Indikaattori 3: Johtaminen

Indikaattorin kuvaus

Olemassa olevaa toisintavalla tasolla järjestön johtamista ohjaavat voimakkaimmin talous ja nykytilan säilyttäminen. Organisaation tavoitteet ovat sisäänpäin kääntyneitä ja ne rajoittavat ennakoivaa ja uudistavaa toimintaa. Toisintava johtaminen voi korostua esimerkiksi tilanteissa, joissa toimintaan kohdistuvat voimakkaat taloudelliset leikkaukset. Silloin organisaation tavoitteet voivat kaventua hengissä säilymiseen ja muutos perustuu ulkoisiin tapahtumiin reagoimiseen. Toisintavaan orientaatioon liittyy autoritäärinen johtaminen, jossa tuloksiin pyritään vastuiden jakamisen ja seurannan keinoin. Tavoitteena on yhdenmukainen toiminta, jonka toteutuksen resurssina ovat yksilöt.

Tulevaisuutta ennakoivalla tasolla järjestön strategioiden ja tavoitteiden suunnittelu perustuu erilaisten tulevaisuuskehitysten arviointiin. Organisaatiota uudistetaan yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden suuntaisesti. Yhteisön oppiminen ja vuorovaikutus sekä erilaiset osaamiset, arvot, näkemykset ja kulttuuriset taustat otetaan kehittämisen voimavaraksi. Henkilöstön kestävyysosaamista kehitetään suunnitelmallisesti. Järjestö arvioi edistymistään kestävyyden mittareiden avulla.

Yhteiskuntaa uudistavalla tasolla järjestön johtamista ohjaa kestävä tulevaisuus, mikä näkyy strategissa päämäärissä ja toimenpiteissä. Johtamisen keinona on rakentaa organisaatiolle yhteisiä arvoja ja tulevaisuuden visioita, joita tehdään todeksi jokapäiväisessä toiminnassa. Verkostoitumisen kautta tavoitellaan kumppanuuksia, joiden avulla edistetään ekososiaalista sivistystä ja kestävää hyvinvointia yhteiskunnassa.

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi