Indikaattori 2: Toimintakulttuuri

Indikaattorin kuvaus

Kestävästi toimivan organisaation toimintakulttuuri rakentuu eettisen periaatteiden tunnistamiselle ja niiden toteutumiselle yhteisön arjessa. Eettisyydessä on kysymys jaetusta käsityksestä hyvistä ja oikeista toimintatavoista. Toiminnan eettisyyttä tulee tarkastella suhteessa henkilöstöön, toiminnan kohderyhmiin, sidosryhmiin ja ympäristöön.

Olemassa olevaa toisintavalla tasolla lastenkulttuurikeskuksen toiminta täyttää ympäristöasioita ja hyvinvointia koskevat normit kuten lajittelumääräykset sekä työturvallisuus- ja työterveyslain vaatimukset. Henkilöstön ja lasten hyvinvoinnin edistämisessä painottuu fyysisen ympäristön näkökulma. Toimintakulttuuri perustuu sääntöihin ja ohjeisiin, joita yhteisön toimijat noudattavat.

Tulevaisuutta ennakoivalla tasolla ympäristövastuullisuus näkyy läpäisevästi lastenkulttuurikeskuksen kaikessa toiminnassa kuten hankinnoissa, materiaalien käytössä, energiansäästössä ja liikkumisessa. Yhteisön hyvinvoinnin edistämisen lähtökohtana ovat henkilöstön ja lasten tarpeet. Hyvinvoinnissa painottuvat psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet kuten vuorovaikutus, osallisuus ja yhteisöllisyys. Koko yhteisö osallistuu toimintakulttuurin rakentamiseen.

Yhteiskuntaa uudistavalla tasolla lastenkulttuurikeskus osallistaa sidosryhmiään ympäristövastuullisen toiminnan edistämiseen. Yhteisön hyvinvoinnin parantamisen keskiöön nousevat myötätunnon osoittaminen ja jokaisen saama arvo ja tunnustus omana itsenään. Nämä tukevat ekososiaalisen sivistyksen ytimessä olevaa ihmistenvälisyyttä. Lastenkulttuurikeskuksen kumppanit kuten järjestöt, kodit, työpaikat ja muut yhteisöt voidaan osallistaa keskuksen toiminnan suunnitteluun ja sitä kautta toimintakulttuurin uudistamiseen.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi