Indikaattori 1: Opetus

Indikaattorin kuvaus

Olemassa olevaa toisintavalla tasolla korostuu tiedollinen oppiminen luonnosta, yhteiskunnasta ja kestävyyskysymyksistä. Opetuksessa nostetaan esille yksilön vaikutusmahdollisuudet esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan ja luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseen sekä eettisyyden toteutumiseen. Kestävien toimintatapojen oppiminen, kuten materiaalien ja energiankulutuksen vähentäminen, kierrätys sekä turvalliset ja terveelliset työskentelytavat, kytketään osaksi opetusta.

Tulevaisuutta ennakoivalla tasolla oppilaitos tavoittelee näkökulman avartamista ja ekososiaalista sivistymistä. Oppiminen laajenee kokemuksellisen ympäristösuhteen rakentamiseen, jota voidaan harjoittaa toimimalla luonnossa tai rakennetussa ympäristössä sekä hyödyntämällä luovia ja monipuolisia ilmaisun keinoja kokemusten tulkintaan. Tietoa historiasta, luonnosta, yhteiskunnasta ja maailmasta käsitellään vuorovaikutusten ja keskinäisriippuvaisuuksien kautta, jolloin voidaan tukea opiskelijoiden suhteen jäsentymistä aikaan, paikkaan ja luontoon. Näihin suhteisiin liittyviä kysymyksiä ja arvoja käsitellään kriittisesti ja dialogisesti tavoitteena eettisen orientaation rakentaminen.

Yhteiskuntaa uudistavalla tasolla oppilaitos omaksuu tehtäväkseen olemassa olevan kyseenalaistamisen ja vaihtoehtoisten näkökulmien tarjoamisen. Opiskelijat jakavat tunteita ja kokemuksia ja etsivät yhdessä merkityksellisen elämän lähteitä. Opiskelijat rakentavat kuvia vaihtoehtoisista toivottavista tulevaisuuksista ja voimaantuvat käyttämään niitä nykyhetkessä kehityksen muuttamiseksi. Oppilaitos tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia yhteiskuntaa uudistavaan toimintaan.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi