Indikaattori 6: Yhteisön hyvinvointi

Tukidian käsitteiden avauksia

FYYSINEN TYÖ- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Fyysinen työ- ja oppimisympäristö luo puitteet oppilaitosyhteisön hyvinvoinnille. Fyysisen ympäristön turvallisuuteen, terveellisyyteen  ja viihtyisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa tilojen kunto, viihtyisyys, esteettisyys ja esteettömyys, sisäilmasto, työtilojen ja työpisteiden ergonomia, tilojen, koneiden ja laitteiden turvallisuus sekä sosiaalitilat.
Lue lisää

HYVINVOINTIIN LIITTYVÄT SÄÄNNÖKSET JA SUUNNITELMAT

Oppilaitosyhteisön hyvinvointiin liittyviä säännösperusteisia suunnitelmia ovat muun muassa työsuojelun toimintaohjelma, pelastussuunnitelma, tasa-arvosuunnitelma, työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja henkilöstön kehittämissuunnitelma. Perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen liittyy omia opiskelijoiden hyvinvointia koskevia säädöksiä. Lisäksi oppilaitos voi laatia muitakin hyvinvointiin liittyviä toimintaohjeita. Vaatimusten toteutus ja vastuut riippuvat oppilaitoksen koosta, tiloista ja ylläpitäjästä.

PSYKOSOSIAALINEN TYÖ- JA  OPISKELUYMPÄRISTÖ

Psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus ovat kiinteä osa oppilaitoksen työ- ja opiskeluympäristöä, johon kuuluvat myös fyysinen ja pedagoginen ympäristö. Hyvä psyykkinen ympäristö rakentuu yhteisön jäsenten välisestä kunnioituksesta, luottamuksesta, tuesta, osallisuudesta ja vaikuttamisen mahdollisuuksista sekä yhteisössä valitsevasta turvallisuuden tunteesta. Psyykkinen työ- ja opiskeluympäristö on tiiviisti kytkeytynyt sosiaaliseen ympäristöön, joka syntyy yhteisön jäsenten välisistä suhteista, vuorovaikutuksesta ja yhteisöllisyyden kokemuksesta.
Lue lisää

IHMISTENVÄLISYYS JA AINEETON HYVINVOINTI

Ihmistenvälisyys on ekososiaaliseen sivistykseen kuuluva arvo, jonka keskiössä on ihmisyksilön mahdollisuus kuulua yhteisöihin ja tulla niissä hyväksytyksi omana itsenään. Koetun hyvinvoinnin tärkeimpiä tekijöitä ovat itsensä toteuttamisen mahdollisuudet sekä muilta ihmisiltä saatu ymmärrys ja tunnustus, jotka synnyttävät kokemuksen elämän merkityksellisyydestä. Ihmistenvälisyys tarjoaa vaihtoehdon materiaaliseen kulutukseen perustuvalle hyvinvoinnin tavoittelulle.
Lue lisää

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi