Ilmast@takomon työkalut ilmastokasvatukseen

Ilmastot@komo on työkalupakki, joka tarjoaa koulujen ja opettajien työn tueksi viisi ilmastokasvatuksen pedagogista työkalua. Niissä hyödynnetään yhteistoiminnallisen ja tutkivan oppimisen sekä tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä ilmastonmuutoksen käsittelyyn ja etsitään keinoja päästöjen vähentämiseen eri tasoilla luokasta kouluun ja kotikunnasta koko Suomeen. Ahdistuksen sijasta Ilmastot@komossa rakennetaan toivoa. Toiveikkuus perustuu Immanuel Kantin ajatukseen siitä, että toivo tarvitsee käynnistyäkseen aktiivista tiedonhakua ja -muodostusta sekä niihin perustuvaa toimintaa, joiden seuraus toivon syttyminen on.

Työkalut on rakennettu tulevaisuuspaneeleissa ja tulevaisuuden tutkimuksessa käytettyyn eDelphi-verkkoympäristöön. Ratkaisuvaihtoehtoja kuten tulevaisuuksiakin on aina monta ja niiden valintaan on mahdollista vaikuttaa. Ilmastonmuutoksen tarkasteluun eDelphi tarjoaa oppimisympäristön, jossa ilmiötä voidaan käsitellä laaja-alaisesti hyödyntämällä Delfoi-asiantuntijamenetelmää. Siinä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja arvioidaan ja arvotetaan vuorovaikutteisesti. Tämä tukee opetussuunnitelman perusteissa kuvattuja laaja-alaisen osaamisen tavoitteita.

Ilmastot@komossa on tarjolla viisi erilaista Delfoi-työkalua/osiota, jotka ovat räätälöitävissä erilaisiin oppimistarkoituksiin. Kolme ensimmäistä sopivat parhaiten peruskouluille ja kolme viimeistä lukioon.

1) “OMA JA YHTEISÖN ÄÄNI”-osiossa opitaan oman mielipiteen muodostusta ja ilmaisua, mielipiteen perustelua, yhteisöllistä keskustelua, väittelyä ja vuoropuhelua,  valinnan ja päätöksen tekemistä,  arviointia ja arvottamista sekä tulevaisuuden epävarmuuden hahmottamista. Syvätavoite on oppia ja omaksua omalle koululuokalle tai ryhmälle järjestäytynyt ja rakentava tapa hoitaa omia ja yhteisiä asioita.

2) “KOULU-DELFOI”-osiossa toteutetaan oikea tutkimusprosessi sillä rajauksella, että tiedon keruu ja muodostus tapahtuu koulun omassa piirissä. Prosessista on kaksi versiota, joista toinen on suunniteltu toteutettavaksi 2-4 tunnin kestoisena tapahtumana ja toinen laaja-alaisena oppimiskokonaisuutena. Tutkimisen kohteena voi olla esimerkiksi koulun energiansäästö, kouluruoka, opintomatka tai koulun sisäinen kiertotalous. Delfoissa pyritään yhteiseen käsitykseen tutkittavista asioista ja sitä kautta hyviin päätöksiin ja toimintaan. Syvätavoite on oppia ja omaksua tapa osallistua ja vaikuttaa koulun asioiden hoitoon ja luoda perusta kouludemokratialle.

3) “KUNTA-DELFOI” -osiossa ilmiön tarkastelu laajennetaan koulun ulkopuolelle omaan kuntaan ja sen ilmastopäästöihin. Päästötietojen pohjalta oppilaat laativat tulevaisuuskysymyksiä, joita tutkimaan kutsutaan paneeli, jossa on edustettuna sekä koulun sisäisiä että ulkoisia ryhmiä. Paneelissa pyritään yhteiseen ymmärrykseen toimista, joita kunnassa on mahdollisuus tehdä ilmastonmuutoksen uhkien torjumiseksi. Syvätavoite on oppia tutkimaan ja vaikuttamaan koulun ulkopuolisen lähiyhteisön toimintaan.

4) “SUOMI-DELFOI” -osiossa tutkiminen laajenee koko maahan ja haluttaessa koko maapalloon. Ilmastotulevaisuutta tutkitaan tavalla, jossa muodostetaan skenaariopolkuja erilaisiin tulevaisuuksiin. Skenaarioista rakentuu tulevaisuuskartta, jossa tulevaisuudet jalostetaan ja tarinallistetaan. Syvätavoite on oppia tutkimaan ja vaikuttamaan yhteiskunnan toimintaan.

5) “BAROMETRI-DELFOI” -osiossa pohjustetaan keinoja tehdä ilmastonmuutoksen tutkimisesta ja seurannasta osa kestävää koulukulttuuria. Delfoi- paneeleista tehdään jatkuvia tarjoamalla vastaajille mahdollisuus tarkistaa vuosittain kantojaan ja perusteluitaan. Näin tuloksista muodostuu aikasarja, jonka kautta on mahdollista havainnoida kouluyhteisön tulevaisuusnäkemysten kehittymistä. Tämä  auttaa navigoimaan ilmastonmuutoksen tulevaisuuskartalla. Syvätavoite on luoda kouluun tutkiva, keskusteleva ja kehittyvä kestävää tulevaisuutta edistävä toimintakulttuuri . Tätä tavoitetta on mahdollista edistää myös Okka-säätiön kehittämien kestävän tulevaisuuden indikaattorien avulla.

Työkalut on esitelty Ilmastot@komon sivustolla.

Työkalut ovat vapaasti hyödynnettävissä eDelphi-järjestelmässä, mutta niiden käyttö edellyttää rekisteröitymisen ja kirjautumisen järjestelmään.

Ilmastot@komon työkalut kehitettiin Otavan Opiston Osuuskunnan koordinoimassa hankkeessa, jota rahoitettiin Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämällä ympäristökasvatuksen hankeavustuksella. Työkalujen kehitystyöstä vastasi Metodix Oy. Työtä tukevina asiantuntijoina toimivat OKKA-säätiö sekä ilmastokasvatuksen tutkijaryhmä Essi Aarnio-Linnanvuori, Hannele Cantell, Anna Lehtonen ja Sakari Tolppanen.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi