EFQM Tulokset

Erinomaiset organisaatiot saavuttavat jatkuvasti tuloksia, jotka osoittavat tuotteiden, palveluiden ja toiminnan vastaavan tai ylittävän asiakkaiden tarpeet ja odotukset; osoittavat organisaation toiminnan ja työskentelyolosuhteiden vastaavan tai ylittävän henkilöstön tarpeet ja odotukset; osoittavat organisaation toiminnan vastaavan tai ylittävän keskeisten yhteiskunnallisten sidosryhmien tarpeet ja odotukset.
(EFQM Excellence Model)

Tässä osassa käsitellään toiminnan kestävän kehityksen tuloksia mittariston rakentamisen näkökulmasta. Lisätietoa kestävän kehityksen mittareista: Indikaattoripankki

KESTÄVÄN KEHITYKSEN MITTARISTO

ERINOMAISUUDEN TUNNUSMERKKEJÄ
Koulutuksen järjestäjä on ottanut käyttöön mittarit, joiden avulla se pystyy arvioimaan ja osoittamaan kestävän kehityksen suoritustasonsa suhteessa yhteiskunnan, opiskelijoiden ja henkilöstön odotuksiin ja tarpeisiin.

6 a. Miten kestävä kehitys otetaan huomioon asiakkaiden näkemysten mittareissa?


ESIMERKIT TOIMINNASTA

Opiskelijoiden tyytyväisyys

     Mitataan kyselyillä opiskelijoiden tyytyväisyyttä esimerkiksi seuraaviin asioihin:

     OPETUS JA OPISKELU

 • opetus kokonaisuutena
 • kestävän kehityksen aiheiden opetus
 • kansainvälinen toiminta
 • koulutuksen vastaavuus suhteessa omiin tarpeisiin ja odotuksiin
 • opintojen joustavuus ja henkilökohtaistaminen
 • oppimisen tukijärjestelyt
 • opettajilta saatu kannustus
 • opiskelijoiden tasapuolinen kohtelu
 • työssäoppimisen laatu
 • suhteet opettajiin ja opiskelutovereihin
 • viihtyminen oppilaitoksessa
 • opiskelun kuormittavuus

     TYÖSKENTELYKULTTUURI

 • vuorovaikutus opettajien kanssa
 • työskentelykulttuurin yhteistoiminnallisuus
 • vaikuttamisen mahdollisuudet oppilaitoksen yhteisiin asioihin
 • oppilaitoksen työilmapiiri
 • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen

     TYÖYMPÄRISTÖ

 • oppilaitoksen esteettömyys
 • oppilaitoksen turvallisuus
 • työymparistön viihtyisyys
 • työympäristön sisäilma
 • työergonomiset järjestelyt
 • oppimisympäristöjen laatu/ajanmukaisuus/teknologiaa
 • oppilaitoksen turvallisuusjärjestelyt
 • ympäristövastuullisten toimintatapojen toteutuminen oppilaitoksen arjessa

     HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

 • oppilaitoksen panostus opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen
 • opiskelijoiden jaksamisesta huolehtiminen
 • tuki ongelmatilanteissa
 • syrjinnän ja kiusaamisen ehkäisy
 • oppilaskunnan toiminta
 • kulttuuritoiminta
 • liikuntatoiminta
 • opiskelijaterveydenhuolto
 • opiskelijaruokailu
 • psyykkisten ongelmien tuki

     OPPILAITOKSEN IMAGO (opiskelijoiden mielikuva)

 • opetuksen laatu
 • opiskelijalähtöisyys
 • työelämätuntemus
 • opetuksen edistyksellisyys
 • kestävän kehityksen edistäminen
 • työelämän kehittäminen
 • arvostettu kouluttaja

Työelämän palaute

     Mitataan kyselyillä työelämän näkemyksiä esimerkiksi seuraavista asioista:

     TYÖSSÄOPPIJOIDEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN OSAAMINEN

 • Työpaikkaohjaajan arvio työssäoppijoiden keskimääräisestä osaamisesta, esim:
  • materiaalitehokkuus
  • jätteiden lajittelu
  • energiatehokkuus
  • vaaralliset jätteet ja aineet
  • työturvallisuus
  • taloudellisuus
  • erilaisten asiakkaiden kohtaaminen
  • asiakkaan opastaminen
  • lainsäädännön vaatimukset
  • ammattietiikka
  • yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
  • oman työn/työpaikan kehittäminen
 • Puutteet työssäoppijoiden perehdytyksessä ennen TOP-jaksoa

     VALMISTUNEIDEN OPISKELIJOIDEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN OSAAMINEN

 • Työpaikan arvio rekrytoitujen valmistuneiden opiskelijoiden osaamisen puutteista:
  • materiaalitehokkuus
  • jätteiden lajittelu
  • energiatehokkuus
  • vaaralliset jätteet ja aineet
  • työturvallisuus
  • taloudellisuus
  • erilaisten asiakkaiden kohtaaminen
  • asiakkaan opastaminen
  • lainsäädännön vaatimukset
  • ammattietiikka
  • yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
  • oman työn/työpaikan kehittäminen
 • Osaamisen puutteiden tarkennus, jos työpaikalla on useammasta eri tutkinnosta valmistuneita opiskelijoita

     TYÖPAIKAN ARVIO YHTEISTYÖN TOIMIVUUDESTA

 • TOP-ohjaajan perehdytys ja koulutus
 • opettajan tuki työssäoppimisen suunnitteluun, ohjaukseen ja arviointiin
 • näyttöjen suunnittelu ja organisointi
 • TOP-prosessin kehittäminen työpaikalla
 • työpaikan saama hyöty työssäoppimisesta (rekrytointi, työpaikan käytäntöjen kehittäminen, työpaikkaohjaajan osaamisen lisääntyminen)
 • työpaikan ja oppilaitoksen yhteiset kehittämishankkeet

     OPPILAITOKSEN IMAGO (työpaikan mielikuva)

 • opetuksen laatu
 • opiskelijalähtöisyys
 • työelämätuntemus
 • opetuksen edistyksellisyys
 • kestävän kehityksen edistäminen
 • työelämän kehittäminen
 • arvostettu kouluttaja

6 b. Miten kestävä kehitys otetaan asiakastulosten sisäIsissä mittareissa?


ESIMERKIT TOIMINNASTA

Asiakastulosten sisäiset mittarit

 • hylättyjen opintosuoritusten osuus
 • poissaolojen määrä/opiskelija
 • opintojen läpäisyaste
 • opintonsa keskeyttäneiden määrä
 • jatko-opintoihin siirtyneiden opiskelijoiden osuus
 • valmistuneiden opiskelijoiden työllistyminen

7 a. Miten kestävä kehitys otetaan huomioon henkilöstön näkemysten mittareissa?


ESIMERKIT TOIMINNASTA

Henkilöstön tyytyväisyys

     Mitataan kyselyillä henkilöstön tyytyväisyyttä esimerkiksi seuraaviin asioihin:

     TYÖSKENTELYKULTTUURI

 • vuorovaikutus johdon ja henkilöstön välillä
 • työskentelykulttuurin yhteistoiminnallisuus
 • vaikuttamisen mahdollisuudet oppilaitoksen yhteisiin asioihin
 • oppilaitoksen työilmapiiri
 • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen

     TYÖYMPÄRISTÖ

 • työ- ja oppimisympäristön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen esteettömyys
 • työymparistön viihtyisyys
 • työympäristön sisäilma
 • työergonomiset järjestelyt
 • työvälineet ja käytössä oleva teknologiaan (opetusteknologia, ammattialoihin liittyvä teknologia)
 • oppilaitoksen turvallisuusjärjestelyt
 • ympäristövastuullisten toimintatapojen toteutuminen oppilaitoksen arjessa

     TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

 • järjestetty työkykyä ylläpitävä toiminta
 • työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen
 • tuki ongelmatilanteissa
 • syrjinnän ja kiusaamisen ehkäisy

     OMA TYÖ

 • perehdytys työhön
 • oman osaamisen kehittämisen mahdollisuudet
 • mahdollisuudet vaikuttaa oman työn suunnitteluun
 • mahdollisuudet monipuolisiin työtehtäviin
 • työjärjestelyjen joustavuus
 • palaute työstä
 • työstä palkitseminen
 • esimiesten tuki ja kannustus
 • suhteet esimiehiin ja kollegoihin
 • suhteet opiskelijoihin
 • väkivallan uhka
 • oma työkuormitus
 • viihtyminen työssä

7 b. Miten kestävä kehitys otetaan huomioon henkilöstöä kuvaavissa sisäisen suorituskyvyn mittareissa?


ESIMERKIT TOIMINNASTA

Määrälliset henkilöstömittarit

 • henkilöstömäärä
 • vakinaisten ja määräaikaisten työsuhteiden osuudet
 • henkilöstön vaihtuvuus
 • henkilöstön ikärakenne
 • tasa-arvon toteutuminen
 • henkilöstön järjestäytymisaste
 • henkilöstön koulutusmenot/työntekijä
 • henkilöstön koulutuspäivät/työntekijä
 • opetushenkilöstön työelämäjaksot (päiviä yhteensä, päiviä/työntekijä)
 • tyky-toiminta ja sen kustannukset
 • työterveyshuollon kustannukset
 • työtapaturmien määrä
 • sairaspoissaolojen määrä

8 a ja b. Miten kestävä kehitys otetaan huomioon yhteiskunnallisia tuloksia kuvaavissa mittareissa?


ESIMERKIT TOIMINNASTA

Yhteiskunnalliset vaikutukset

 • henkilöstömäärä
 • opiskelijamäärä ja sen kehitys
 • oppilaitokseen/koulutusaloille hakeneiden määrä ja sen kehitys
 • opintojen läpäisy ja keskeyttäminen
 • erityisryhmien kouluttaminen (maahanmuuttajat, erityisopiskelijat, vaikeasti työllistettävät)
 • opiskelijoiden työllistyminen
 • työllisyysvaikutukset alueella (hankintojen ja opiskelijoiden kulutuksen kautta)
 • alueen kestävää kehitystä tukeva hanketoiminta
 • yhteistyökumppaneiden määrä
 • eri sektoreiden edustavuus yhteistyökumppaneissa (yritykset, julkishallinto, järjestösektori)
 • kansainvälisten yhteistyökumppaneiden määrä
 • työelämäyhteistyön organisointi eri koulutusaloilla (esim. yhteistyöryhmien määrä ja aktiivisuus)
 • koulutettujen työpaikkaohjaajien määrä
 • näkyvyys julkisuudessa vastuullisena toimijana ja kestävän kehityksen edistäjänä (esim. palkinnot, sertifikaatit, artikkelit)
 • asiakkaiden ja muiden sidosryhmien näkemykset oppilaitoksen vastuullisuudesta ja kestävän kehityksen imagosta

Ympäristövastuu

 • sähkönkulutus
 • lämmönkulutus
 • vedenkulutus
 • materiaalihankinnat
 • paperinkulutus
 • jätemäärät
 • CO2-päästöt
 • liikenne (ajokilometrit, lentokilometrit, juna, linja-auto)

9 a. Miten kestävä kehitys otetaan huomioon toiminnan tulosmittareissa?


ESIMERKIT TOIMINNASTA

Kestävän kehityksen oppimistulokset

     Mittareita, joiden avulla voidaan arvioida kestävän kehityksen oppimistuloksia:

 • oppimistulokset ammattiosaamisen näytöissä
 • arviointi työssäoppimisen yhteydessä
 • kokeet
 • arviointi projektien yhteydessä
 • opiskelijoiden itsearviointi   

Taloudellisen kestävyyden mittarit

 • talouden tasapaino (esim. vuosikate, tilikauden yli/alijäämä)
 • valtionosuusrahoitus
 • hankerahoitus
 • palveluiden myyntituotot

9 b. Miten kestävä kehitys otetaan huomioon toiminnan sisäisen suorituskyvyn tulosmittareissa?


ESIMERKIT TOIMINNASTA

Taloudellinen tehokkuus

 • hallintomenot ja niiden osuus
 • opetusmenot ja niiden osuus
 • materiaalikulut ja niiden osuus
 • kiinteistömenot ja niiden osuus
 • tilojen käyttöaste
 • investointimenot
 • omavaraisuusaste
 • kustannukset/opiskelija tai /tutkinto
 • tila m2/opiskelija
 • tilakustannukset/opiskelija

Oppimisen tuki (määrälliset mittarit)

 • Opiskeluhuollon resurssit
  • opiskelijoita/terveydenhoitaja
  • opiskelijoita/psykologi
  • opiskelijoita/kuraattori
 • Erityisopetuksen resurssit
  • erityisopiskelijoiden määrä
  • erityisopettajien määrä
  • erityisopetuksen kustannukset/opiskelija
 • Opetusryhmien keskikoko ja maksimikoko
 • Opiskelijoiden määrä/opinto-ohjaaja
 • Lähiopetuksen ja ohjauksen määrä/opintopiste
 • Tulosmittareita:
  • hylättyjen opintosuoritusten osuus
  • poissaolojen määrä/opiskelija
  • opintojen läpäisyaste
  • opintonsa keskeyttäneiden määrä
  • jatko-opintoihin siirtyneiden opiskelijoiden osuus
  • valmistuneiden opiskelijoiden työllistyminen

Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys

 • toimintaan osallistuneiden opiskelijoiden määrä
 • ulkomailta saapuvien opiskelijoiden määrä
 • maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä
 • monikulttuurisuuteen liittyvien/kansainvälisten tapahtumien määrä
 • perinteisiin liittyvien tapahtumien määrä

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi