Perustason kriteerit: toimintakulttuuri

4) Oppilaitos on varmistanut ympäristöasioihin liittyvien säädösten vaatimusten toteutumisen ja kehittänyt tavoitteellisesti toimintansa ympäristövastuullisuutta.

Kriteerin selitys: Oppilaitoksen ympäristövastuuseen liittyviin normeihin kuuluvat muun muassa jätteiden synnyn ennaltaehkäisyyn, jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen, vaarallisten aineiden käsittelyyn ja varastointiin sekä vaarallisiin jätteisiin liittyvät säännökset. Oppilaitosten toimintaa koskevat lisäksi elintarvikehygieniaa, rakentamista, sekä kulttuuriperinnön suojelua koskevat säädökset. Oppilaitoksen toimintakulttuurissa ympäristövastuullisten käytäntöjen toteutuminen näkyy esimerkiksi materiaalien, energian ja veden säästönä, ympäristövastuullisina hankintoina, tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttönä, kierrätyksenä ja lajitteluna, säästävinä ja vähäpäästöisinä liikkumistapoina, sekä vaarallisten aineiden käsittelyn ja varastoinnin turvallisuutena.

5) Oppilaitos on laatinut säädösten vaatimusten mukaiset hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat ja kehittänyt tavoitteellisesti yhteisön hyvinvointia.

Kriteerin selitys: Oppilaitosyhteisön hyvinvointiin liittyviä säännösperusteisia suunnitelmia ovat muun muassa työsuojelun toimintaohjelma, pelastussuunnitelma, tasa-arvosuunnitelma, työterveyshuollon toimintasuunnitelma, henkilöstön kehittämissuunnitelma, suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä, opiskeluhuoltosuunnitelma sekä järjestyssäännöt. Lisäksi oppilaitos voi laatia muitakin hyvinvointiin liittyviä toimintaohjeita.

6) Oppilaitoksella on kestävän kehityksen teemoihin liittyviä kumppanuuksia, joita hyödynnetään opetuksessa tai toiminnan kehittämisessä.

Kriteerin selitys: Oppilaitoksen kestävän kehityksen toiminnan yhteistyötahoja voivat olla esimerkiksi kunnan tekninen toimi, ympäristötoimi, nuorisotoimi, sosiaali- ja terveystoimi tai kulttuuritoimi, ELY-keskus, Metsähallitus, luonto- ja ympäristökoulut, alueelliset kestävän kehityksen kasvatuksen yhteistyöverkostot, maatilat tai maatalouden esittelypuistot, kirjastot, paikallismedia, järjestöt, päiväkodit, muut koulut ja oppilaitokset, tutkimuslaitokset, museot, työelämän organisaatiot sekä koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen hankeverkostot.

Ulkoisten kumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö voi liittyä esimerkiksi oppilaitoksen kestävän kehityksen koulutustarjonnan kehittämiseen, toimintakulttuurin kehittämiseen, paikallisen/alueellisen ympäristön tilan/ihmisten hyvinvoinnin/kulttuurisen kestävyyden edistämiseen, globaaleihin kysymyksiin vaikuttamiseen, yksilöiden kestävän elämäntavan edistämiseen, opiskelijoiden paikallisen osallistumisen ja vaikuttamisen edistämiseen tms.

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi