Sertifikaatin uusimisauditointi

Sertifikaatin uusimisauditointi on ensimmäistä sertifiointiauditointia lyhyempi ja kevyempi tapahtuma. Tavoitteena on, että auditoinnin kesto olisi noin puolen päivän mittainen, kun kohteena on yksittäinen koulu, oppilaitoksen yksikkö, järjestö tai lastenkulttuurikeskus. Mikäli auditointi kattaa useita yksiköitä, sen kesto on pidempi.

Uusimisauditoinnin lähtökohtana on tarkastella organisaation kestävän kehityksen toiminnassa tapahtuneita muutoksia sertifiointiauditoinnin tai edellisen uusimisauditoinnin jälkeen. Erityisesti tarkastellaan jatkuvan parantamisen toteutumista sekä toiminnan tason säilymistä kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimusten edellyttämällä tasolla. Uusimisauditoinnin tärkeä tavoite on samalla kehittää organisaation itsearviointikäytäntöä.

Uusimisauditoinnissa on mukana vahva kehittävä näkökulma. Siksi auditointipäivän lopuksi käytävä yhteinen palautekeskustelu on tärkein osa auditointia. Auditoijan tehtävänä on antaa kannustavaa palautetta organisaation vahvuuksista ja kehittämisen kohteista. Auditoija laatii organisaatiolle myös kirjallisen palautteen auditoinnin jälkeen.

Korjaavat toimenpiteet

Myös uusimisauditoinnissa on mahdollista, että organisaatio saa auditoijalta korjaavia toimenpiteitä, mikäli auditoinnissa todetaan, etteivät sertifikaatin minimivaatimukset täyty. Auditoijan on toimitettava organisaatiolle kirjallinen selvitys sertifikaatin vaatimusten täyttymisessä todetuista poikkeamista sekä niihin liittyvistä korjaavista toimenpiteistä kolmen viikon kuluessa auditointipäivästä. Organisaation tulee tehdä korjaavat toimenpiteet pisterajojen täyttymiseksi ja toimittaa auditoijalle kirjallinen selvitys niiden toteuttamisesta kolmen kuukauden kuluessa auditoijan antaman raportin saapumisesta.

Auditoijan vahvistus

Kun auditoija on todennut, että kriteerien vaatimukset täyttyvät, hän toimittaa toimittaa OKKA-säätiöön vahvistuksen sertifikaatin uusimisesta. OKKA-säätiön hallitus vahvistaa sertifikaatin uusimisen seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Sertifikaatin voimassaolopäivä määräytyy sertifikaatin myöntämispäivämäärän mukaan kolmen vuoden syklissä. Esimerkiksi jos sertifikaatti on myönnetty 30.10.2021, se on voimassa 30.10.2024 saakka riippumatta siitä, milloin sertifikaatin uusiminen on vahvistettu.

Sivun vasemman laidan linkeistä löydät lisätietoa uusimisauditoinnin toteutuksesta.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi