurisen osallisuuden kautta voidaan synnyttää uusia merkityksiä elämiselle ja voimaantua vaikuttamaan aktiivisesti yhteiskunnallisen muutoksen tekemiseen.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi