Kestävä kehitys työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa

Työelämän tarpeet

Kestävän kehityksen osaamisen merkitys työelämässä kasvaa jatkuvasti. Globaalit ympäristökysymykset kuten ilmastonmuutos, luonnonvarojen hupeneminen ja luonnon monimuotoisuuden kaventuminen pakottavat yritykset uudistamaan strategioitaan, tuotantoaan ja toimintatapojaan. Kestävään kehitykseen liittyvä taloudellinen ja hallinnon ohjaus muuttuu nopeasti. Myös kuluttajat ovat entistä valveutuneempia vaatimaan yrityksiltä vastuullisuutta.

Kestävä kehitys onkin noussut keskeiseksi tekijäksi yritysten kilpailukyvyn näkökulmasta. Työelämään kaivataan osaajia, jotka tuntevat kestävän kehityksen vaatimukset ja oikeat toimintatavat, ja pystyvät myös uudistamaan ja parantamaan yritysten toimintoja kestävämmiksi. Kestävän kehityksen ammatillisen osaamisen lisääminen on siis vahvasti myös työelämän intressi.

Kestävän kehityksen ammatillinen osaaminen

Ammatillisessa kestävän kehityksen osaamisessa korostuvat muun muassa:

  • ymmärrys oman työprosessin/tuotteiden/palveluiden kestävän kehityksen näkökohdista
  • kestävän kehityksen mukaisten työtapojen, työvälineiden ja materiaalien tuntemus
  • kestävää kehitystä edistävän ammattialan teknologian tuntemus
  • kestävään kehitykseen liittyvien säännösten tuntemus ja niiden huomioon ottaminen työn suorittamisessa
  • yritysten ja muiden työorganisaatioiden vastuullisuuteen liittyvien näkökohtien tuntemus
  • kyky eettiseen ajatteluun oman alan ammattilaisena
  • motivaatio edistää kestävää kehitystä omassa työssä
  • osallistuminen oman työyhteisön kehittämiseen
  • vuorovaikutustaidot ja kyky tulla toimeen erilaisten ja eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa (työyhteisö, asiakkaat, yhteistyötahot)

Näiden valmiuksien avulla opiskelijasta kasvaa vastuullinen alansa ammattilainen, jolla on kyky ja halu kestävän kehityksen eri osa-alueiden huomioon ottamiseen työtehtävissään.

Ammatillinen kestävän kehityksen osaaminen on tietoon, ymmärrykseen ja motivaatioon perustuvaa toimintaa omassa ammatissa. Kestävän kehityksen osaamisen kivijalka on oman työprosessin ja työmenetelmien hyvä hallinta. Siksi taitojen jalostuminen osaamiseksi edellyttää oikeiden toimintatapojen harjoittelua aidossa työympäristössä.

Tärkeässä roolissa kestävän kehityksen ammatillisen osaamisen syntymisessä ovat myös elinikäisen oppimisen avaintaidot, kuten ongelmanratkaisu, oman työn kehittäminen, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, vastuullinen ja ammattieettinen toiminta, aloitteellisuus ja osallistuminen sekä teknologiaosaaminen. Ymmärryksen ja motivaation kehittymisen kannalta on oleellista, että opiskelijalle myös perustellaan kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen merkitys työorganisaation tavoitteiden, säädösten ja määräysten sekä esimerkiksi ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten kannalta. Näistä näkökulmista syventävää tietoa hankitaan ammattitaitoa täydentävien opintojen yhteydessä.

Työssäoppiminen kestävän kehityksen osaamisen lisääjänä

Työssäoppimisella ja ammattiosaamisen näyttöjen laadukkaalla toteutuksella on tärkeä merkitys opiskelijan ammatillisen kestävän kehityksen osaamisen syventämisessä. Vastuullinen, kestävän kehityksen huomioon ottava työssäoppimispaikka tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden oikeiden toimintatapojen oppimiseen ja antaa viestin siitä, että kestävän kehityksen osaaminen on myös työnantajalle tärkeä asia.

Kestävän kehityksen osaamisen lisäämisen voi kääntää vahvuudeksi siinäkin tapauksessa, että työssäoppimispaikan kestävän kehityksen käytännöt eivät vastaa ammattialan parasta standardia. Opiskelija voi tällöin arvioida työpaikan käytäntöjä ja esittää kehittämisideoita työssäoppimisen tehtävänään. Tämä hyödyttää samalla työssäoppimispaikan toiminnan kehittämistä.

Ammatillisten tutkintojen perusteet eri koulutusaloilla eroavat sen suhteen, miten kattavasti ja selkeästi kestävän kehityksen osaamisvaatimukset on niissä kuvattu. Kestävän kehityksen osaaminen ei myöskään ole pelkästään kestävän kehityksen elinikäisen oppimisen avaintaitoon sisältyvä asia, vaan sillä on yhtymäkohtia useisiin muihinkin tutkinnon perusteiden arvioinnin kohteisiin.

Laadukkaan opetuksen, oppimisen ja osaamisen arvioinnin kannalta on tärkeää, että opiskelijalla, opettajalla ja työpaikkaohjaajalla on yhteinen ja selkeä käsitys siitä, mistä konkreettisesta osaamisesta tutkinnon kestävän kehityksen ammatillinen osaaminen koostuu. Mitä esimerkiksi tarkoittaa käytännössä, että ”opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti”?

Kestävä kehitys työssäoppimisen suunnittelussa

Työssäoppimisen kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi on tärkeää, että opiskelija ja työpaikkaohjaaja perehdytetään hyvin tutkinnon perusteiden kestävän kehityksen osaamisvaatimuksiin ennen työssäoppimisen alkua. Työssäoppimisen laatua parantaa huomattavasti se, että työssäoppimisjaksolle asetetaan konkreettiset kestävän kehityksen taitojen oppimistavoitteet, jotka suunnitellaan opiskelijan kanssa yhdessä hänen lähtötilanteensa pohjalta.

Kestävän kehityksen oppimistavoitteet tulee ottaa huomioon myös työssäoppimisjakson oppimis- ja työtehtävien suunnittelussa. Kestävän kehityksen teemaan keskittyvä oppimistehtävä kuten esimerkiksi työssäoppimispaikan ympäristö- tai turvallisuuskartoitus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden syventää osaamistaan enemmän kuin pelkkä kestävien toimintatapojen yhdistäminen työssäoppimisjakson työtehtäviin.

Opiskelijan tukeminen kestävän kehityksen taitojen oppimisessa tulee ottaa huomioon myös työssäoppimisjakson aikana tapahtuvassa ohjauksessa. Tässä asiassa työpaikkaohjaajan kestävän kehityksen osaamisella on oleellinen merkitys. Työssäoppimisen vastuuopettajan tulisikin selvittää työpaikkaohjaajan valmiudet opiskelijan ohjaukseen ja tarjota mahdollisuuksia perehdytykseen ja ohjauksen tukeen oppilaitoksen puolelta.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen vaiheet ja vastuut

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi