Henkilöstön osaaminen

KRITEERI 9: Henkilöstön kestävyysosaamisen tarpeet on tunnistettu ja toimenpiteitä osaamisen kehittämiseksi on tehty.

Kriteerin selitys: Kestävyysosaamisella tarkoitetaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa tarvittavaa ammattiosaamista, joka koostuu työprosessin hallintaan, työyhteisössä toimimiseen, toimintaympäristön tuntemukseen ja globaaliin ulottuvuuteen liittyvästä osaamisesta. Henkilöstön kestävyysosaaminen peilautuu eri henkilöstöryhmien työtehtäviin: opettaja tarvitsee yleistä perusosaamista kestävyyskysymyksistä ja lisäksi osaamista oman ammatillisen opetusalansa kestävyysasioista ja alan toimintaympäristössä tapahtuvasta muutoksesta. Lisäksi opettaja tarvitsee pedagogista osaamista kestävyystaitojen opettamisesta ja uudistavasta oppimisesta. Muun henkilökunnan edustajien osalta korostuu oman ammatin työprosessin ympärille linkittyvä osaaminen: esimerkiksi kiinteistönhoitajan osaamiseen kuuluvat energia- ja materiaalitehokkuus, kiinteistöjärjestelmät, jätteiden lajittelu ja kierrätys sekä turvallisuusasiat. Osaamistarpeet voidaan tunnistaa esimerkiksi osaamiskartoituksilla tai kehittämiskeskustelujen yhteydessä. Osaamista voidaan kehittää täydennyskoulutuksella ja työelämäjaksojen avulla.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi