Osallisuus oppimisympäristössä

Kulttuurinen osallisuus on toiminnan kautta syntyvää ihmisen osallisuutta ja vaikuttamista. Kulttuuri vahvistaa yhteisöjen sosiaalista pääomaa eli luottamukseen ja sosiaalisiin verkostoihin pohjautuvaa kykyä toimia yhteisten päämäärien hyväksi. Kulttuurin keinoin yhteisöjen elinvoima ja yhteenkuuluvuus voivat vahvistua. Kyky luoda kulttuuria mahdollistaa yksilön ja ryhmän osallistumisen yhteisössä ja yhteiskunnassa vallitsevien käsitysten ja arvostusten luomiseen ja niiden uudistamiseen. Kulttuurisen osallisuuden toteutumista voidaan jäsentää kolmella tasolla: 1) Yksilön kokemus osallisuudesta, johon liittyvät ihmisen itsetunnon ja elämänhallinnan kehittyminen, 2) Sosiaalinen osallisuus, johon liittyy sosiaalisen ryhmäidentiteetin kehittyminen, ja 3) Yhteiskunnallinen osallisuus, johon liittyvät vastuu, välittäminen, vaikuttaminen ja aktiivinen kansalaisuus (kuvat 1 ja 2 alla).

Kuva 1: Kulttuurisen osallisuuden kehät. Sinikka Haapanen ja Annemari Juvonen, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus. Julkaisussa Mönttinen (2011) Kulttuurinen osallisuus nuorisotyössä (s. 15).

Kuva 2: Osallisuuden kasvu. Lasse Siurala, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus. Julkaisussa Mönttinen (2011) Kulttuurinen osallisuus nuorisotyössä (s. 16).

Lähde: Mönttinen, P. (2011). Kulttuurinen osallisuus nuorisotyössä. Opinnäytetyö. Ylempi AMK-tutkinto, kulttuurintuotannon koulutusohjelma.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi