Auditoijan roolit ja ihmissuhdetaidot

Auditoijan on tärkeää ymmärtää, että arvioinnissa on kaksi erilaista näkökulmaa:
1) todentava näkökulma, jonka tavoitteena on todentaa, että oppilaitos täyttää kestävän kehityksen sertifikaatin myöntämisperusteet, sekä
2) kehittävä näkökulma, jonka tavoitteena on antaa oppilaitokselle palautetta toiminnan vahvuuksista ja kehittämisen kohteista sekä tukea kehittämissuunnitelman toimeenpanoa.

Kehitä ja kannusta!

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnissa kehittävä näkökulma on vahva. Järjestelmän tavoitteena on tukea oppilaitosten kehitystyötä, levittää hyviä käytäntöjä oppilaitosten välillä ja sitä kautta parantaa valtakunnallisesti oppilaitosten kestävän kehityksen asioiden hoitoa ja opetuksen laatua. Nämä arvioinnin kaksi näkökulmaa tekevät auditoijan tehtävästä haastavan. Todennettaessa myöntämisperusteiden täyttymistä tärkeitä auditoijan ominaisuuksia ovat muun muassa arvostelukyky, tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus, jämäkkyys ja rehellisyys. Kehittävässä arvioinnissa korostuvat kiinnostuneisuus, myönteisyys ja kannustavuus.

Muista auditoijan roolisi

Todentavan ja kehittävän näkökulman sekoittuminen saattaa aiheuttaa ongelmia haastattelutilanteessa. Auditoija voi jossain tilanteessa innostua konsultoimaan haastateltavaa ja esimerkiksi kertoa vuolaasti, miten jokin asia on toteutettu auditoijan omassa oppilaitoksessa. Vaarana on, että todentava näkökulma unohtuu, eikä auditoija ehdikään selvittää haastateltavalta kaikkia suunniteltuja asioita. Hyväksi todettu ohje tähän ongelmaan on koota kehittämisideat yhteen, ja esittää ne oppilaitokselle vasta auditoinnin loppupalautteessa. Auditoijan on myös syytä muistaa, että kuuntelemisen taito on yksi tärkeimmistä hyvän arvioijan ominaisuuksista.

Ole rehellinen

Auditoijan täytyy pystyä tekemään myös ikäviä päätöksiä; se on osa arvioijan rehellisyyttä. Tärkeää on, että auditoija esittää ratkaisuilleen selkeät perustelut. Palaute tulee antaa jämäkästi ja surkuttelematta, muistaen kuitenkin inhimillisyys. Tässä auttaa auditoijan rakentava asenne: puutteita ei tarvitse nähdä virheinä, vaan mahdollisuuksina toiminnan kehittämiseen. Hyvät ihmissuhdetaidot kuuluvat auditoijan ominaisuuksiin. Auditoijan täytyy osata tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, ja hänen tulee myös kyetä asettumaan arvioitavan asemaan. Tämä on oleellista haastateltaessa eri henkilöstöryhmien edustajia ja oppilaita. On tärkeää, että auditoija osaa ”puhua haastateltavan omaa kieltä” ja pystyy lähestymään arvioitavia asioita haastateltavalle tuttujen asioiden, kuten hänen tehtävänkuvansa kautta.

Luo myönteinen ilmapiiri

Haastateltava henkilö saattaa jännittää tilannetta ja siksi auditoijan on osattava myönteisen ja rohkaisevan ilmapiirin luominen haastattelutilanteissa. Keskusteleva haastattelutapa toimii usein paremmin kuin pelkkä asioiden tenttaaminen. Hyväksyvät eleet, ilmeet ja sanat auttavat auditoitavaa rentoutumaan. Huumorikaan ei ole poissuljettu vaihtoehto, jos sen avulla saadaan tilanne vapautumaan! Auditoijan ei kuitenkaan kannata heittäytyä liian tuttavalliseksi tai yrittää miellyttää arvioinnin kohteena olevia turhan paljon: roolien on säilyttävä selkeinä arviointitilanteessa.

Hallitse myös vaikeat tilanteet

Auditoija joutuu jossain vaiheessa väistämättä tekemisiin ihmisten kanssa, jotka suhtautuvat negatiivisesti kestävän kehityksen asioihin tai arvioitavaksi joutumiseen. Tällaisiin tilanteisiin ei ole olemassa mitään yleislääkettä. Maltillisuus, joustavuus ja diplomaattisuus edistävät yleensä kommunikaation onnistumista, mutta on myös muistettava auditoijan perustehtävä: mahdollisimman objektiivisen näytön saaminen oppilaitoksen kestävän kehityksen asioiden hoidon tilasta.  Auditoijan ei missään tapauksessa pidä kuitenkaan ryhtyä väittelemään auditoivan kanssa! Muista myös, että arvioijana sinun tehtäväsi ei ole lähteä perustelemaan auditoitavalle kestävän kehityksen tärkeyttä.

Edellä on lueteltu useita hyvän arvioijan ominaisuuksia. Tärkeintä on kuitenkin olla oma itsensä ja olla mukana haastatteluissa persoonana, ei haastattelukoneena.


KUVA: Millainen on hyvä auditoija? Kooste oppilaitosten ympäristöarvioijakoulutuksen ryhmätyöstä.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi