Perustason kriteerit: opetus

1) Kestävän kehityksen opetuksen tavoitteita ja toteutusta on suunniteltu opettajien yhteistyönä.

Kriteerin selitys: Kestävän kehityksen oppimistavoitteet kytkeytyvät oppiaineiden sisältöjen lisäksi opetussuunnitelman arvopohjaan, koulun toimintakulttuuriin ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin. Kestävän tulevaisuuden rakentamisen taitojen kokonaisvaltainen oppiminen ei voi toteutua ilman, että nämä näkökulmat yhdistetään kaikkeen opetukseen. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien kautta on mahdollista oppia tarkastelemaan kestävyyskysymyksiä systeemisesti usean oppiaineen näkökulmasta. Laadukas kestävän kehityksen kasvatus edellyttää opetuksen tavoitteiden ja toteutuksen suunnittelua koko opettajakunnan yhteistyönä.

2) Oppilaat osallistuvat ja vaikuttavat kestävän tulevaisuuden rakentamiseen koulussa ja ympäröivässä yhteiskunnassa.

Kriteerin selitys: Oppilaiden osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen on kestävyyskasvatuksen tärkeä tavoite, jolla voidaan tukea oppilaiden kasvua muutoksentekijöiksi. Osallisuus kytkeytyy oman oppimisen suunnitteluun, koulun päätöksentekoon sekä opiskeluympäristön ja toimintakulttuurin kehittämiseen. Osallisuus ja vaikuttamisen kokemukset ulottuvat myös koulun ulkopuolelle. Tätä voidaan vahvistaa ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen, kumppanuuksien ja hankkeiden avulla.   

3) Koulun oppimisympäristöissä toimitaan ympäristövastuullisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Kriteerin selitys: Ympäristövastuullisten käytäntöjen toteutuminen näkyy esimerkiksi materiaalien, energian ja veden säästönä, ympäristövastuullisina hankintoina, tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttönä, kierrätyksenä ja lajitteluna, säästävinä ja vähäpäästöisinä liikkumistapoina, sekä vaarallisten aineiden käsittelyn ja varastoinnin turvallisuutena. Sosiaalinen kestävyys ilmenee muun muassa oppilaiden fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä ja turvallisuudesta huolehtimisena, kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisynä, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisena sekä yhteisöllisinä ja vuorovaikutteisina toimintatapoina.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi