Turvallisuus koulussa ja koulumatkalla

Tällä sivulla annetaan esimerkkejä Turvallisuus koulussa ja koulumatkalla -teeman toteutuksesta opetuksessa ja koulun arjessa. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi koulun kestävän kehityksen ohjelmatyössä.

Teemojen toteuttaminen

Oppilaitoksen valitsemat vuosittaiset teemat ja kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteet toteutuvat opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Eri henkilöstöryhmien edustajat ja oppilaat osallistuvat toimintaan.

Teema opetuksessa Teema koulun arjessa
 • Oman koulumatkan vaarapaikkojen kartoitus
 • Koulun tilojen turvallisuuskartoitus (oppilaat)
 • Eri tilojen turvallisuusohjeiden läpikäynti opetuksen yhteydessä
 • Turvallisuus liikenteessä (liikennesäännöt, pyöräilykypärän käyttö)
 • Oppilaiden tekemä kypäränkäyttökartoitus
 • Teematapahtumat (esim. liikenneturvallisuus, ensiapu, turvallisuus koulussa)
 • Poistumisharjoitukset
 • Polkupyöräretki, jonka yhteydessä opetellaan turvallista pyöräilyä ja pyörän kunnosta huolehtimista

Toimintatapojen vakiinnuttaminen

Oppilaitos vakiinnuttaa kestävän kehityksen teemoihin liittyviä vaikuttavia toimintatapoja pysyväksi osaksi opetusta tai oppilaitoksen toimintakulttuuria.

Toimintatavat Vakiinnuttaminen
 • Määritellyt turvalliset toimintatavat ja yhteisesti sovitut pelisäännöt eri tilanteissa ja ympäristöissä:
  – koulumatka
  – välitunnit ja pihaympäristö
  – koulun ulkopuolinen opetustoiminta
  – koulurakennuksen tilat
  – opetus: erit. käsityöt, liikunta, fysiikka ja kemia
 • Turvallisuuteen, hätätilanteisiin ja työsuojeluun liittyvät suunnitelmat ja ohjeet
 • Henkilöstön ja oppilaiden perehdytys ohjeisiin ja toimintatapoihin eri oppiaineissa ja työympäristöissä, huoltajien perehdytys
 • Suunnitelmien ja ohjeiden toteutumisen seuranta ja niiden päivittäminen
 • Turvallisuusvastaavan nimeäminen kouluun
 • Ohjeet opettajien valvontavastuusta (oppitunnit, välitunnit, koulun ulkopuolella järjestetty toiminta, kerho- ja oppilaskuntatoiminta)
 • Opettajien perehdytys valvontaan
 • Turvallisuusohjeiden ja tärkeiden tietojen kokoaminen yhteen
 • Ohjeiden noudattamisen valvonta ja vastuut
 • Toimintaohjeet tapaturmien ja hätätilanteiden varalle
 • Tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden seuranta ja tilastointi
 • Henkilöstön liikenneturvallisuuskoulutus, työturvallisuuskoulutus tai ensiapukoulutus
 • Turvalliset koulukuljetukset
 • Kuljetuksen turvallisuus on koulumatkakuljetusten tarjouskilpailun laatukriteerinä
 • Koulukuljetusten sovitut pelisäännöt, jotka on luotu yhteistyössä koulun, kuljetusyrityksen, kuljettajien, oppilaiden ja huoltajien kanssa (Liikenneturva)
 • Säännölliset poistumisharjoitukset
 • Poistumisharjoitusten kirjaaminen vuosisuunnitelmaan
Tekniset ratkaisut
 • Pihaympäristön ja tilojen turvallisuuskartoitus ja turvallisuutta parantavat ratkaisut
 • Koulun pihan liikennejärjestelyjen turvallisuuden parantaminen
 • Koneiden, laitteiden ja leikkivälineiden turvallisuusratkaisujen parantaminen
 • Suojavarusteiden ja ensiapuvälineiden hankinta (laboratoriotyöt, tekninen työ)
 • Sammutusvälineiden hankinta
Lakisääteiset vaatimukset
 • Työturvallisuuslaki
 • Pelastuslaki
 • Perusopetuslaki
 • Lukiolaki
 • Opetussuunnitelmien perusteet

Verkottuminen

Oppilaitos tiedottaa teemoihin liittyvästä toiminnasta sidosryhmiään ja toteuttaa teemoihin liittyvää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Esimerkkejä teemaan liittyvistä yhteistyötahoista
 • Työsuojelutarkastaja
 • Kunnan tekninen toimi
 • Liikenneturvan aluetoimistot
 • SPR
 • Palo- ja pelastusviranomaiset

Kartoituslomakkeita

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi