Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys

Tällä sivulla annetaan esimerkkejä Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys -teeman toteutuksesta opetuksessa ja koulun arjessa. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi koulun kestävän kehityksen ohjelmatyössä.

Teemojen toteuttaminen

Oppilaitoksen valitsemat vuosittaiset teemat ja kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteet toteutuvat opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Eri henkilöstöryhmien edustajat ja oppilaat osallistuvat toimintaan.

Teema opetuksessa Teema koulun arjessa
 • Suvaitsevaisuuskasvatus
 • Vierailut tutustumaan vähemmistöryhmien ja maahanmuuttajien elämään
 • Vähemmistöryhmien edustajien vierailut kouluun
 • Kansainväliset hankkeet ja vierailut
 • Oman suvun kulttuuritaustaan perehtyminen
 • Vuorovaikutustaitojen harjoittelu eri kulttuuritaustaisten oppilaiden kesken
 • Nuorten omien kulttuurien käsittely opetuksessa
 • Mahdollisuus nuorisokulttuurin toteuttamiseen esimerkiksi kuvataiteen tai ilmaisutaidon keinoin
 • Moniarvoisuuden ja tasa-arvoisuuden periaatteiden tekeminen näkyväksi
 • Syrjinnän ehkäisy -kampanja ja syrjintää ehkäisevien sääntöjen laatiminen yhdessä oppilaiden kanssa
 • Maahanmuuttajaoppilaiden tukijärjestelyjen kehittäminen
 • Maahanmuuttajataustaiset kummioppilaat uusille maahanmuuttajaoppilaille
 • Eri kulttuurien juhlapäivien huomioiminen ja niiden taustaan tutustuminen
 • Etnisen ruuan teemaviikot
 • Maahanmuuttajaoppilaiden ja suomalaisten oppilaiden yhteisöllisyyttä lisäävät tapahtumat
 • Ulkomaiset ystävyyskoulut
 • Kummitoiminta
 • Nuorten kulttuurin näyttelyt ja teemapäivä
 • Yhteistyö nuorisotoimen kanssa nuorten kulttuurien välittämisessä sekä rasismin ehkäisyssä

Toimintatapojen vakiinnuttaminen

Oppilaitos vakiinnuttaa kestävän kehityksen teemoihin liittyviä vaikuttavia toimintatapoja pysyväksi osaksi opetusta tai oppilaitoksen toimintakulttuuria.

Toimintatavat Vakiinnuttaminen
 • Moniarvoisuutta ja tasa-arvoisuutta edistävät toimintatavat opetustilanteissa ja koulun arjessa (esim. ryhmäyttäminen, yhdessä tekemistä tukevat opetusmenetelmät, oppilaiden vastuuttaminen)
 • Nollatoleranssi syrjinnässä
 • Keskustelu koulun moniarvoisuutta ja tasa-arvoisuutta edistävistä arvoista ja toimintavoista henkilöstön, oppilaiden ja vanhempien kesken sekä arvojen ja tapojen kirjaaminen
 • Koulun yhteinen sitoutuminen kaikenlaisen syrjinnän kieltämiseen esimerkiksi kirjallisen julistuksen ja sääntöjen avulla, syrjivän käyttäytymisen valvonta ja seuranta kyselyin, välittömän puuttumisen toimintamallin kuvaus
 • Toimivat yhteistyökäytännöt koulun ja maahanmuuttajaoppilaiden kotien välillä (esim. ”kulttuuritulkkien” käyttö vuoropuhelun tukena)
 • Yhteistyömallien kuvaus maahanmuuttajaoppilaiden kotien ja koulun välillä, opettajien ja vanhempien perehdytys toimintamalliin
 • Maahanmuuttajaoppilaiden vanhempien tiedon ja tuen tarpeiden kartoitus ja seuranta, kodin ja koulun yhteistyön toimivuuden seuranta
 • Toimivat maahanmuuttajaoppilaiden tukijärjestelyt (esim. valmistavat luokat, opetuksen eriyttäminen ja tukiopetustyhmät, kouluavustajien, kuraattorin ja psykologin tukipalvelut, nuorisotyöntekijöiden, kieliavustajien tai kulttuurimentoreiden käyttö mamu-oppilaiden tukena)
 • Maahanmuuttajaoppilaiden tukijärjestelyjen toimintamallin kuvaus sekä henkilöstön ja vanhempien perehdytys tukijärjestelyihin
 • Maahanmuuttajaoppilaiden tuen tarpeiden kartoittaminen ja seuranta, tukipalveluiden toimivuuden arviointi
 • Opettajien täydennyskoulutus arvo- ja suvaitsevaisuuskasvatuksessa, monikulttuurisuuspedagogiikassa, maahanmuuttajaoppilaiden kulttuuritaustasta tai maahanmuuttajaoppilaan kohtaamisesta
 • Maahanmuuttajaopetuksen yhdysopettajan nimeäminen
 • Etnisten ruokakulttuurien huomioon ottaminen kouluruokailussa
 • Eri uskontojen tapojen huomioon ottaminen opetuksessa ja koulun arjessa
 • Eri kulttuurien juhlapäivien huomioon ottamisen vakiinnuttaminen koulun arkeen
 • Kulttuuriin ja tapoihin liittyvien käytäntöjen, tapojen ja juhlapäivien huomioon ottaminen opetussuunnitelmassa ja koulun toimintasuunnitelmassa

Verkottuminen

Oppilaitos tiedottaa teemoihin liittyvästä toiminnasta sidosryhmiään ja toteuttaa teemoihin liittyvää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Esimerkkejä teemaan liittyvistä yhteistyötahoista
 • Kodit ja vanhemmat
 • Maahanmuuttaja-yhdistykset
 • Nuorisotoimi
 • Sosiaalitoimi
 • Päiväkodit, muut koulut ja oppilaitokset

Kartoituslomakkeita

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi