Indikaattori 1: Opetus

Indikaattorin kuvaus

Olemassa olevaa toisintavalla tasolla oppilaitos yhdistää opetukseen tietoa kestävyyskysymyksistä. Taiteen perusopetus voi toimia tietoisuuden lisääjänä esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, kestävästä kuluttamisesta, luonnon monimuotoisuuden merkityksestä tai henkistä ja fyysistä hyvinvointia edistävistä elämäntavoista. Opetuksessa tarkastellaan taiteenalan suhdetta kestävään kehitykseen. Taide itsessään kytkeytyy ihmisen kasvuun muun muassa osallisuuden kokemuksen mahdollistajana, maailmakuvan rikastajana ja kulttuurien välisen ymmärryksen vahvistajana. Kestävän tulevaisuuden rakentamisessa on kysymys yhteiskunnan kulttuurisesta muutoksesta ekologista kestävyyttä, ihmistenvälisyyttä ja merkityksellistä elämää korostavaan kulttuuriin. Kestävien toimintatapojen oppiminen, kuten materiaalien ja energiankulutuksen vähentäminen, kierrätys sekä turvalliset ja terveelliset työskentelytavat, kytketään osaksi taiteen opetusta.

Tulevaisuutta ennakoivalla tasolla oppilaitos tavoittelee näkökulman avartamista ja ekososiaalista sivistymistä. Oppiminen laajenee kokemuksellisen ympäristösuhteen rakentamiseen, jota voidaan harjoittaa toimimalla luonnossa tai rakennetussa ympäristössä sekä hyödyntämällä taiteen luovia ja monipuolisia ilmaisun keinoja kokemusten tulkintaan. Tietoa historiasta, luonnosta, yhteiskunnasta ja maailmasta käsitellään taiteen opetuksessa vuorovaikutusten ja keskinäisriippuvaisuuksien tutkimisen ja tulkitsemisen kautta. Näin voidaan tukea oppilaiden suhteen jäsentymistä aikaan, paikkaan ja luontoon. Näihin suhteisiin liittyviä kysymyksiä ja arvoja käsitellään kriittisesti ja vuorovaikutteisesti tavoitteena eettisen ajattelun oppiminen.

Yhteiskuntaa uudistavalla tasolla tasolla oppilaitos omaksuu tehtäväkseen olemassa olevan kyseenalaistamisen ja vaihtoehtoisten näkökulmien tarjoamisen. Oppilaat jakavat tunteita ja kokemuksia ja etsivät yhdessä merkityksellisen elämän lähteitä. Oppilaat rakentavat taiteen keinoin tulkintoja vaihtoehtoisista toivottavista tulevaisuuksista ja voimaantuvat käyttämään niitä nykyhetkessä kehityksen muuttamiseksi. Oppilaitos tarjoaa oppilaille mahdollisuuksia yhteiskuntaa uudistavaan toimintaan taiteen keinoja hyödyntäen.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi