Indikaattori 3: Oppimisympäristöt

Tukidian käsitteiden avauksia

a) KULTTUURINEN OSALLISUUS OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ

Jos haluamme kasvattaa yhteiskunnan uudistajia, on tärkeää, että oppilaat kokevat olevansa aktiivisia osallisia ja vaikuttajia oppilaitoksen toimintakulttuurissa. Osallisuuden kokemuksen syntyminen lähtee pienistä asioista: ovatko oppilaat sääntöjen ja käskyjen noudattajien roolissa vai kuunnellaanko heidän ajatuksiaan, mielipiteitään ja ehdotuksiaan aidosti. Oppimisympäristöjen tulee tukea myös erilaisten kulttuurien tuntemusta ja kohtaamisia, jotka synnyttävät myötätuntoa ja ymmärrystä erilaisista taustoista ja erilaisia näkemyksiä ja arvoja omaavien ihmisten välille.

Kulttuurinen osallisuus on myös oman paikan hahmottamista historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden muodostamassa jatkumossa. Tämän ymmärryksen syntymistä voidaan tukea monipuolisten oppimisympäristöjen valinnalla. Miten esimerkiksi kaupunkikuvassa näkyvät erilaiset historialliset kerrokset ja työelämässä ja yhteiskunnassa tapahtunut muutos? Mikä kulttuuriperinnössä on säilyttämisen arvoista ja voi ehkä auttaa meitä tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa? Mihin maailmamme ja yhteiskuntamme on kulkemassa ja mikä olisi toivottava ja tavoittelemisen arvoinen kehitys? Millainen on tulevaisuuden yhteiskunta ja kuinka voin olla itse vaikuttamassa siihen, että tulevaisuus kehittyisi toivottuun suuntaan?

b) OPPIMISYMPÄRISTÖN KESTÄVYYSNÄKÖKOHDAT

Oppimisympäristön kestävyysnäkökohdilla tarkoitetaan fyysisen työ- ja oppimisympäristön tekijöitä, joilla on vaikutuksia ulkopuolisen ympäristön tilaan sekä henkilöstön ja oppilaiden terveyteen, turvallisuuteen, viihtyisyyteen, yhdenvertaisuuteen ja sosiaaliseen toimintaan (kuva alla). Oppimisympäristön kestävyysnäkökohtien huomioon ottaminen luo perustan laadukkaalle oppimiselle ja oppimisyhteisön hyvinvoinnille. Fyysisen ympäristön ohella kestävyysnäkökulma kytkeytyy myös psykososiaaliseen oppimisympäristöön. Tätä osa-aluetta tarkastellaan indikaattorissa 6 Yhteisön hyvinvointi.

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi