Teemat keke-ohjelman rakentamisen tukena

1. Teeman valinta

Oppilaitos valitsee vuosittaisen kestävän kehityksen ohjelmansa pohjaksi yhden tai useamman teeman. Valinta tehdään esille nousseiden kehittämistarpeiden tai esimerkiksi koulutuksen järjestäjän asettamien tavoitteiden perusteella. Henkilöstö ja oppilaat osallistuvat teeman valintaan.

2. Nykytilanteen kartoitus

Teemasta tehdään nykytilanteen kartoitus, joka voi tapahtua esimerkiksi ympäristökatselmuksen, oppilaitoksen vuosittaisen itsearvioinnin, henkilöstölle ja oppilaille sekä sidosryhmille suunnattujen kyselyiden, turvallisuus/riskikartoituksen tai Vihreä lippu -ohjelman alkukartoituksen avulla. Oppilaiden osallistuminen katselmuksen toteutukseen heidän ikäkaudelleen soveltuvalla tavalla on suositeltavaa.

3. Keke-ohjelman laatiminen

Kartoituksen tulosten perusteella oppilaitos suunnittelee seuraavalle lukuvuodelle kestävän kehityksen ohjelman, joka sisältää tavoitteet, toimenpiteet, vastuut, aikataulut, resurssit ja mittarit valittujen teemojen kehittämiseksi ja tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi. Ohjelma voi olla myös osa jotain muuta oppilaitoksen toimenpidesuunnitelmaa. Henkilöstön ja oppilaiden tulee osallistua ohjelman suunnitteluun.

4. Teeman toteutus opetuksessa ja arjessa

Teema tehdään näkyväksi oppilaitoksen arjessa erilaisten tapahtumien, kampanjoiden, tiedottamisen ja uusien toimintatapojen käyttöönoton kautta. Opetushenkilöstön tehtävänä on suunnitella, miten teeman toteutus kytketään opetukseen ja miten oppilaat saadaan mukaan rakentamaan teeman näkymistä koulun arjessa. Teeman toteutukseen kytketään mukaan koulun sisäiset ja ulkopuoliset yhteistyötahot, kuten kiinteistönhoidon, siivouksen, ruokapalveluiden, kouluterveydenhuollon tai oppilashuollon edustajat.

5. Toteutuksen arviointi

Teeman ja kestävän kehityksen ohjelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan lukuvuoden lopussa. Henkilöstö ja oppilaat osallistuvat arviointiin ja tulosten käsittelyyn. Näkemyksiä voidaan kysyä myös sidosryhmiltä kuten vanhemmilta. Tulosten perusteella valitaan uusia teemoja ja suunnitellaan seuraavan lukuvuoden kestävän kehityksen ohjelmaa.

Keke-kriteerit ja Vihreä lippu

Edellä kuvatulla mallilla on yhteys Vihreä lippu -ohjelmassa toteutettavaan teema-ajatteluun ja toimintasuunnitelmaan (Vihreän lipun kriteerit ja ohjeet). Oppilaitos voi toteuttaa kestävän kehityksen kriteerien mukaista toimintaa myös Vihreä lippu -toiminnan kautta.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi