Kestävän tulevaisuuden indikaattorit lastenkulttuurikeskuksille

Lastenkulttuurikeskuksilla on mahdollisuus hakea Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaattia helmikuusta 2022 alkaen. Vuoden 2021 aikana lastenkulttuurikeskuksille rakennettiin omat kestävän tulevaisuuden indikaattorit, jotka pohjautuvat aiemmin vahvistettuihin taiteen perusopetuksen indikaattoreihin. Indikaattoreiden pilotointiin ja kehittämiseen osallistuivat Lastenkulttuurikeskus Rulla, Lastenkulttuurikeskus Pessi, Annantalo, Sagalundin Lastenkulttuurikeskus, Arkkitehtuuri- ja ympäristökoulu Lastu sekä Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu.

Kestävän tulevaisuuden indikaattoreissa tarkastellaan lastenkulttuurikeskuksen roolia kestävän tulevaisuuden rakentajana sekä kulttuurin uudistajana ekologista kestävyyttä, ihmistenvälisyyttä ja merkityksellistä elämää korostavaan kulttuuriin. Taide- ja kulttuurikasvatus voi toimia tietoisuuden lisääjänä esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, kestävästä kuluttamisesta, luonnon monimuotoisuuden merkityksestä tai henkistä ja fyysistä hyvinvointia edistävistä elämäntavoista. Taide itsessään kytkeytyy ihmisen kasvuun muun muassa osallisuuden kokemuksen mahdollistajana, maailmakuvan rikastajana ja kulttuurien välisen ymmärryksen vahvistajana.

Taiteella ja kulttuurilla on ratkaiseva rooli olemassa olevan todellisuuden kyseenalaistamisessa ja uusien näkökulmien luomisessa. Taiteen keinoin voidaan rakentaa tulkintoja vaihtoehtoisista toivottavista tulevaisuuksista ja voimaantua käyttämään niitä nykyhetkessä kehityksen muuttamiseksi. Taide ja kulttuuri synnyttävät henkilökohtaisia ja jaettuja merkityksellisyyden kokemuksia ja rakentavat pohjaa ekologisesti kestävälle aineettomalle hyvinvoinnille. Kestävää tulevaisuutta rakentava lastenkulttuurikeskus pyrkii toiminnassaan ennakoimaan tulevaisuutta ja uudistamaan yhteiskuntaa. Sen toimintakulttuuri on vahvasti työyhteisöä ja lapsia osallistava, ympäristövastuullinen ja jokaisen ihmisen arvokkuuden tunnustava. Lastenkulttuurikeskus toimii oppivana yhteisönä, jossa jaetaan erilaisia osaamisia, arvoja, käsityksiä ja kulttuurisia taustoja. Kumppanuuksien kautta keskus uudistaa toimintaansa ja edistää kulttuurista muutosta.

Indikaattoreiden arviointia varten on laadittu itsearviointityökalut, joita voidaan käyttää myös ilman sertifiointitarkoitusta lastenkulttuurikeskuksen toiminnan kehittämiseen. Kestävän kehityksen sertifikaatin hakemista varten tapahtuva itsearviointi tehdään eDelphi-verkkotyökalulla. Lastenkulttuurikeskus käy itsearvioinnin tulosten pohjalta työyhteisössä arviointikeskustelun ja rakentaa itselleen ennakoivaa ja uudistavaa toimijuutta vahvistavan kehittämissuunnitelman. Sertifikaatin hakeminen OKKA-säätiöltä tapahtuu ulkoisen auditoinnin perusteella. Auditoijina toimivat koulutuksen saaneet OKKA-säätiön hyväksymät opetus- ja kasvatusalan sekä kestävän kehityksen ammattilaiset. Sertifikaatin hakeminen on maksutonta, mutta lastenkulttuurikeskus korvaa auditoijan tekemän työn ja mahdolliset matkakulut. OKKA-säätiö antaa tukea ja ohjausta indikaattoreiden käyttöön ja sertifikaatin hakemiseen.

Tutustu indikaattoreihin ja sertifikaatin hakemisen ohjeisiin

Kestävä taiteen perusopetus (Taiteen perusopetusliitto)

Julkaistu: 10.2.2022

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi