Henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointi

Tällä sivulla annetaan esimerkkejä Henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointi -teeman toteutuksesta opetuksessa ja koulun arjessa. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi koulun kestävän kehityksen ohjelmatyössä.

Teemojen toteuttaminen

Oppilaitoksen valitsemat vuosittaiset teemat ja kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteet toteutuvat opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Eri henkilöstöryhmien edustajat ja oppilaat osallistuvat toimintaan.

Teema opetuksessa Teema koulun arjessa
 • Hyvinvoinnin osatekijät
 • Omasta ja muiden hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Oman elämän hallinta
       OPPILAIDEN HYVINVOINTI

 • Yhteisesti sovittujen käytöstapojen laatiminen
 • Kiusaamisen ehkäisyn kampanjat
 • Kummiluokka- /oppilastoiminnan käynnistäminen
 • Koulutilojen viihtyisyyden kartoitus ja parannustoimenpiteet
 • Oppilaiden kuulemisen ja osallistumisen käytäntöjen kehittäminen
 • Koulun sisäisen ilmapiirin, avoimuuden ja yhteistoiminnallisuuden kehittämistä edistävät toimintatavat
 • Oppilaskuntatoiminnan käynnistäminen tai aktivointi
 • Varhaisen puuttumisen käytäntöjen kehittäminen

       HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

 • Yhteisten työsuunnittelukäytäntöjen kehittäminen
 • Henkilöstön tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja syrjinnän ehkäisyä edistävät toimintamallit
 • Kehityskeskustelujen käyttöönotto
 • Opettajien työhyvinvointikampanjat ja virkistyspäivät
 • Yhteisen työpaikkaliikunnan aktivointi

Toimintatapojen vakiinnuttaminen

Oppilaitos vakiinnuttaa kestävän kehityksen teemoihin liittyviä vaikuttavia toimintatapoja pysyväksi osaksi opetusta tai oppilaitoksen toimintakulttuuria.

Toimintatavat Vakiinnuttaminen
 • Yhteisesti hyväksytyt hyvinvoinnin edistämisen periaatteet (hyvinvointisopimus)
 • Oppilaiden, henkilöstön ja vanhempien yhteisen hyvinvointisopimuksen laatiminen ja päivittäminen sekä sen käsittely em. ryhmien kanssa
 • Varhaisen puuttumisen käytännöt oppilaiden ongelmiin (esim. oppimisvaikeudet, psykososiaaliset ongelmat ja poissaolot)
 • Varhaisen puuttumisen toimintamallin kirjaaminen ja mallin käsittely yhdessä henkilöstön ja oppilashuoltoryhmän kesken
 • Toimiva oppilaskunta
 • Oppilaskunnan valintakäytäntö, ohjaava opettaja, tiedotus oppilaskunnan toiminnasta, käytännöt oppilaskunnan kuulemiseen ja esitysten käsittelyyn, oppilaskunnan edustus johtoryhmässä ja suunnitteluryhmissä
 • Toimintamallit ja tukiverkosto, joiden avulla koulun työntekijä saa välitöntä apua ongelmatilanteissa (esim. epäasiallinen kohtelu, työuupumus, sairaudet, ihmissuhteet, päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat, ym.)
 • Työntekijän ongelmien tukimallin kirjaaminen ja siitä tiedottaminen
 • Toimiva kehityskeskustelukäytäntö
 • Kehityskeskustelun toimintamallin kirjaaminen ja siitä tiedottaminen
 • Ennaltaehkäisevä työsuojelutoiminta osana koulun toimintakulttuuria
 • Koulun terveys- ja hyvinvointisuunnitelma tai työsuojelun toimintaohjelma osana kestävän kehityksen ohjelmaa (henkilöstö ja oppilaat)
Tekniset ratkaisut
 • Toimenpiteet työtilojen ja -olosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi
Lakisääteiset vaatimukset
 • Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta
 • Yhdenvertaisuuslaki
 • Työturvallisuuslaki
 • Työterveyshuoltolaki
 • Perusopetuslaki, lukiolaki

Verkottuminen

Oppilaitos tiedottaa teemoihin liittyvästä toiminnasta sidosryhmiään ja toteuttaa teemoihin liittyvää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Esimerkkejä teemaan liittyvistä yhteistyötahoista
 • Koulutuksen järjestäjä
 • Kouluterveydenhoito
 • Sosiaali- ja terveystoimi
 • Työterveyshuolto
 • Vanhemmat

Kartoituslomakkeita

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi