Indikaattori 2: Toimintakulttuuri

Indikaattorin kuvaus

Kestävästi toimivan organisaation toimintakulttuuri rakentuu eettisen periaatteiden tunnistamiselle ja niiden toteutumiselle yhteisön arjessa. Eettisyydessä on kysymys jaetusta käsityksestä hyvistä ja oikeista toimintatavoista. Toiminnan eettisyyttä tulee tarkastella suhteessa henkilöstöön, toiminnan kohderyhmiin, sidosryhmiin ja ympäristöön.

Olemassa olevaa toisintavalla tasolla järjestön toiminta täyttää ympäristöasioita ja hyvinvointia koskevat normit kuten lajittelumääräykset sekä työturvallisuus- ja työterveyslain vaatimukset. Henkilöstön ja vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvoinnin edistämisessä painottuu fyysisen ympäristön näkökulma. Toimintakulttuuri perustuu sääntöihin ja ohjeisiin, joita yhteisön toimijat noudattavat.

Tulevaisuutta ennakoivalla tasolla ympäristövastuullisuus ja eettisyys näkyvät läpäisevästi järjestön kaikessa toiminnassa kuten hankinnoissa, materiaalien käytössä, energiansäästössä ja liikkumisessa. Yhteisön hyvinvoinnin edistämisen lähtökohtana ovat henkilöstön ja vapaaehtoistyöntekijöiden tarpeet. Hyvinvoinnissa painottuvat psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet kuten vuorovaikutus, osallisuus ja yhteisöllisyys. Koko yhteisö osallistuu toimintakulttuurin rakentamiseen.

Yhteiskuntaa uudistavalla tasolla järjestö osallistaa sidosryhmiään ympäristövastuullisen ja eettisen toiminnan edistämiseen. Yhteisön hyvinvoinnin parantamisen keskiöön nousevat myötätunnon osoittaminen ja jokaisen saama arvo ja tunnustus omana itsenään. Nämä tukevat ekososiaalisen sivistyksen ytimessä olevaa ihmistenvälisyyttä. Järjestö toteuttaa esimerkiksi jäsentensä, kunnan, tai työelämän kanssa hankkeita, tapahtumia tai toimintamalleja, joiden avulla luodaan kestävää hyvinvointia edistävää kulttuuria.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi