Indikaattori 1: Taidekasvatus

Indikaattorin kuvaus

Olemassa olevaa toisintavalla tasolla lastenkulttuurikeskus yhdistää taidekasvatukseensa tietoa kestävyyskysymyksistä. Taidekasvatus voi toimia tietoisuuden lisääjänä esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, kestävästä kuluttamisesta, luonnon monimuotoisuuden merkityksestä tai henkistä ja fyysistä hyvinvointia edistävistä elämäntavoista. Toiminnassa tarkastellaan taiteen ja kulttuurin suhdetta kestävään kehitykseen. Taide itsessään kytkeytyy ihmisen kasvuun muun muassa osallisuuden kokemuksen mahdollistajana, maailmakuvan rikastajana ja kulttuurien välisen ymmärryksen vahvistajana. Kestävän tulevaisuuden rakentamisessa on kysymys yhteiskunnan kulttuurisesta muutoksesta ekologista kestävyyttä, ihmistenvälisyyttä ja merkityksellistä elämää korostavaan kulttuuriin.  Osana taidekasvatusta voidaan oppia myös kestävän elämäntavan taitoja kuten välineiden ja materiaalien säästävää käyttöä, energian- ja vedenkulutuksen vähentämistä ja jätteen synnyn ehkäisemistä.

Tulevaisuutta ennakoivalla tasolla lastenkulttuurikeskus tavoittelee näkökulman avartamista ja ekososiaalista sivistymistä. Oppiminen laajenee kokemuksellisen ympäristösuhteen rakentamiseen, jota voidaan harjoittaa toimimalla luonnossa tai rakennetussa ympäristössä sekä hyödyntämällä taiteen luovia ja monipuolisia ilmaisun keinoja kokemusten tulkintaan. Tietoa historiasta, luonnosta, yhteiskunnasta ja maailmasta käsitellään taidekasvatuksessa vuorovaikutusten ja keskinäisriippuvaisuuksien tutkimisen ja tulkitsemisen kautta. Näin voidaan tukea lasten henkilökohtaisen suhteen jäsentymistä aikaan, paikkaan ja luontoon. Näihin suhteisiin liittyviä kysymyksiä ja arvoja käsitellään kriittisesti ja vuorovaikutteisesti tavoitteena eettisen ajattelun oppiminen ja omien arvojen muotoutumisen tukeminen.

Yhteiskuntaa uudistavalla tasolla tasolla lastenkulttuurikeskus omaksuu tehtäväkseen olemassa olevan kyseenalaistamisen ja vaihtoehtoisten näkökulmien tarjoamisen. Taiteen keinoin voidaan rakentaa tulkintoja vaihtoehtoisista toivottavista tulevaisuuksista ja voimaantua käyttämään niitä nykyhetkessä kehityksen muuttamiseksi. Taide ja kulttuuri synnyttävät henkilökohtaisia ja jaettuja merkityksellisyyden kokemuksia ja rakentavat pohjaa ekologisesti kestävälle aineettomalle hyvinvoinnille. Lastenkulttuurikeskus tarjoaa oppijoille mahdollisuuksia yhteiskuntaa uudistavaan toimintaan taiteen ja kulttuurin keinoja hyödyntäen.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi