Indikaattori 4: Oppiva yhteisö ja kumppanuudet

Tukidian käsitteiden avauksia

OPPIVA YHTEISÖ

Kestävän tulevaisuuden indikaattoreissa oppilaitosta tarkastellaan oppivana yhteisönä, jossa kaikki yhteisön jäsenet – niin opiskelijat, opettajat, muu henkilökunta kuin oppilaitoksen sidosryhmienkin edustajat – nähdään oppijoina. Peter Sengen mukaan oppiva yhteisö on paikka, jossa ihmiset löytävät jatkuvasti tapoja luoda ja uudistaa yhteistä todellisuuttaan, jossa ihmiset kehittävät jatkuvasti kykyjään saavuttaakseen asioita, joita he todella haluavat, jossa syntyy jatkuvasti uutta ajattelua, jossa ihmiset vapautuvat tavoittelemaan yhteisiä päämääriä ja jossa ihmiset oppivat jatkuvasti oppimaan yhdessä.

YHTEISÖN OPPIMISKÄSITYKSET

Yksilöiden oppimiseen ja tiedon omaksumiseen perustuva oppimiskäsitys korostaa oppimista yksilön tietojen, taitojen, arvojen ja asenteiden muutoksena. Oppija nähdään passiivisena tiedon omaksujana ja opettaja tiedon siirtäjänä. Yhteisöllisessä tiedon rakentamisessa korostuu oppijoiden aktiivinen rooli tiedon etsijöinä ja tulkitsijoina. Oppiminen perustuu tutkivaan oppimiseen, ryhmätyöskentelyyn, keskusteluun ja vastavuoroiseen oppimiseen. Yhteisöllisen tiedon rakentamisen avulla opiskelijat ja opettajat voivat ratkaista yhdessä ongelmia, laatia suunnitelmia sekä arvioida ja arvottaa asioita. Parhaimmillaan oppiminen tuottaa oppilaitokseen uusia yhteisiä toimintatapoja ja innovaatioita.

OPPILAITOKSEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN SUHTEEN REFLEKTOINTI

Oppivan yhteisön tunnusmerkki on se, että oppilaitoksella on selkeä kuva omasta toiminnastaan ja sen suhteesta toimintaympäristöön. Tämä edellyttää sitä, että oppilaitoksessa arvioidaan toimintaa ja käydään osallistavaa keskustelua toiminnan arvoista, tarkoituksista ja päämääristä. Toimintaympäristön tunteminen sekä sen muutosten tunnistaminen ja tulevaisuuden ennakointi ovat oleellisia tekijöitä yhteisön oppimisen kannalta. Käsitystä omasta itsestä on hyvä peilata säännöllisesti siihen, miten muut oppilaitoksen näkevät ja millaiseksi tulevaisuuden toimintaympäristö näyttää muuttuvan.

JAETUT VISIOT

Jaetut tulevaisuusvisiot ja tarkoitukset eivät voi syntyä ylhäältä annettuina, vaan ne nousevat yhteisöstä. Jotta yhteisön jäsenet kykenivät luomaan yhteisen vision, heidän on koettava voivansa vaikuttaa nykyiseen todellisuuteensa. Yhteinen visio ei ole kompromissi yhteisön jäsenten haluista ja toiveista, vaan jokainen yhteisön jäsen voi nähdä vision omia päämääriään laajempana kokonaisuutena.
Lue lisää

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi