Oppilaitoksen ympäristövastuu

KRITEERI 5: Oppilaitos on varmistanut ympäristöasioihin liittyvien säädösten vaatimusten toteutumisen ja kehittänyt tavoitteellisesti ympäristövastuullisia toimintatapoja arjen käytännöissä.

Kriteerin selitys: Oppilaitoksen ympäristövastuuseen liittyviin normeihin kuuluvat muun muassa jätteiden synnyn ennaltaehkäisyyn, jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen, vaarallisten aineiden käsittelyyn ja varastointiin sekä vaarallisiin jätteisiin liittyvät säännökset. Oppilaitosten toimintaa koskevat lisäksi elintarvikehygieniaa, rakentamista, sekä kulttuuriperinnön suojelua koskevat säädökset. Oppilaitoksissa tapahtuvan tuotantotoiminnan ja sen päästöjen hallintaan voi liittyä ympäristönsuojelusäännöksiä. Oppilaitoksen toimintakulttuurissa ympäristövastuullisten käytäntöjen toteutuminen näkyy esimerkiksi materiaalien, energian ja veden säästönä, ympäristövastuullisina hankintoina, tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttönä, kierrätyksenä ja lajitteluna, säästävinä ja vähäpäästöisinä liikkumistapoina, sekä vaarallisten aineiden käsittelyn ja varastoinnin turvallisuutena.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi